20.7.2023 12:46:38
Dane v Európe - ÍRSKO
Daň z príjmov fyzických osôb

Príjem dosahovaný fyzickými osobami v Írsku je rozdelený do štyroch hlavných skupín príjem zo zamestnania, z podnikateľskej činnosti, z tuzemských úrokových platieb a dividend, a napokon je to veľká skupina ostatných príjmov. Írsky systém umožňuje tiež daňový splitting alebo inak, spoločné zdanenie manželov. Základ dane tvorený súčtom všetkých dosiahnutých príjmov si Íri môžu znížiť o množstvo odpočítateľných položiek, ako napríklad úroky z hypotéky, príspevky na dôchodkové zabezpečenie či rôzne dary štátom schváleným inštitúciám a organizáciám. Výnimku zo zdanenia majú dôchodcovia nad 65 rokov, ktorí ak za rok nezarobia viac ako 18 000 eur, nie sú zdaňovaní vôbec. Írsko uplatňuje aj odpočítateľnú položku na každé dieťa vo výške 575 eur v prípade prvého a druhého dieťaťa, a 830 eur, ak má rodina viac ako dve deti.

V prípade živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb sú odpočítateľné položky prevažne aj vo forme skupiny príjmov, ktorých zdaňovanie je limitované, ako napríklad príjmy hercov, autorov či skladateľov. Oslobodený je aj príjem nepresahujúci hranicu 10 000 eur z prenájmu izieb v byte, či dome daňovníka. Výhodnejšie podmienky zdaňovania majú aj osoby trpiace vírusom HIV, či hepatitídou typu C.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je progresívna s dvoma zdaňovacími pásmami 20 percent a 41 percent, pričom nižšou sadzbou sú zdaňované príjmy nepresahujúce hodnotu 32 800 eur za rok. Dosiahnuté príjmy nad uvedenú hranicu sú už zdaňované vyššou 41 percentnou sadzbou. I keď sa na prvý pohľad zdá, že sadzba dane z príjmov je pomerne vysoká a tým pádom by aj daňové zaťažene Írov malo byť väčšie, tak pravdou je, že Írsko popri nezdaniteľných častiach uplatňuje aj pomerne rozsiahle daňové bonusy, o ktorých sa nám Slovákom môže len snívať. Napríklad každý daňovník má právo si od dosiahnutej dane odpočítať základnú sumu vo výške 1 650 eur, ktorá sa však môže zvyšovať v závislosti od jeho veku, rodinného či zdravotného stavu.

V roku 2011 prišlo Írsko s novým systémom platenia zdravotných a sociálnych odvodov, s tzv. univerzálnym sociálnym poplatkom (z angl. Universal social charge), ktorý nahradil dovtedy uplatňovaný systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia. Poplatok sa platí z dosiahnutého príjmu a má progresívny charakter. Íri zarábajúci menej ako 10 036 eur ročne, neplatia nič (v roku 2011 bola hranica nastavená na úrovni 4 004 eur). Ostatní platia v závislosti od výšky dosiahnutého ročného príjmu v rozmedzí od 2 do 7 percent.

Daň z príjmov právnických osôb

Daňové zaťaženie právnických osôb je jedno z najmenších na svete na čom sa jednoznačne podpísala nízka daňová sadzba na úrovni 12,5 percenta, uplatňovaná v prípade spoločností zaoberajúcich sa obchodom. Ostatné spoločnosti sú zdaňované 25 percentnou sadzbou. Špeciálny režim zdaňovania sa uplatňuje v prípade začínajúcich spoločností, na ktoré sa vzťahuje základná 12,5 percentná sadzba, a ktoré nepodnikajú v oblasti služieb. Tie môžu získať až trojročné daňové prázdniny v prípade, že nevygenerujú zisk vyšší ako 320 000 eur za rok. Kapitálové príjmy boli v roku 2012 zdaňované vyššou sadzbou dane, na úrovni 30 percent (predtým sa uplatňovala 25 percentná sadzba). U niektorých, tzv. neočakávaných, ziskov je sadzba stanovená až vo výške 80 percent.

Majetkové dane

Írsko uplatňuje 30 percentnú daň z dedičstva a darovania, ktorá sa však uplatní až nad určitú hodnotu a rovnako sa pri nej zohľadňuje aj vzťah medzi darcom a obdarovaným, resp. zosnulým a pozostalými. Írsko uplatňuje aj daň z nehnuteľností, ktorú sa však rozhodlo od roku 2013 zmeniť, pričom po novom budú Íri platiť daň, ktorej výška bude závisieť od hodnoty ich nehnuteľnosti a nie od rozlohy ako je to napr. na Slovensku.

Daň z pridanej hodnoty

Sadzba dane z pridanej hodnoty je v Írsku jedna z najvyšších, v porovnaní s ostatnými členskými štátmi a to sa v roku 2012 zvýšila z 21 percent až na súčasných 23 percent. Írsko však uplatňuje aj jednu zníženú 13,5 percentnú sadzbu, ktorou zdaňuje najmä služby, noviny, stavebnú činnosť či energie určené domácnostiam a palivá. Nulová sadzba dane sa uplatňuje na potraviny, detské oblečenie a topánky a samozrejme na knihy.


Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu