20.7.2023 12:46:22
Rok po začatí súťaže medzi zmenami

„Poďakovanie patrí všetkým“Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoločnosti súťaž medzi pracovnými zmenami. Zapojení sú do nej pracovníci „R“ kategórie výrobných prevádzkarní oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, druhovýroba a ťaháreň rúr a z obslužných prevádzkarní centrálna údržba, doprava, energetika a odbor riadenia kvality. Kritériá súťaže vychádzajú z oblastí: kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a vývoj počtu reklamácií. Na základe týchto okruhov boli v jednotlivých prevádzkarňach vypracované individuálne súťažné kritériá „šité na mieru“. Mesačné a štvrťročné hodnotenia sú zverejňované na vývesných tabuliach. Motiváciou pre súťažiacich je finančná odmena. Zaujímalo nás, ako súťažia v druhovýrobe a preto sme oslovili Dušana Kováčika, prevádzkovo technického zamestnanca riadenia kvality.

Na úvod, môžete definovať kritériá „šité na mieru“ pre vašu prevádzkareň?
- Nakoľko prevažnú časť výrobkov dodávame pre automobilový priemysel, hodnotenie zmien vykonávame už od roku 2005, čo je požiadavka noriem VDA a ISO/TS 16949. V prevádzkarni druhovýroba hodnotíme zmeny v dielni výroby delených rúr. Počas hospodárskej krízy došlo k poklesu stavu zamestnancov. Z nepretržitej prevádzky štyroch zmien sme prešli na dvojzmennú výrobu. V súčasnosti je pre zabezpečenie plnenia termínov dodávok dielcov zákazníkom potrebné zabezpečovať operatívne na určité obdobie aj tretiu zmenu. Tým dochádza k presúvaniu jednotlivých zamestnancov do iných zmien, ako sú zaradení. Takže hodnotenie sa stáva o to náročnejším a muselo byť prispôsobené potrebám výroby. Je zavedený bodový systém. Jedným z kritérií je hodnotenie pracovných výkonov, ktoré je stanovené nielen na zmenu, ale aj na konkrétneho zamestnanca. Ďalšie kritériá sú straty z reklamácií spôsobené vlastnými chybami, registrovaný alebo evidovaný pracovný úraz, udržiavanie poriadku na pracovisku a samozrejme vlastná nekvalita.

Komu sa darí najlepšie?
- Za rok 2011 bola tesným rozdielom vyhodnotená ako najlepšia zmena „A“ Milana Kuracinu. Poďakovanie však patrí všetkým zmenám, nakoľko v porovnaní s rokom 2010 všetky zmeny dosiahli vyššie bodové hodnotenie, čo znamená zlepšenie, či už vo výkonoch alebo v znížení výskytu vlastných nepodarkov.

Vplýva súťaž na dosahované výsledky?
- Ako som už spomenul, došlo k zníženie výskytu vlastných nepodarkov, čo má samozrejme dopad na ekonomický výsledok prevádzkarne.
  Máte pocit, že sa mení aj postoj ľudí? Jednak k plneniu pracovných povinností a jednak v medziľudských vzťahoch?
  - Myslím si že všetci zamestnanci pristupujú k svojím pracovným povinnostiam zodpovedne, či sa zmeny hodnotia alebo nie. Samozrejme každému padne každé euro naviac dobre a tak ten postoj je lepší. Na medziľudských vzťahoch sa nezmenilo nič. Nie je to veľký kolektív, všetci sa poznajú dlhšie a myslím si že spolu vychádzajú dobre.

  Je niečo, čo by ste chceli v tomto smere organizovať trochu inak, vylepšiť?
  - Finančné ocenenie súťaže je dobrým motivačným prvkom. Myslím si, že by zamestnancov určite potešila aj jednorazová odmena pre všetky zmeny, napríklad za zlepšenie výsledkov hodnotení v porovnaní s predošlým rokom.

  Jedným z najnovších zariadení druhovýroby je deliace zariadenie ADIGE CM 502. Foto: V. Kúkolová
  Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová