20.7.2023 10:44:57
Súťaž medzi zmenami - ťaháreň rúr
Víťazom zmena „C“ z úpravne - výroba 2

Kľúčovými oblasťami tvoriacimi kritériá súťaže medzi zmenami sú kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. O štvrtom ročníku súťaže medzi zmenami v ťahárni rúr sme sa zhovárali s Ing. Václavom Kortánom, špecialistom pre systém kvality.

Ako hodnotíte minuloročný priebeh súťaže medzi zmenami v ťahárni rúr?
-V celkovom hodnotení, boli výkony jednotlivých zmien v roku 2014 veľmi vyrovnané a za rozdiely vzniknuté medzi jednotlivými zmenami, môže v rozhodujúcej miere dosiahnutá kvalita a využívanie pracovného fondu, čím sa vlastne dosiahol hlavný cieľ súťaže medzi zmenami.

Každý rok vnášate do súťaže nové prvky. Čo bolo novinkou uplynulého roka?
-Novinkou bolo vytvorenie aplikácie, ktorá v prevádzkovom informačnom systéme monitoruje vznik nekvality a jej následného riešenia.


Majú požiadavky zákazníkov vplyv na priebeh súťaže?
-Áno, požiadavky zákazníkov sú zahrnuté priamo do hodnotiacich kritérií súťaže a dajú sa zhrnúť do troch bodov: požadovaná kvalita, včasné splnenie dodávky a prijateľná cena výrobku.

Predstavíte nám vlaňajšieho víťaza?
-Víťazným kolektívom za rok 2014 sa v prevádzkarni ťaháreň rúr stala zmena C z dielne úpravňa - výroba 2, pod vedením majstra Jána Laurinca,

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?
- Súťaž bude v tomto roku prebiehať rovnako ako v roku 2014. Jediná, ale o to príjemnejšia zmena, je nárast hmotného motivačného faktora na dvojnásobok. Veľmi výrazná zmena súťaže medzi zmenami nás čaká až v roku 2016. Bude obsahovať nový prvok, zainteresovanosť zamestnancov. Tento rok už ale začneme pripravovať nové hodnotiace kritéria a testovať ich zavedenie do praxe. Zvládnutie tohto procesu je veľmi dôležité preto, že je zároveň splnením jednej z nových požiadaviek novelizovanej normy ISO 9001:2015, ktorej nová verzia je zameraná viac na výsledky zlepšovania a kladie väčší dôraz na zvažovanie a vyhodnocovanie rizík v procesoch realizácie a od organizácie vyžaduje, aby vytvárala účinnú spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných


Víťazný kolektív objektívom I. Kardhordovej
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová