20.7.2023 10:27:49
Na horúcu tému s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Ing. Vladimírom Sotákom

Na horúcu tému


Žiadna krajina nebude bohatá, pokiaľ nebudú bohaté firmy a ľudia, ktorí v nich pracujú .Vážení spolupracovníci,

len nedávno som konštatoval, že som hrdý na to, ako sme dokázali po veľkej celosvetovej hospodárskej kríze rozbehnúť našu fabriku a na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia sme mohli splniť svoj sľub, vyplatiť zamestnancom peniaze nad rámec kolektívnej zmluvy.
Starostlivosť o zamestnancov je v našej spoločnosti prvoradá, čomu nasvedčujú aj výhody bohatého sociálneho programu. Zamestnanecké benefity sú poskytované nielen zamestnancom materskej spoločnosti a ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom skupiny spoločností ŽP GROUP.
V čase hospodárskej krízy sme museli niektoré aktivity prehodnotiť a z pochopiteľných dôvodov došlo k ich utlmeniu. Akonáhle sa však situácia zmenila k lepšiemu, opäť sme prehodnocovali situáciu a v druhom polroku uplynulého roka sme sa rozhodli pre obnovu liečebných pobytov, určených na regeneráciu pracovnej sily. To sme však nepredpokladali, že rok 2011 nám prinesie novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení a že od 1. januára bude časť príspevkov zo sociálneho fondu, ktorý tvorí zamestnávateľ zo zisku a slúži na realizáciu firemnej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov, zaťažená sociálnymi a zdravotnými odvodmi.

Čo to znamená v praxi? Od 1. januára zamestnanci platia odvody z každého príjmu. Benefity zaťažia odvodmi do sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnanca o 13,4 percenta. Týka sa to zamestnaneckých výhod zo sociálneho fondu, ako napríklad liečebných pobytov, detských letných táborov, poukážok na regeneráciu pracovnej sily, úrazového 24 - hodinového poistenia zamestnancov, ale novela sa dotkla i ďalších plnení mimo sociálneho fondu - napríklad odvodov z poskytnutých odmien pri pracovných a životných jubileách, odchodného a odstupného, príplatku za pracovnú pohotovosť. Pre nás, ako zamestnávateľa, ktorému záleží na príprave kvalifikovanej pracovnej sily a nemalé úsilie a prostriedky venuje príprave budúcich zamestnancov v našej súkromnej strednej odbornej škole hutníckej, je zarážajúce, že napríklad i z motivačných štipendií žiakov sú navýšené odvody.

Vážení spolupracovníci.
Tak ako iní zamestnávatelia, aj my v súčasnosti podrobujeme analýze jednotlivé položky a dopady a prehodnocujeme ich využitie do budúcnosti. Pretože tak, ako samotný zamestnanec zaplatí navyše odvody vo výške 13,4 percenta, zamestnávateľ navýši odvody o 35,2 percenta, čo predstavuje spolu takmer o 50 percent nákladov naviac. Práve preto musíme dôsledne zvážiť čo a v akej forme bude našim zamestnancom poskytnuté a musíme žiaľ konštatovať, že takéto novelizácie sú jednoznačne namierené proti zamestnancom a zamestnávateľom, ktorým nie je ľahostajná starostlivosť o pracovnú silu súčasnú, i budúcu, ktorú motivuje a pripravuje.
V najbližších dňoch bude preto prehodnocovaný Program predstavenstva... a Kolektívna zmluva na rok 2011 a pripravované dodatky určite budú viesť k obmedzeniu čerpania takých položiek, ktoré sú dodatočnými odvodmi, vďaka novelizácii, zaťažené.

Vážení spolupracovníci,
ja osobne rozhodnutie o zvýšení odvodov zo strany vlády a parlamentu považujem za nekonečnú drzosť. Odvodové zaťaženie Slovenskej republiky totiž patrí dlhodobo medzi najvyššie v rámci Európskej únie.
Aj v čase najvyšších dopadov hospodárskej krízy nám ani vláda ani parlament nepomohli. Naopak, aj v tom období boli nehoráznym spôsobom zvýhodňovaní zahraniční investori a teraz, keď sa snažíme, aby naši zamestnanci mali čo robiť a boli finančne zabezpečení, máme - zamestnávatelia, aj zamestnanci, novú odvodovú povinnosť, ktorá má slúžiť na riešenie deficitu verejných výdavkov. Znamená to, že máme prispievať štátnym úradníkom, ktorých pribúda rýchlejšie ako hviezd na oblohe, starostom, primátorom a obecným zastupiteľstvám, ktorí si vyplácajú nehorázne odmeny, ako to počúvame denno – denne v televízii.
Z uvedených dôvodov Predstavenstvo Železiarní Podbrezová urobí prerozdelenie finančných prostriedkov tak, aby ich dostali všetci zamestnanci a nebudeme podporovať premnožený štátny aparát. Som šokovaný z toho, čo všetko sľubovali politické strany pred voľbami a čo sa deje po voľbách. Rozhodujúce inštitúcie ovláda
tretí sektor, ľudia bez minulosti, pre ktorých je budúcnosť meraná len osobným prospechom. Nechcú pochopiť, že žiadna krajina nebude bohatá, pokiaľ nevytvorí podmienky, aby boli bohaté firmy a ľudia, ktorí v nich pracujú. Štátni tajomníci, ale aj samosprávy peniaze do rozpočtu nedajú, iba ich čerpajú. V Železiarňach Podbrezová všetci zamestnanci musia veľmi tvrdo pracovať a zodpovedať za výsledky práce, aby sme mohli existovať, aby sme mali právo byť súčasťou európskeho a svetového trhu. Je hanbou, že volení funkcionári sa takto správajú k občanom!


foto:K.Slabák

Autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták