20.7.2023 12:46:23
Vykurovacia sezóna sa už začala

Odovzdávacia stanica tepla ubytovacieho
zariadenia na Piesku.
Ako dodávateľ tepla pre vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a tepla pre technologické účely, má prevádzkareň energetika povinnosť spravovať tepelné zdroje efektívne a hospodárne, k čomu nás zaväzujú aj zákonné normy a predpisy platné v Slovenskej republike. K základným zákonom k danej problematike patria: Zákon č. 657/2004 Z.z. - o tepelnej energetike, Zákon č. 476/2008 Z.z. - o energetickej efektívnosti, Zákon č. 17/2006 - o pravidelnej kontrole kotlov a vykurovacích sústav a ďalšie vykonávacie vyhlášky.
V teplárni nového závodu sú inštalované dva dvojpalivové parné strednotlakové kotly OKP 25 ton za hodinu, jeden dvojpalivový strednotlakový parný kotol TH 10 ton za hodinu a jeden spalinový strednotlakový kotol 18 ton za hodinu. Uvedené zariadenia sú udržiavané v dobrom technickom stave a spĺňajú podmienky energetickej účinnosti v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 328/2005 Z.z.

V teplárni nového závodu boli v letnom období vykonané vnútorné prehliadky spalinového kotla kogeneračnej jednotky a parných kotlov K1, K4 a K5, na základe ktorých boli uskutočnené drobné opravy vnútornej výmurovky kotlov a ich armatúr.

V odovzdávacích staniciach pre dodávku tepla a teplej úžitkovej vody - pre externých odberateľov (OST 120 B.J., OST 190 B.J., OST ubytovacie zariadenie Piesok) a internú dodávku pre nový závod - ktoré sú zásobované z teplárne v novom závode, boli vykonané vonkajšie a vnútorné prehliadky ohrievačov teplej úžitkovej vody, výmenníkov tepla a expanzných nádob. V niektorých prípadoch nasledovali aj tlakové skúšky uvedených zariadení s pozitívnym výsledkom. Zrealizovali sme aj potrebné menšie opravy rozvodov a armatúr v odovzdávacích staniciach tepla.

V rokoch 2007 a 2008, v rámci racionalizácie tepelného hospodárstva, boli nahradené odovzdávacie stanice tepla para-voda v starom závode novými progresívnymi plynovými teplovodnými kotlami Viessmann. Zmodernizované kotolne pracujú v automatickom režime s občasným dohľadom. Vizualizácia chodu spomínaných kotolní je zobrazovaná v našich operátorských pracoviskách, z ktorých môžeme vykonať zásahy do riadiaceho procesu jednotlivých kotolní.
Napriek modernej technológii si po vykurovacej sezóne 2009 – 2010 i tieto kotolne vyžadovali kontrolné údržbárske zásahy. K zabezpečeniu spoľahlivej prevádzky v novej vykurovacej sezóne 2010 – 2011 boli externou firmou vykonané odborné prehliadky všetkých plynových kotlov a skontrolované boli i nastavenie spaľovacích pomerov.
Zamestnancami našej prevádzkarne a odbornými pracovníkmi odboru technického dozoru boli vykonané vnútorné prehliadky plynových kotlov, kontroly a nastavenie poistných ventilov a regulačných pohonov.
V starších plynových kotolniach na Kolkárni boli opravené, resp. vymenené potrubné rozvody, armatúry, expanzomaty. Uskutočnili sme aj opravu plynovej regulačnej stanice pre kotolňu Domu kultúry ŽP.
Nakoľko nie je dôležité teplo len vyrobiť, ale ho aj hospodárne dopraviť k odberateľom a množstvo dodaného tepla správne odmerať, boli v letných mesiacoch externým odberateľom metrologicky overené merače pre dodávku tepla.
Vykurovacia sezóna 2010 – 2011 sa už začala. Pri jej príprave naša prevádzkareň urobila všetky práce a opatrenia k tomu, aby bola dodávka tepla spoľahlivá tak pre samotné prevádzkarne Železiarní Podbrezová a.s., ako aj pre externých odberateľov.

Jedna z nových plynových kotolní v areáli starého závodu

Autor (zdroj): Jozef Vašš, vedúci technického oddelenia energetiky