20.7.2023 12:46:19
Racionalizácia tepelného hospodárstva v ŽP a.s.: Návratnosť odhadovaná do troch rokov

Neustále sa zvyšujúce ceny palív a energií nútia všetkých výrobcov, aj odberateľov tepla, stále sa zamýšľať nad efektívnosťou ako jeho výroby, tak aj distribúcie. Ani naša firma nezostáva pozadu a snaží sa v dostatočnom časovom predstihu pripravovať a realizovať opatrenia na znižovanie týchto neustále rastúcich nákladov. Ešte v roku 2005 bola vypracovaná štúdia s názvom „Racionalizácia tepelného hospodárstva v Železiarňach Podbrezová a.s.“ zameraná na decentralizáciu zásobovania teplom a teplou vodou v starom závode. Následne bol na základe štúdie vypracovaný realizačný projekt a po získaní stavebného povolenia sme pristúpili aj k samotnej realizácii. Pre veľký rozsah prác bola rozdelená na dve etapy. V roku 2007 bolo v rámci 1. etapy zrealizovaných deväť plynových blokových kotolní. V troch výrobných halách bolo inštalované vykurovanie infražiaričmi.
Od mája tohto roku pokračuje rekonštrukcia tepelného hospodárstva realizáciou zvyšných desiatich blokových kotolní a inštaláciou vykurovania infražiaričmi v siedmich výrobných halách. V blokových kotolniach, ale aj vo výrobných halách, je inštalovaná najmodernejšia vykurovacia technika.

Ilustračné foto O. Kleinová

Napríklad v kotolniach sú inštalované kondenzačné kotly s účinnosťou dosahujúcou až 108 percent, pričom spĺňajú aj najprísnejšie kritéria kladené na emisie. Monitorovanie a riadenie vykurovania bude sústredené na jednom mieste. Operátor v centrálnom velíne bude mať komplexný prehľad o aktuálnej spotrebe zemného plynu, aj o výrobe tepla v jednotlivých kotolniach. V prípade potreby bude môcť operatívne zasiahnuť a riešiť vzniknuté problémy. To všetko umožní moderná výpočtová technika, pretože kotolne a infražiariče, okrem toho že budú mať nezávislý riadiaci systém, budú prostredníctvom komunikačného systému pripojené aj na centrálny dispečing. Protokolárne odovzdanie celého diela je plánované do 31. augusta 2008.
Po zrealizovaní rekonštrukcie tepelného hospodárstva v starom závode bude v niektorých jeho častiach celkom zrušený starý - parný systém zásobovania teplom a teplou vodou. Očakávame, že nový spôsob prinesie značné úspory vo výrobe tepla a tým úspory zemného plynu, pretože teplo sa bude vyrábať v mieste jeho spotreby. Budú odstránené straty na dlhých parných trasách. Výroba tepla bude oveľa efektívnejšia, pretože bude pružne reagovať na potreby jednotlivých prevádzkarní. Zároveň bude možné okamžité sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na výrobu tepla. Návratnosť vynaložených finančných prostriedkov je odhadovaná do troch rokov.


Autor (zdroj): Ing. Ivan Kolaj