20.7.2023 12:46:38
Dane v Európe – EstónskoDaň z príjmov fyzických osôb

Jednotnú daňovú sadzbu na úrovni 26 percent Estónsko zaviedlo už v roku 1994 s tým, že v 26 percentách sabude daňová sadzba postupne znižovať a v roku 2012 dosiahne úroveň 18 percent. Kríza im však plány skrížila a estónska vláda sa rozhodla aj naďalej zachovať predkrízovú 21 percentnú daňovú sadzbu.

Zdaniteľné príjmy dosiahnuté fyzickými osobami sa delia do troch základných skupín, a to na štandardné príjmy zo zamestnania, príjmy z podnikania a napokon sú to príjmy z nakladania s majetkom. Pre estónsku daňovú sústavu je typické množstvo oslobodení a výnimiek zo zdanenia, napr. akýkoľvek nepeňažný príjem, verejné dotácie, sociálne príspevky, niektoré druhy dôchodkov a štipendií či príjmy z dedičstva a darovania. Príjmy z úrokov, dividend, licenčných poplatkov či iných kapitálových príjmov sa nezdaňujú zvlášť, ale zaobchádza sa s nimi ako s klasickým príjmom.

Estónsky daňovník si síce od daňovej povinnosti nemôže odpočítať žiadnu úľavu či daňový bonus, no na druhej strane si svoj základ dane môže znížiť hneď o niekoľko odpočítateľných položiek. Základná nezdaniteľná časť je v systéme nastavená tak, že sa postupne zvyšuje a v roku 2012 dosiahla úroveň 1 728 eur (v roku 2003 sa pohybovala na úrovni 767 eur). Estónci si tiež môžu od svojich zdaniteľných príjmov odpočítať aj úroky z hypotekárneho úveru, dary poskytnuté neziskovým organizáciám, výdavky na dobrovoľné dôchodkové poistenie či výdavky na vzdelanie. Súčet odpočítateľných položiek nesmie presiahnuť hodnotu 3 159 eur ročne alebo 50 percent zo základu dane.

Sociálne zabezpečenie je financované prostredníctvom špeciálnej sociálnej dane (obdoba odvodov), ktorú platí zamestnávateľ vo výške 33 percent z hrubého príjmu zamestnanca aj zamestnanec -13 percent.

Daň z príjmov právnických osôb

Systém, akým Estónsko zdaňuje právnické osoby je ojedinelý a veľmi špecifický. Nastavený bol v roku 2000 a spočíva v delení vygenerovaného zisku na rozdelený a nerozdelený. Zatiaľ čo nerozdelený zisk, ktorý spoločnosť reinvestuje nie je predmetom dane tak zisk rozdelený je zdaňovaný sadzbou 21 percent. Ide o akýsi daňový stimul, ktorý má spoločnosti motivovať aby rozvíjali svoju podnikateľskú činnosť na území Estónska a neposielali zisky svojim matkám do daňových rajov. Predmetom dane právnických osôb sú aj poskytnuté dary, náklady nesúvisiace s podnikaním či špeciálne benefity poskytované zamestnancom. Na Slovensku je zdanený vytvorený zisk okrem príjmu z prijatých dividend.

Miestne dane

Základnou miestnou daňou je daň z pozemkov, ktorá sa odvíja od hodnoty nehnuteľnosti. Platí ju buď majiteľ alebo užívateľ pôdy v rozmedzí 0,1 - 2,5 percenta zo stanovenej hodnoty.

Daň z pridanej hodnoty

Základná daňová sadzba je stanovená na úrovni 20 percent s tým, že Estónsko uplatňuje jednu zníženú 9 percentnú sadzbu, využívanú najmä pri knihách, periodikách, liekoch či ubytovacích službách. Na Slovensku sú v zníženej sadzbe 10 percent len knihy a tlačoviny, lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky.

Spotrebné dane sú harmonizované s Európskou úniou.

Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - Edú VerlagDashöfer