20.7.2023 10:44:59
Moderné vybavenie školy umocňuje úroveň prípravy pre prax
Nová učebňa metrológie


Duálny systém vzdelávania je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho cieľom je prepojenie obsahu odborného vzdelávania s potrebami praxe. Predpokladom úspešného duálneho odborného vzdelávania je vytvorenie systému podporujúceho spoluprácu medzi vzdelávacou inštitúciou a podnikateľskou sférou. Výsledným efektom je odborná kvalifikácia a okamžitá pripravenosť absolventov zapojiť sa do pracovného procesu ako kvalifikovaná a zaučená pracovná sila. V našej Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarní Podbrezová (SSOŠH ŽP) funguje duálne vzdelávanie od jej vzniku. Študenti si teoretické vedomosti overujú v praxi priamo v Železiarňach Podbrezová. Otvorením novej učebne sa rozširujú možnosti spolupráce.
Pásku prestrihol člen Predstavenstva ŽP Ing. Ľudovít Ihring s riaditeľkou súkromných škôl Ing. Annou Pavlusovou


Dňa 26. novembra 2014 sa v rámci Projektu duálneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v SSOŠH ŽP, za prítomnosti členov Predstavenstva ŽP Ing. Ľudovíta Ihringa, riaditeľa pre kapitálový rozvoj a Ing. Márie Niklovej, personálnej riaditeľky, uskutočnil slávnostný akt strihania pásky na novej učebni metrológie. Prítomných privítala Ing. Mária Niklová, ktorá zdôraznila, že “...o prepojení teórie a praxe sa u nás nielen rozpráva, čoho dôkazom je aj práve otvorená ďalšia učebňa, ktorá bude slúžiť škole, ale aj zamestnancom ŽP.“

Manažérka projektu Ing. Lenka Sotáková konštatovala: Tento projekt vznikol pred rokom. Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme dostali dotáciu 350 tisíc eur na vedecko - technické účely. Hlavným cieľom bolo vytvorenie a činnosť Centra odborného výcviku - učebne metrológie a zostavenie Metodiky pre duálne vzdelávanie a ďalšie profesijné vzdelávanie. Do projektu boli zapojení zamestnanci ŽP, ktorí prešli kurzom prezentačných a lektorských zručností. Naučili sa odovzdávať svoje vedomosti a na základe toho mohli školiť študentov SSOŠH ŽP, aj zamestnancov ŽP.

Do konca roka 2014 by malo prebehnúť 99 kurzov v 19 tematických celkoch. Jednotliví študenti SSOŠH ŽP absolvujú niekoľko kurzov, a tak by mal počet vyškolených dosiahnuť okolo 880 a zamestnancov ŽP zhruba 250.

Metodik projektu Ing. Andrej Jursa prezentoval metrologickú učebňu názornou ukážkou merania a zdôraznil: „V prvom rade treba metrológiu chápať, ako nástroj pre zabezpečenie jednotnosti a následne presnosti samotného merania. Už tisíc rokov pred n. l. , bola myšlienka jednotnosti prezentovaná a následne reprodukovaná vo forme dĺžkovej miery jednej z končatín (najčastejšie lakeť) aktuálne vládnuceho panovníka. Metrológia skrýva množstvo poznatkov, ktoré sú mnohým ľuďom nie známe, na druhej strane, množstvo ľudí s dôverou používa dávne poznatky o tom, čo znamená pojem meter, liter, kilogram.

V dnešnej dobe poznáme viacero druhov metrológie či už vedeckú, legálnu, ale aj aplikovanú – priemyselnú, ktorou sa chceme študentom priblížiť a venovať sa jej v čo najväčšej miere. Samozrejme, meranie nie je len o odčítaní hodnoty z meradla. Je za tým oveľa viac činiteľov, ktoré na meranie vplývajú a následne samotný výsledok merania ovplyvňujú. Metrológii, ako nástroju pre dosahovanie čo najväčších presností a jednému z faktorov vplývajúcich na kvalitu, musí byť poskytnutý dostatočný priestor pre povedomie a vzdelávanie študentov a budúcich zamestnancov. Ľudstvo má tisícročnú skúsenosť potvrdzujúcu, že život sa skutočne stáva ľahším, keď ľudia spolupracujú v oblasti metrológie.
Ing. Andrej Jursa, metodik projektu, pri názornej ukážke v spoločnosti Ing. Márie Niklovej, členky predstavenstva a JUDr. Radima Kochana, PhD, vedúceho personálneho odboru


O svoje dojmy sa s nami podelili aj študenti:


Jakub MUCHA, II.C mechanik mechatronik

-Je to zaujímavé, sú to prístroje, s ktorými sa stretneme aj vo fabrike. Naučíme sa rôzne nové veci, je to moderné... Boli sme tu už trikrát. Na začiatku nám všetko vysvetlili. Je to učebňa, ktorá bude pre nás nepochybne prínosom aj v praxi.


Jakub POPPER, IV.C mechanik mechatronik

-Je to pekná učebňa. Teší nás, že do školy opäť pribudli nové prístroje, opäť sa naučíme niečo nové. Myslím si, že naučiť sa robiť s týmito prístrojmi má pre nás budúcnosť. Bude to určite pre nás užitočné, veď 3D modeling, to je budúcnosť.


Kamil ŠEVC, II.C mechanik mechatronik

-Určite je to z pohľadu študenta výhodné. Stretávame sa totiž s takými zariadeniami, ktoré budeme používať v budúcnosti. Napríklad v podniku, rôzne obrobky môžeme preskúmať a budeme ich vedieť skúmať aj v praxi. Osnovy sú tak pripravené, že to nie je také zložité. Dokážeme to zvládnuť.

Študenti si prichádzajú na svoje...Zamestnanci ŽP, podieľajúci sa na príprave projektu, dostali ďakovné listy Predstavenstva ŽP. Mgr. Zuzane Karakovej blahoželá Ing. Ľudovít Ihring, člen Predstavenstva ŽP a.s.


Foto: Anna Nociarová


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová