20.7.2023 12:46:42
Istota zamestnania stále v popredí

V druhom aprílovom čísle našich podnikových novín sme zverejnili anketu, ktorá bola zameraná na zisťovanie hlavných príčin spokojnosti zamestnancov. Anketa bola rozdelená na dve časti, a to na ukazovatele spokojnosti, ktoré priamo súvisia s pracovnou činnosťou a na tie, ktoré sa týkajú prevažne mimopracovného času zamestnancov. Odpovede, ktoré ste nám zaslali, sme vyhodnotili a získali sme výsledky, ktoré sú prehľadne uvedené v nasledovných tabuľkách.


PoradieUkazovatele spokojnosti v práci:
1.Istota stáleho zamestnania
2.Rast miezd
3.Možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti
4.Zaujímavá náplň práce
5.Dobré medziľudské vzťahy na pracovisku
6.Možnosť zvyšovania si kvalifikácie
7.Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda)
8.Hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti
9.Informovanosť o náplni vlastnej práce
10.Lepšie technické vybavenie pracoviska
11.Informovanosť o výsledkoch pracoviska
12.Kvalita stravovania
13.Bezpečnosť na pracovisku
14.Dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku

Zamestnanci hodnotia za najdôležitejší činiteľ ich pracovnej spokojnosti práve istotu stáleho zamestnania (1. miesto) a rast miezd (2. miesto), ktoré sa už po dlhé roky objavujú na prvých priečkach v prieskumoch spokojnosti uskutočnených v podmienkach našej akciovej spoločnosti. Zamestnanci majú záujem uplatniť svoje odborné schopnosti pri výkone ich profesie (3. miesto), s čím úzko súvisí aj ich snaha zvyšovať si kvalifikáciu (6. miesto). Ukazovateľ - zaujímavá náplň práce sme do prieskumu spokojnosti zaradili po prvýkrát a umiestnil sa medzi najdôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú spokojnosť s pracovnou činnosťou (4. miesto). Dobré medziľudské vzťahy na pracovisku patria pre mnohých z nás medzi najviac motivujúce v pracovnej sfére (5. miesto). Zamestnanci, ktorí sa zapojili do našej ankety, mali možnosť navrhnúť aj vlastný faktor, ktorý by ich v istej miere viedol k zvýšeniu spokojnosti na pracovisku. Túto možnosť využil jeden respondent, ktorý uviedol „odmeny nefajčiarom“.

PoradieUkazovatele spokojnosti v mimopracovnom čase:
1.Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí pre deti zamestnancov
2.Možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika)
3.Sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, kúpeľná liečba a pod.)
4.Zabezpečenie úrazového poistenia
5.Ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy
6.Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
7.Regenerácia síl vo vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa, masáže)
8.Zdravotná starostlivosť
9.Poukážky na nákup liekov
10.Odmeny darcom krvi
11.Možnosť dôchodkového pripoistenia (doplnkové dôchodkové poistenie)
12.Vyššie odchodné do dôchodku
13.Zabezpečenie dopravy do zamestnania
14.Možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobú kartu
15.Možnosť vziať si do prenájmu podnikový byt

V druhej časti ankety sme sa zamerali na ukazovatele spokojnosti, ktoré vychádzajú zo sociálneho fondu našej akciovej spoločnosti. Zamestnanci si najviac cenia možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí pre ich deti (1. miesto), ktoré sa uskutočňujú napr. na deň detí alebo v predvianočnom období. Medzi ďalšie benefity, ktoré zamestnanci ohodnotili za veľmi dôležité, patrí možnosť návštevy športových podujatí (2. miesto), sociálna starostlivosť o zamestnancov, kde zaraďujeme rehabilitačné pobyty, kúpeľnú liečbu a pod. (3. miesto), zabezpečenie úrazového poistenia (4. miesto), ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy (5. miesto), odmeny pri významných pracovných a životných jubileách (6. miesto).
Spomedzi tých, ktorí nám svoje odpovede zaslali aj s vyplneným anketovým lístkom, sme vyžrebovali Miroslavu Kúdelkovú z prevádzkarne ťaháreň rúr, ktorú odmeníme vecnou cenou na 1. poschodí v budove personálneho odboru. Výherkyni srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej ankety zapojili.Autor (zdroj): Personálny odbor