20.7.2023 10:45:01
Z analýzy bezpečnosti a hygieny za prvý polrok 2014 v ŽP a.s.:
REGISTROVANÉ PRACOVNÉ ÚRAZY

V prvom polroku bolo v ŽP a.s. registrovaných 32 pracovných úrazov (RPÚ), z dôvodu ktorých bolo zameškaných 1431 kalendárnych dní. Pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vykazujeme zvýšenie o sedem RPÚ a zníženie o 565 zameškaných kalendárnych dní.

Obdobie
Prevádzkarne /odborné útvary
VoVvrVtVdGorkTeTcúTdEzOstat.
    I. polrok 2014
2
9
13
-
1
-
5
2
-
-
    I. polrok 2013
4
6
9
-
-
1
3
2
-
-
Rozdiel ±:
-2
+3
+4
-
+1
-1
+2
-
-
-

Z uvedeného prehľadu pracovnej úrazovosti podľa jednotlivých prevádzkarní a odborných útvarov vyplýva, že k zvýšeniu pracovnej úrazovosti došlo vo valcovni bezšvíkových rúr, ťahárni rúr, centrálnej údržbe a odbore riadenia kvality. Naopak, pokles bol zaznamenaný v oceliarni a energetike. Podľa početnosti, najvyššia pracovná úrazovosť bola v ťahárni rúr, valcovni bezšvíkových rúr a doprave. Priemerná početnosť za akciovú spoločnosť ŽP dosiahla hodnotu 1,00 (zvýšenie o 25 percent v porovnaní s I. polrokom 2013). Z podrobnejšieho rozboru vyplýva, že najviac PÚ bolo v ťahárni rúr (v strediskách dielňa ťahacích stolíc, rovnacie a deliace linky, úpravňa, oblúkareň, skladové priestory rúr), vo valcovni bezšvíkových rúr (expedícia, úpravňa, linka kotlových rúr) a centrálnej údržbe (mechanická dielňa, prevádzková strojná údržba). V oblasti PÚ žien bolo zaznamenaných päť PÚ, z toho tri v ťahárni rúr a po jednom úraze v doprave a odbore riadenia kvality (v porovnaní s prvým polrokom minulého roka došlo k zvýšeniu o tri PÚ). Pre PÚ bolo vymeškaných 1431 kalendárnych dní (zníženie o 565). Priemerné percento pracovnej neschopnosti (PN) bolo 0,25 (zníženie o 0,10), priemerný denný stav PN tvorili ôsmi zamestnanci (zníženie o troch) a jeden prípad PÚ bol priemerne liečený 45 dní (zníženie o 35 dní).
PÚ podľa poranených častí tela: v 11 prípadoch došlo k poraneniu prsta, v 8 prípadoch k poraneniu ruky od zápästia dole, v 4 prípadoch k poraneniu členka, v 3 prípadoch k poraneniu nohy – vrátane kolena, a po jednom prípade k poraneniu tvárovej časti, oka, iných častí chrbta, a ruky vrátane lakťa.
Najčastejšie zdroje a príčiny RPÚ:
● zdroje: materiál, bremená a predmety (28,12 percent), pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov zamestnancov (25 percent) a stroje – hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné (21,88 percenta),
príčiny: nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (65,62 percenta), používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore (18,75 percenta) a chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (12,50 percenta),
● pracovný proces: výroba, spracovanie, skladovanie – všetky typy (71,88 percenta), údržba, oprava, ladenie, nastavenie strojov, čistenie pracovných plôch strojov – strojové alebo ručné (21,87 percenta),
špecifická pracovná činnosť: pohyb – chôdza, beh, stúpanie a klesanie, nastupovanie, vystupovanie, pohyby na mieste a iné (34,38 percenta), manipulácia s predmetmi (34,38 percenta) a práca s ručne držanými nástrojmi – manuálna (15,62 percenta),
materiálový činiteľ: povrchy na prízemí – povrch zeme a podlahy (25 percent), opracované dielce alebo súčiastky, strojové dielce alebo nástroje vrátane kúskov a úlomkov z týchto materiálových činiteľov (15,62 percenta), materiály, predmety, výrobky, súčiastky strojov a dopravných prostriedkov (12,50 percenta), nemobilné dopravníky, plynulé manipulačné zariadenie a systémy (6,25 percenta) a tvarovacie stroje – kalandrovaním, váľaním, valcovými lismi (6,25 percenta).

EVIDOVANÉ PRACOVNÉ ÚRAZY

Do tejto kategórie patria úrazy, pri ktorých v zmysle platnej legislatívy majú zamestnanci nárok na odškodné aj pri PÚ, ktorých zranenie si nevyžaduje dočasnú PN, len ambulantné liečenie. V sledovanom období sa v ŽP a.s. vyskytlo 20 evidovaných pracovných úrazov (EPÚ), ktoré si nevyžiadali dočasnú PN (pri porovnaní s I. polrokom 2013 došlo k zvýšeniu o päť EPÚ).

Obdobie
Prevádzkarne /odborné útvary
VoVvrVtVdGorkTeTcúTdEzOstat.
I. polrok 2014
1
3
11
-
1
-
4
-
-
-
I. polrok 2013
1
4
7
-
-
1
2
-
-
-
Rozdiel ±:
-
-1
+4
-
+1
-1
+2
-
-
-

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že k zníženiu PÚ došlo vo valcovni bezšvíkových rúr a energetike. Naopak, zvýšená PÚ bola v prevádzkarňach ťaháreň rúr, centrálna údržba a odbore riadenia kvality. Najviac pracovných úrazov bolo v strediskách - v ťahárni rúr (medzioperačné delenie, príprava výroby, úpravňa, expedícia) a centrálnej údržbe (prevádzková strojná údržba, mechanická dielňa). V oblasti PÚ žien boli zaznamenané štyri PÚ, z toho v ťahárni rúr tri a v centrálnej údržbe jeden (v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 to predstavuje zvýšenie o tri PÚ). Podľa početnosti – najvyššia PÚ bola zaznamenaná v ťahárni rúr, centrálnej údržbe a v odbore riadenia kvality.
Najčastejšie zdroje a príčiny EPÚ:
zdroje: materiál, bremená a predmety (60 percent), pracovné – prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov zamestnancov (15 percent), stroje – hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné (15 percent),
príčiny: nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (45 percent), chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (40 percent), používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, nepoužívanie predpísaných a pridelených OOPP (15 percent).
RIZIKOVÉ PRÁCE

K 30. júnu 2014 pracovalo v ŽP v 3. a 4. kategórii prác na 221 rizikových miestach 1849 zamestnancov, z toho 1541 mužov a 308 žien. Z celkového počtu zamestnancov železiarní to predstavovalo 57 percent. V 3. kategórii prác pracovalo 1778 zamestnancov, v 4. kategórii pracovalo 71 osôb. Na nerizikových prácach pracovala menej ako polovica zamestnancov (43 percent). Zamestnanci na rizikových prácach boli exponovaní šiestimi fyzikálnymi a chemickými škodlivinami v rôznych kombináciách. Dominantným bol hluk, ktorému bolo vystavených 1799 osôb (98,6 percenta) zo zamestnancov 3. a 4. kategórie. Významných faktorom práce a pracovného prostredia podľa počtu exponovaných zamestnancov bola fyzická záťaž, ktorou bolo exponovaných 290 (16 percent). Tepelnej záťaži bolo vystavených 91 zamestnancov (5 percent), ostatným pevným aerosólom (prach) 86 (4,6 percenta), infračervenému žiareniu 47 (2,5 percenta) a vibráciám 29 (1,5 percenta).

Zamestnanci boli exponovaní jednou a viacerými škodlivinami v rôznych kombináciách – jednou 1432 (77 percent), dvomi 325 (18 percent) a tromi 92 zamestnancov (5 percent).

Percentuálne zastúpenie zamestnancov RP podľa škodlivín


NEPRACOVNÁ ÚRAZOVOSŤ

V priebehu hodnoteného obdobia bolo v ŽP a.s. zaznamenaných 72 nepracovných úrazov (NPÚ), z dôvodu ktorých bolo vymeškaných 3 956 kalendárnych dní (zvýšenie o štyri NPÚ a zníženie o 585 zameškaných kalendárnych dní). Početnosť predstavovala 2,24 (zvýšenie o 0,08), priemerné percento PN bolo 0,68 (zníženie o 0,12), priemerný denný stav PN tvorilo 22 zamestnancov (zníženie o troch) a jeden prípad NPÚ bol priemerne liečený 55 dní (zníženie o dvanásť dní).

Poistenie, uzavreté medzi akciovými spoločnosťami ŽP a ALLIANZ – SP sa vzťahuje na všetky úrazy, ku ktorým došlo pri pracovnej i mimopracovnej činnosti po celých 24 hodín na všetkých zamestnancov ŽP a zamestnancov dcérskych spoločností (v zmysle pokynu). Allianz SP plnila v sledovanom období 129 poistných udalostí a postihnutým bolo zo skupinového úrazového poistenia vyplatených 21 707,73 eura za denné odškodné, pobyt v nemocnici a sťaženie spoločenského uplatnenia.

CHOROBY Z POVOLANIA

Výskyt chorôb z povolania a profesionálnych otráv je indikátorom ich vývoja a dôležitým faktorom pri hodnotení účinnosti primárnej prevencie a zdravotnej starostlivosti o zdravie zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Za obdobie rokov 2009 – I. polrok 2014 bolo priznaných päť chorôb z povolania. Tri prípady boli priznané zamestnancom z ťahárne rúr a dva prípady zamestnancom z oceliarne. Medzi priznané choroby z povolania patrili ochorenia z dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže (2), vibrácie (2) a jedna silikóza.


RokPrevádzkareň
Priznané choroby z povolania
Vibrácie
DNJZ
Silikóza
Spolu
2010Ťaháreň rúr
1
-
-
1
2012Oceliareň
1
-
1
2
Ťaháreň rúr
-
1
-
1
2014Ťaháreň rúr
-
1
-
1
Celkovo
2
2
1
5


REKONDIČNÉ POBYTY

V zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 sú aj Železiarne Podbrezová povinné zabezpečovať rekondičné pobyty zamestnancom, ktorí vykonávajú vybrané povolania zaradené do 3. a 4. kategórie prác. Pre 364 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky v roku 2014, je zabezpečovaný programovo riadený zdravotný pobyt v spoločnosti Tále a.s. V prvom polroku ho absolvovalo 139 osôb.

ODŠKODNENIE, REGRESY


V prvom polroku bolo odškodnených 32 RPÚ, z dôvodu porušenia zásad bezpečnosti práce bolo sedem prípadov RPÚ odškodnených čiastočne. Pri EPÚ bolo z 20 úrazov v troch prípadoch, pre porušenie zásad bezpečnosti a práce, odškodnenie čiastočné.

FINANČNÉ NÁKLADY

V prvom polroku 2014 zamestnávateľ na bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov vynaložil 165 747,73 eura, z toho na:
-osobné ochranné pracovné prostriedky 119 339,55 eura,
-mycie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 14 646,08 eura,
-ochranné nápoje 23 234,39 eura,
-kontrolu a revízie prostriedkov osobného zabezpečenia a horizontálnych istiacich systémov pre práce vo výškach 8 527,71 eura.
Za prácu v sťaženom pracovnom prostredí a na rizikových prácach bolo zamestnancom vyplatených 508 120,47 eura.

Autor (zdroj): OBP