20.7.2023 10:45:00
Veľká čitateľská súťaž k sedemdesiatemu roku vydávania našich novín
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *
Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desiatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša.Súťažný text č. 16.


Pod jednou strechou boli sústredené reštauračné služby, spoločenské priestory, kasíno a hotel...

Prvým náznakom formovania spoločenského života pod vrchom Brezová bolo vybudovanie hostinca v roku 1850, ktorý sa nachádzal pri župnej ceste na pravom brehu Hrona. Rastúci spoločenský význam železiarní postupne dal podnet k vybudovaniu nového, reprezentatívneho hostinca na ľavej strane Hrona. Bolo to v roku 1885. Hostinec mal tri podlažia a hore bol zakončený vežičkou. Horné podlažia slúžili na prechodné ubytovanie a po výstavbe železničnej trate z Banskej Bystrice do železiarní prichádzali sem často hostia až z Budapešti. Spoločenský život v osade narastal a pri príležitosti 50 výročia založenia železiarní bola realizovaná prístavba k hostincu z jeho západnej časti. Dominantnou časťou prístavby bola na prvom poschodí veľká zrkadlová sála určená na bály a zábavy. Prístavba bola dokončená v roku 1890. V prízemí bola reštauračná časť a spoločenské miestnosti kasína. Hostinec sa stal centrom spoločenského diania nielen Podbrezovej, ale celého Horehronia, až do zániku Rakúsko – Uhorskej monarchie.

Po vzniku Československa životná úroveň v Podbrezovej klesala a sociálne pomery sa zhoršovali. Robotníci sa nemali kde stretávať a tak bol pri tzv. koniciach postavený robotnícky dom, ktorý bol otvorený v roku 1927. Robotnícky dom mal veľmi skromné vybavenie. Veľká sála, ktorej súčasťou bolo aj malé javisko, slúžila aj ako telocvičňa. V sále nacvičoval tamburášsky orchester a premietali sa filmy pojazdného kina. Robotnícky dom mal veľké nádvorie, na ktorom bola vybudovaná aj kolkáreň (ktorá po viacerých prestavbách slúži dodnes).

Spomínaný hostinec po vyše tridsaťročnom užívaní začal chátrať a Robotnícky dom bol veľmi navštevovaný. V rokoch 1928 – 1931 sa uskutočnila rekonštrukcia hostinca, vrátane nových rozvodov vody, elektrickej energie, kanalizácie a rozvodov ústredného kúrenia. V roku 1931 premenovaný na závodný hotel a úrovňou poskytovaných služieb sa stal skutočným centrom spoločenského života Podbrezovej a jej širokého okolia. Pod jednou strechou boli sústredené reštauračné služby, spoločenské priestory, kasíno, hotel a mimoriadne priaznivé priestory pre usporiadanie plesov, zábav a pod...

Strediskom spoločenského života na Skalici bol Kaliského hostinec, ktorého atrakciou bola aj hudobná skriňa. Počas letných mesiacov sa spoločenský život v Podbrezovej sústreďoval v parku. O hudobný sprievod sa staral dychový, sláčikový a tamburášsky orchester, ktorých účinkujúci boli zväčša zamestnanci železiarní. Až do skončenia druhej svetovej vojny počtom obyvateľov malá osada Podbrezová poskytovala vďaka vybudovaným spoločenským a kultúrnym zariadeniam široké možnosti rozvoja záujmovej činnosti.Vystúpenie na nádvorí Robotníckeho domu


Kultúrny a spoločenský život sa v Podbrezovej sľubne rozvíjal aj po druhej svetovej vojne. Podmienky pre činnosť vytvárali vždy podbrezovské železiarne. Postupne, ako nároky rástli, spoločenské budovy, ktoré boli k dispozícii, už nespĺňali požadované kritériá. Rekonštrukcia závodného hotela neprichádzala do úvahy, pretože bol pamiatkovo chráneným objektom a robotnícky dom už tiež nebol vhodným objektom. V robotníckom dome síce vybudovali v rokoch 1950 – 52 malú sálu s javiskom pre bábkové divadlo, chýbali však šatne pre účinkujúcich a vyhovujúce sociálne zariadenia.Dom kultúry ŽP po otvorení. Foto: archív HM ŽP


A tak už v 60. rokoch začali uvažovať o vybudovaní nového kultúrneho domu. Vypracovaných bolo niekoľko projektov a 11. októbra 1969 bol postavený základný kameň výstavby nového závodného klubu. Závodný klub bol slávnostne otvorený 15. októbra 1974.

Otázka č. 16.

Koľko rokov uplynulo od otvorenia Domu kultúry ŽP?
Autor (zdroj): Z „Príspevku k rozvoju Železiarní v Podbrezovej“ od Ing. J. Starkeho spracovala O.K.