20.7.2023 10:45:05
Piate kolo veľkej čitateľskej súťaže v sedemdesiatom roku vydávania našich novín
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *
Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desiatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša.Súťažný text č. 5

Otázka:

Kto bol prvým vedúcim redaktorom nepretržite vydávaného Podbrezovana?

Podbrezovan, ktorého pravidelné vydávanie trvá už sedemdesiaty rok, začal vychádzať 23. decembra 1945 ako mesačník. Okresný národný výbor v Brezne 8. marca 1947 vydal V ý m e r pod č. 3469/1947, v ktorom sa píše:

...noviny pod uvedeným názvom budú vychádzať koncom mesiaca na 8 stránkach. Mesačník bude tlačiť „Pravda“ kníhtlačiareň, grafické a vydavateľské podniky filiálka vo Zvolene a vydavateľom týchto novín bude menovaný podnik, ktorého sídlom je osada Podbrezová. Zodpovedným redaktorom závodných novín bude Viktor Štefko, administratívny úradník v Podbrezovej.

Dňa 21. apríla 1948 bol menovaný za zodpovedného redaktora Viktor Longauer. Po roku 1948 úroveň novín vzrástla, ich obsahom boli spoločensko – politické zmeny a pribúdali dopisovatelia, skúsení odborníci z fabriky. Vždy to boli noviny na pulze doby v ktorej vychádzali, sledovali aktuálne dianie, ale hlavne život v podniku. Od roku 1948 do 1952 bol šéfredaktorom Jozef Kohlmayer, redaktorkou M. Kľučiarovská. V roku 1954 prevzal túto funkciu Andrej Bienek, redaktorky boli Mária Rovná a Božena Kurianová. Funkciu zastával do roku 1979, kedy sa stala vedúcou redaktorkou Mária Rovná a redaktorkou Elena Schneidgenová. V roku 1984 prevzal vedenie novín PhDr. Ján Repka, redaktorkou bola Mária Rybárová. Šéfredaktorom bol do roku 1989. Chvíľu redakcia nemala šéfredaktora, viedli ju redaktorky Mária Rybárová a Mária Weissová, v roku 1990 bola vedúcou redaktorkou Mária Rybárová a od roku 1991 je šéfredaktorkou Mgr. Oľga Kleinová. Do roku 1995 bola redaktorkou Mária Rybárová a od roku 1995 je Viera Kúkolová.

Po roku 1950 sa zmenila aj žánrová skladba novín. Obsah bol zameraný na výrobu, ale aj správy z kultúry a športu. Až do 90 rokov plnil Podbrezovan funkciu internej komunikácie so zamestnancami. V roku 1950 požiadal vydavateľ o skrátenie periodicity na dva týždne. Náklad bol 3500 kusov, s rozsahom osem strán. Formát novín bol 423 x 300 milimetrov. Zamestnanci si platili za jedno číslo Podbrezovana zrážkou zo mzdy 1,50 Kčs.

Od roku 1975 vychádzal v Podbrezovan v náklade 4 600 kusov 24 – krát v roku. Do roku 1980 zamestnanci za noviny neplatili, od tohto obdobia im bola zo mzdy zrážaná 1 koruna na Podbrezovan až do roku 2000, kedy bola suma zvýšená na 2 koruny . V roku 2006 Predstavenstvo ŽP a.s. rozhodlo o bezplatnom distribuovaní firemných novín.

Zamestnancov postupne pribúdalo a v roku 1984 požiadali Švermove železiarne Slovenský úrad pre tlač a informácie o zvýšenie nákladu na 5 500 kusov. V novinách zohráva dôležitú úlohu aj grafická úprava. Obsah je dušou, ale grafická úprava tvárou novín.

V súčasnosti Podbrezovan vychádza v dvojtýždňovej periodicite na ôsmich stranách, v náklade 6 400 kusov. Dostávajú ho aj všetci bývalí zamestnanci, ktorí sú dnes v starobnom dôchodku. .

Podbrezovan už nie je len sprostredkovateľ informácií, súčasne sa stal nástrojom vnútropodnikovej komunikácie, tvorby corporate identity a public relations. Oslovuje nielen zamestnancov a rodinných príslušníkov, má dosah na celú regionálnu verejnosť. Zároveň je v súčasnosti jediným komunikačným prostriedkom firmy, ktorý je schopný priniesť naraz informácie všetkým zamestnancom. Za primárne poslanie podnikových novín v súčasnosti považujeme poskytovanie spravodajstva o udalostiach vo firme i v jej okolí. Novým rozmerom, ktorým sa posilnila funkcia Podbrezovana je, že sa stal nástrojom budovania medziľudských vzťahov. Podbrezovan nie je tajný dokument, a preto, ak sa raz informácia dostane takýmto spôsobom do obehu, je prístupná veľmi širokému okruhu čitateľov, komukoľvek, nielen zamestnancom podniku.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová