20.7.2023 10:45:00
S riaditeľom Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., MUDr. Petrom Mečiarom

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., má od 1. marca tohto roku nového riaditeľa. Správna rada do tejto funkcie menovala MUDr. Petra MEČIARA, ktorého sme požiadali o rozhovor:

* Pán riaditeľ, prevzali ste vedenie nemocnice fungujúcej už jedenásť rokov vo forme neziskovej organizácie. Podľa slov predchádzajúceho riaditeľa MUDr. A. Bučku „...sa postupne podarilo dosiahnuť princíp vyrovnaného hospodárenia s dodržiavaním finančnej disciplíny, čo ju dostalo do polohy seriózneho partnera aj pre zdravotné poisťovne.“ Ako hodnotíte situáciu z tohto pohľadu dnes?
-Forma, pod ktorou nemocnice vystupujú, nie je podľa môjho názoru až taká dôležitá. V princípe, pokiaľ je manažment nemocnice plne stotožnený s jej činnosťou, so zámerom smerovania k prosperite v danom systéme a berie svoju prácu zodpovedne, dokáže (samozrejme s ohľadom na všetky okolnosti, v ktorých sa nemocnica nachádza) vcelku manažovať nemocnicu minimálne na úrovni vyrovnaného rozpočtu. Nemocnica musí ísť tak, aby sa udržala aj za súčasných podmienok. Čiže, forma nie je kľúčová. Sú nemocnice, ktoré majú inú formu, či sú to štátne, akciové spoločnosti... Ja som sem prišiel zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica. Stál som pri zrode tej spoločnosti a môžem povedať, že bola vysoko efektívna, dokonca dokázala vytvárať aj zisk. Tento typ nemocníc sa javí podľa môjho názoru ako najživotaschopnejší. Ale vrátim sa k vašej otázke. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., pokračuje v trende vyrovnaného hospodárenia aj dnes a čo je veľmi dôležité, na rozdiel od mnohých nemocníc, platí všetky odvody a vďaka svojmu hospodáreniu sa snaží plniť si svoje záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti. Čo ma však veľmi mrzí, bohužiaľ v dnešných podmienkach to možné nie je, vytvárať rezervný fond na ďalší rozvoj nemocnice. A čo sa týka vzťahu s poisťovňami, všetky nemocnice majú s tým problém, všetci by sme chceli získať od nich väčšiu sumu. Našou (a ďalších nemocníc podobného typu ako sme my) nevýhodou je, že my si nemôžeme dovoliť zadĺžiť sa, ako to robia veľké štátne nemocnice pod kuratelou Ministerstva zdravotníctva SR. Ony nie sú nútené hospodáriť veľmi prísne ekonomicky. Ich dlhy napokon vždy vyrovná štát. Toto podľa mňa nie je správny systém.


* Ako by ste si vy predstavovali ideálny model fungovania zdravotníctva?
-(S úsmevom) Mať peniaze na kompletné prístrojové vybavenie, môcť si dovoliť najnovšie „vychytávky“ v diagnostike a liečbe, a mať personál na najvyššej odbornej dostupnej úrovni. To je však len utópia a my sa tomu ani zďaleka nemôžeme priblížiť. Pribúdajúce nové diagnostické technológie, liečebné postupy, môžu byť dosiahnuteľné len v ekonomicky silných krajinách, napríklad v USA, či v Nemecku...


* Vráťme sa však do reality. Nemocnica bola už čiastočne rekonštruovaná, má nové zastrešenie všetkých budov, nové fasády, okná, novú práčovňu..., to však nie je všetko, čo potrebuje. Máte plány na ďalšie modernizačné kroky? Čo je podľa vás najakútnejšie?
-Ako som už spomenul, nemocnica si nedokáže vo väčšej miere zarobiť na svoju reprodukciu, na väčšiu rekonštrukciu. V súčasnosti riešime tepelné hospodárstvo, ktoré je v pomerne zlom technickom stave a celú infraštruktúru nemocnice, ktorá má pochopiteľne už svoj zenit dávno za sebou. Toto je problém, ktorý musíme vyriešiť v krátkom čase. Zároveň potrebujeme získať finančné prostriedky na prístrojové vybavenie. V súčasnosti sa už totiž medicína bez kvalitného prístrojového vybavenia robiť nedá.


* Nesúvisí s tým aj problém nedostatku lekárov?
-Ruka v ruke s týmto problémom je udržať si odborníkov, ktorí, ak nemajú modernú prístrojovú techniku, odchádzajú. Ak sa u nás uchytia, získajú prax a potom odchádzajú tam, kde majú možnosť medicínskeho rozvoja a využitia modernej prístrojovej techniky.


* Zdravotné sestry odchádzali predtým najmä kvôli platom, ako je to dnes?
-Pár rokov dozadu to bol kľúčový problém, ale po mzdových úpravách, ktoré sa udiali v posledných rokoch, sa platová úroveň vyrovnala a v súčasnosti už nie je hlavným motívom. Samozrejme, stále si myslíme, že priestor na úpravy platov existuje. Navyšovanie platov v zdravotníctve však nesmie ísť na úkor nemocníc, bez kompenzácie tohto navýšenia zo strany poisťovní, ako sme toho svedkami po tieto dni. Väčšina, hlavne malých nemocníc, má ekonomickú rovnováhu postavenú veľmi labilne a takéto zásahy by im mohli narobiť veľké, možno aj existenčné problémy.


* Nespokojní sú často pacienti. Akútnym problémom sú najmä čakacie lehoty a pomerne netransparentný systém prihlasovania pacientov v niektorých ambulanciách.
-Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Brezno patrí rozlohou medzi najväčšie okresy a do spádovej oblasti Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. patrí okolo sedemdesiattisíc obyvateľov z tridsiatich obcí. Z uvedeného je pochopiteľné, že aj nápor na jednotlivé špecializované ambulancie je neúmerný. Momentálne nám chýbajú niektoré špecializácie, napr. kardiológ, a tak vzniká problém. Aj napriek tomu nepopieram , že systém objednávania pacientov treba vylepšiť. Momentálne nám vypomáha kardiológ z Banskej Bystrice, žiaľ, môže prísť len jedenkrát v týždni. Situáciu musíme riešiť, vieme, že je problematická.


* Ako každá nemocnica, aj breznianska si vysluhuje rôzne prívlastky, veľakrát sú negatívne, ale sú aj oddelenia, o ktorých sa hovorí prevažne v superlatívoch a podmienky sú rovnaké. Myslíte si, že je to aj o ľuďoch?
-Keď som mal prvú poradu s primármi tejto nemocnice, predniesol som im svoje životné krédo: Pacienta až tak veľmi nezaujíma, či mu lekár urobí dva alebo tri bypassy, či mu vymeníme srdce, chlopňu..., on tomu nie vždy chápe. Jeho zaujíma v prvom rade to, ako sa k nemu správame. Pacient nikdy nesmie mať pocit, že je personálu na ťarchu. A to je to, čo je pre pacienta veľmi dôležité.


* V zdravotníctve je toho veľa, čo treba zmeniť a čo mu chýba. Čo chýba vašej nemocnici najviac?
-Z môjho pohľadu v súčasnosti potrebujeme finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry. Zároveň by naše zmluvy so zdravotnými poisťovňami mali prinášať vyššie objemy finančných prostriedkov. Nakoľko sme limitovaní, nedokážeme si zarobiť na údržbu a rekonštrukciu. To sú naše akútne problémy z tohto hľadiska. No a samozrejme to prístrojové vybavenie.


* Tých starostí je až, až. Máte okrem nich aj niečo pozitívne?
-Pripravujeme sa na nákup nového CT prístroja, ktorý bude jedným z najnovších typov na Slovensku a bude ako prvý svojho druhu nainštalovaný práve v našej nemocnici. A to bude nesporne dobrá správa najmä pre všetkých lekárov, ktorým sa otvoria nové diagnostické možnosti a samozrejme následne je to aj dobrá správa pre našich pacientov.    Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová