20.7.2023 12:46:38
Dane v Európe – Dánsko
Daň z príjmov fyzických osôb

Dánska daň z príjmov fyzických osôb je veľmi komplikovaná a bez pomoci počítača ju ani nevyčíslite. Zdaniteľné príjmy Dánov sú rozdelené do troch skupín, a to osobný príjem (zamestnanci, SZČO a príjem z prenájmu), kapitálový príjem a nakoniec je to príjem z cenných papierov. Zdaniteľné príjmy sú okrem základnej národnej dane zdaňované aj oblastnými daňami a cirkevnou daňou a ich vzájomná kombinácia môže atakovať až hranicu 51,5 percenta. Pred daňovou reformou, ktorá sa uskutočnila v roku 2010 mohlo byť daňové zaťaženie fyzickej osoby až na úrovni 60 percent.
Národná daň z príjmov je progresívna s dvoma daňovými pásmami v rozmedzí od 3,76do 15 percent. Osoba s príjmami do 42 900 dánskych korún (ďalej len DKK) čo predstavuje zhruba 5 600 eur nie je zdaňovaná vôbec. Na zdaniteľné príjmy v rozmedzí 42 901 – 389 900 DKK (5 600 – 51 000 eur) je uvalená 3,76 percentná daňová sadzba a daňovníci s príjmami nad 389 900 DKK sú zdaňovaní sadzbou až 15 percent. V roku 2010 Dánsko znížilo sadzby národnej dane z pôvodnej základnej sadzby 5,04 percenta na spomínaných 3,76 percenta, strednú 6 percentnú zrušilo úplne a najvyššiu 15 percentnú sadzbu ponechalo.

I keď národné sadzby dane z príjmov fyzických osôb patria k tým najnižším v Európe, je celkové daňové zaťaženie zvýšené práve daňami oblastnými. Každá fyzická osoba je povinná zo svojho dosiahnutého príjmu odviesť špeciálne oblastné dane, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 22,8 do 27,8 percenta. Navyše, Dáni platia aj 8 percentnú miestnu osobnú dôchodkovú daň, ktorá predstavuje akýsi príspevok na trh práce, 8 percentnú zdravotnú daň a v prípade, že sú členom registrovanej cirkvi, aj daň cirkevnú so sadzbami v rozmedzí od 0,44do 1,5 percenta.
Dáni si svoje príjmy môžu znížiť o rôzne odpočítateľné položky, ktoré nemajú osobný charakter, ale vzťahujú sa skôr na výdavky vynakladané daňovníkom počas zdaňovacieho obdobia. Ide najmä o výdavky na penzijné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, životné poistenie či príspevky platené odborom. Dáni si od svojich zdaniteľných príjmov môžu odpočítať aj pre nás nepredstaviteľné výdavky spojené s dopravou do zamestnania, charitatívne dary, úroky z hypotekárneho úveru či platené výživné na dieťa. Dánsky daňový systém tiež umožňuje manželským párom využívať špeciálny preferenčný režim, v ktorom si môžu jednotlivé odpočítateľné príspevky vzájomne presúvať.

Daň z príjmov právnických osôb
Daň z príjmov právnických osôb tiež prešla zmenami, a to najmä v prípade sadzieb, ktoré sa prispôsobili vývoju v okolitých európskych štátoch. Sadzba sa v roku 2007 znížila z pôvodných 30 na súčasných 25 percent. Na rozdiel od fyzických osôb neplatia žiadne oblastné dane, ale štát časť výnosu dane z príjmov právnických osôb samosprávam prerozdelí. Základ dane sa zistí rovnako ako na Slovensku, t.j. rozdiel príjmov a výdavkov upravený o odpočítateľné a pripočítateľné položky. Dánsko v rámci korporátnej dane poskytuje spoločnostiam mnohé výhody či daňové stimuly. Jedným z nich je možnosť uplatniť zrýchlené odpisovanie dlhodobého majetku, zatiaľ čo ostatné podniky môžu odpisovať len lineárnym spôsobom. Rovnako aj odpisovanie budov, infraštruktúry či lodí má špeciálny zvýhodnený režim. Umorovanie daňovej straty je v Dánsku bez obmedzení.

Miestne dane
Okrem klasickej dane z nehnuteľnosti, ktorej výška závisí do hodnoty nehnuteľnosti a pohybuje sa v rozmedzí od 1do 3percent. Dáni platia aj daň z dedičstva a darovania. Daň z dedičstva sa netýka dedenia medzi manželmi a ani dedičstva v hodnote do 264 100 DKK (35 000€) avšak v ostatných prípadoch sa sadzba pohybuje na úrovni 15 alebo 36,25 percenta v závislosti od skupiny, do ktorej sú pozostalí zaradení. Rovnako je to aj v prípade dane z darovania, od ktorej sú členovia blízkej rodiny oslobodení. Ostatné prípady sa zdaňujú rovnako ako je to v prípade dane z dedičstva. Obdarovaní sa delia do dvoch skupín pričom jedna skupina je zdaňovaná sadzbou 15 a druhá 36,25 percenta.

Daň z pridanej hodnoty
Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená na úrovni 25 percent s tým, že len noviny sú zdaňované nulovou sadzbou čo ich jednoznačne radí na prvú priečku spomedzi najdrahších štátov v rámci Európskej únie.

Spotrebné dane sú plne harmonizované s EÚ.

Environmentálne dane
Dánsko je krajina, ktorá si veľmi zakladá na ochrane životného prostredia a vybrané environmentálne dane tvoria až 4 percentá vyprodukovaného ročného HDP. Špeciálne enviro dane sú uvalené na elektrickú energiu, vyprodukované CO2, ako aj na škodlivé produkty a látky. Zdaneniu sa nevyhnú ani prírodné či mestské plyny a vyberá sa aj daň z vody a potrubia.

Dánsko nedávno zaviedlo aj špeciálnu registračnú daň, ktorú platia majitelia motorových vozidiel, čo sme bez zaváhania odkukali.
Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - VerlagDashöfer