20.7.2023 12:46:43
Zdravie a bezpečnosť pri práci sú prioritou našej spoločnosti.Zdravie a bezpečnosť pri práci sú prioritou našej spoločnosti. Tvorcom tejto rubriky môže byť každý z vás, pretože v Okienku BOZP (bezpečnosti ochrany zdravia pri práci) odpovedá Ing. Ondrej Majer, PhD., koordinátor SRBP, na vaše otázky, ktoré posielajte na e-maill: majer.ondrej@zelpo.sk, resp. telefonujte na číslo 2770.


1. Obdržal som rukavice a po krátkom čase, asi 3-4 hodinách práce, sa mi roztrhli. Použil som ďalšie, tie sa mi roztrhli po 2 dňoch. Pokiaľ sa ako-tak dalo, pracoval som aj v poškodených rukaviciach tak, že som si ich vymenil naopak, pretože som už nemal nárok na ďalší pár rukavíc.

2. Dostávam pracovné rukavice, ktoré sa pri mojej práci, naprávaní rúr - „sortovaní“ rýchlo opotrebujú, roztrhnú a ďalšie mi už majster nedá, vraj som si už svoj prídel na tento mesiac vyčerpal. Ako mám ďalej pracovať, môžem používať aj roztrhnuté rukavice?

- V prvom rade treba povedať, že akýkoľvek osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) patrí do skupiny individuálnej ochrany zdravia zamestnanca. To znamená, že to nie je len akási pomôcka, ktorú môže alebo nemusí zamestnanec použiť podľa toho, či pridelené už „opotreboval“, alebo podľa „momentálnej nálady“, prípadne „vlastného uváženia“.

Každý typ alebo druh OOPP sa zamestnancovi v ŽP a.s. poskytuje, a to je potrebné zdôrazniť, ako posledná možnosť minimalizovania nebezpečenstiev ohrození a rizík jedine vtedy, keď nie je možné špecifikované nebezpečenstvo odstrániť, alebo negatívny účinok znížiť inými formami riadenia, organizácie práce, alebo prostriedkami kolektívnej ochrany zdravia v danom čase posúdenia.

To znamená, že je krajne neprijateľné nepoužívať stanovený a pridelený typ a druh OOPP alebo používať poškodený OOPP, najmä v prípade jeho poškodenia do takej miery, že stratí ochranný znak, t.j. pred stanoveným nebezpečenstvom alebo ohrozením má značne znížené ochranné účinky, alebo vôbec nechráni, alebonepoužívať pridelený OOPP stanoveným spôsobom - t.j. tak, aby ochranný prostriedok zamestnanca skutočne chránil a pri jeho používaní - nezvyšoval iné riziká (napr. riziko zachytenia ochranného pracovného odevu - všetky časti odevu, blúza, rukávy musia byť pozapínané, ak by tomu tak nebolo, voľnými časťami odevu sa môže zamestnanec zachytiť, alebo riziko padania, alebo uvoľňovania prilby z hlavy pri vykonávaní pracovnej činnosti, ochranná prilba musí byť dostatočne pevne nasadená pomocou upínacích popruhov tak, aby pri vykonávaní akejkoľvek činnosti z hlavy nespadla – najmä pri predklone, zohnutí sa, u každej pracovnej profesie a v priestoroch, kde je povinnosť používať ochranu hlavy – prilbu, hlavne u viazačov bremien je dôsledné upnutie ochrannej prilby, pri vykonávaní pracovného úkonu „viazania bremien“, upínacími popruhmi veľmi dôležité a tieto musia byť nastavené tak, aby prilba z hlavy zamestnancovi pri predklone nepadala), - nevykonával nevhodnú kombináciu s inými prostriedkami (t.j. nepoužíval OOPP na iné účely, než pre ktoré sú určené a nevykonával na nich žiadne nedovolené úpravy, alebo používanie OOPP takým spôsobom, pri ktorom by sa narušila ich ochranná funkcia. Ako príklad môžem uviesť riziko nepočutia varovných zvukových zariadení. Je neprijateľné, aby zamestnanec pri používaní ochrany sluchu – „mušľových chráničov“, používal pod ne slúchadlá s vypočúvaním zvukových médií, nosičov, ako sú wolkman, discoman, MP3 prehrávač, mobil, rozhlasový prijímač alebo iné podobné zariadenia).

Všetky tieto, ako príklad vyššie uvedené neprijateľné spôsoby používania OOPP, patria do skupiny zakázaných manipulácií alebo zakázaných činností. Znamená to, že sa nesmie takýmto spôsobom žiaden pridelený typ a druh OOPP používať.

Zamestnanec v plnom rozsahu zodpovedá za požadované používanie prideleného OOPP, priamy nadriadený zamestnanec (majster/vedúci) je oprávnený a povinný dôsledné používanie OOPP u svojich podriadených vyžadovať a kontrolovať. Ak sa ochranná funkcia prideleného osobného ochranného pracovného prostriedku naruší, zamestnanec je povinný prostriedok si stanoveným spôsobom (v sklade OOPP) vymeniť. Pokiaľ ide o nadmernú a častú výmenu OOPP alebo o častú výmenu z hľadiska predpokladu pridelenia nekvalitného prostriedku, ktorý sa značne rýchlo opotrebúva, je povinný priamy nadriadený v zmysle S-386 a ďalších interných smerníc, uplatniť reklamáciu alebo požiadavku kvalitnejšieho prostriedku.

Práca bez požadovaného používania OOPP stanoveným spôsobom, je práca neprijateľná, nebezpečná a takýto stav je kvalifikovaný ako porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca. Priamy nadriadený nesmie ani pripustiť prácu s poškodeným OOPP u svojho podriadeného zamestnanca, pretože svojim spôsobom nesie za podriadeného určitý podiel zodpovednosti. Ak vznikne nejaký nesúlad, nezhoda, je povinný túto vec okamžite riešiť. Práve organizáciou práce je priamy nadriadený povinný kontrolovať bezpečný výkon práce v súlade s technologickými pracovnými postupmi, používanie pridelených OOPP stanoveným spôsobom a cielene je povinný zabrániť, aby jeho podriadení nevykonávali pracovné úkony, alebo prácu inak ako bezpečne, t.j. jedine s účinnou minimalizáciou zistených nebezpečenstiev ohrození a rizík.

Pripomínam, že v každom sklade OOPP sú trvale a viditeľne umiestnené návody na používanie a údržbu pridelených OOPP. Každý zamestnanec je povinný sa s týmito pokynmi, návodmi pridelených druhov a typov OOPP oboznámiť, zároveň je povinný, v súlade s týmito pokynmi, šetrne sa o pridelené OOPP starať a používať ich po celý čas trvania práce, nebezpečenstva alebo v priestoroch, pre ktoré sú určené.Autor (zdroj): Odbor bezpečnosti a hygieny práce