20.7.2023 10:44:56
Hrad Ľupča - Zaujímavosti o obnove horného nádvoria

II. časť: „Donjon“

V priestore horného nádvoria je situovaná najstaršia dochovaná časť hradu, ktorá má jasne identifikovateľnú architektúru donjonového charakteru. Súčasťou obnovy horného nádvoria bude prinavrátiť tejto časti primárnu výzdobu jej fasády, zreštaurovať kamenné časti a obnoviť dvere a okná na základe archeologických nálezov.
Súčasný donjon predstavuje trojpodlažnú vežu, vybudovanú z lomového kameňa so štvorcovým pôdorysom. Je to veža s jedinou miestnosťou na každom poschodí, pričom vnútorný rozmer každej miestnosti je približne 4 x 4 metrov. Spodný, polosuterénny priestor sa sčasti opiera o hradné bralo a je v ňom situovaná pôvodná cisterna (v minulosti sa tu zachytávala dažďová voda = zásobáreň pitnej vody).

Výskumom sa podarilo zistiť, že priestor nad suterénom bol využívaný ako kuchyňa, ktorá bola zaklenutá krížovou klenbou. Druhé podlažie bolo zrejme obytné, pretože sa tu našli pomerne početné nálezy nástenných malieb, pochádzajúcich z mladšieho obdobia. Poschodia boli prístupné schodiskom, ktoré bolo vedené po obvode donjonu. Okná smerovali na tri strany (okrem severovýchodu), pričom na severnej stene, východne od vstupu bol nad ramenom schodiska vystupujúci plytký arkier, podopretý kamennými konzolami. Schodisko bolo zasadené priamo na skalné bralo a nastupovalo sa naň z rovnakého smeru ako dnes (klasicistická schodisková prístavba).
Obnova exteriéru donjonu rešpektuje tieto zistenia, a tak vychádza zo sondážneho výskumu, ktorým bola potvrdená výzdoba fasády z 15. storočia. Časti pôvodnej fasády sa nachádzajú v spodnej tretine čelnej fasády a na východnej stene. Fasáda bola členená kvádrovaním, tvoreným vtláčanou linkou. V druhej stavebnej etape boli fasády premietnuté vápennou omietkou a do čelnej fasády vsadené okná tvorené kamennými osteniami. Okolie okien bolo zdobené výmaľbou, pravdepodobne s rastlinnými motívmi. Rozsah tejto výzdoby bude zrejmý až po celoplošnom odkryve počas reštaurátorských prác. Pri klasicistickej úprave bola fasáda celoplošne prekrytá novou vrstvou, čím vzniklo nové kvádrovanie s posunom, v porovnaní s predchádzajúcou úpravou. V 20. storočí, pri poslednej prestavbe, boli vložené nové väčšie okná a pôvodné kamenné ostenia boli osekané a čiastočne odstránené. Fasády donjonu boli premietnuté vápenno-cementovou omietkou a na nárožiach vznikla opäť ďalšia nová bosáž. Odstránením všetkých nevhodných, esteticky, technicky a technologicky nevyhovujúcich sekundárnych zásahov do diela obnovíme umelecko-historické hodnoty tak, aby bola zachovaná čo najväčšia autentickosť výrazu tejto najstaršej dochovanej časti hradu Ľupča.
Dojon - súčasný stav

Donjon – súčasný stav
Návrh obnovy

Návrh obnovy


Autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča