20.7.2023 12:46:24
Polrok v kvalite

Rozhodujúcim faktorom podnikania v súčasnosti je kvalita výroby. Konkurenčne náročné trhy a ekonomicky efektívny predaj výrobkov možno v dnešnej dobe zaručiť iba kvalitou dodávaných výrobkov, čo je základom obchodného úspechu na trhu a zárukou prosperity firiem.
Kvalita výrobkov je zabezpečovaná vzájomným prepojením konštrukčného a technologického riešenia, samotnej výroby a povýrobných služieb. Snahou a cieľom systému riadenia kvality je rozšíriť zabezpečovanie kvality na celú firmu, na všetky jej úkony a zároveň na všetky etapy činnosti vo firme.
Každý výrobok, aj ten najkvalitnejšie vyrobený, sa musí podrobiť kontrole a jeho charakteristiky sa kontrolnými postupmi a metódami skúšania overia a následne deklarujú. Overiť kvalitu výrobku z produkcie Železiarní Podbrezová a.s., je úlohou odboru riadenia kvality, ktorý plní svoje úlohy nezávisle od výrobných prevádzkarní.

Výkonná zložka kontroly v spoločnosti začína činnosťou referátu vstupnej kontroly, ktorý v rámci systému manažérstva kvality v ŽP a.s. zabezpečuje kontrolu, preberanie a vyhodnocovanie kvality dodávaných vstupných materiálov.
Za prvých šesť mesiacov roku 2012 bolo prebraté 154 793 ton oceľového odpadu, pričom bolo uplatnených 11 ton zrážok za nekvalitu a 499 ton za znečistenie. Dodávky boli realizované v počte 3 046 kusov vagónov a 2 338 kusov automobilovou dopravou, pri kontrole hmotnosti dodávok a expedície tovaru bolo vykonaných 11 206 vážení na koľajových váhach a 14 776 vážení na cestných váhach starého a nového závodu. Kontrolnej činnosti na vstupe boli podrobené aj iné materiály: prísady do ocele, žiaruvzdorný materiál, výkovky, odliatky, plechy, režijný materiál, OOPP, sprejné súčasti, elektromateriál, náhradné dielce...
Svojou odbornou činnosťou pri overovaní kvality výrobkov v procese výroby prispieva v rámci systému riadenia kvality aj oddelenie chémie.
Zabezpečuje činnosti spojené s medzioperačnou kontrolou kvality vyrábanej ocele, tavebných vzoriek, oceliarenských trosiek, aj chemickú analýzu odpadových vôd a olejov (akreditovaná oblasť).
Za prvý polrok 2012 bolo vykonaných 17 815 analýz zo vzoriek ocele v laboratóriu opticko-emisnej spektrometrie, 7 126 meraní rádioaktivity oceľových vzoriek, 5 231 analýz oceliarenských trosiek. Pričom celkový počet analýz dosiahol číslo 32 532 rozborov iných materiálov (liace prášky, ferozliatiny, kontrolné kusové analýzy, kamenivo, kaly, práškové materiály, ropné látky...). Bolo vykonaných z oblasti chemických analýz odpadových vôd 191 akreditovaných skúšok.
Úzku spoluprácu pri vývoji, výrobe a hodnotení výrobkov v našej a.s. zabezpečuje referát metalografie.
V priebehu polroku 2012 bolo v metalografickom laboratóriu spracovaných a následne vyhodnotených 973 kusov vzoriek na svetelnom a elektrónovom mikroskope.Na základe požiadaviek prevádzkarne oceliareň bolo odobratých a vyhodnotených 1 075 Baumannových otlačkov. Najväčší počet vzoriek bol dodaný z prevádzkarní ťaháreň rúr, valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a druhovýroba. Najčastejšie požadované metalografické skúšky sú: hodnotenie štruktúry, oduhličenie povrchov rúr, veľkosť zrna, mikročistota. Metalografické laboratórium sa podieľalo pri riešení reklamácií týkajúcich sa kvality výrobkov. V priebehu roku bolo posúdených 19 reklamácií a upozornení na výrobky ŽP a.s. V spolupráci so zamestnancami výrobných prevádzkarní boli riešené úlohy týkajúce sa kvality produkcie. Výsledky rozborov sú zhrnuté v 205 metalografických správach.
V rámci metalografického referátu sú vyhodnocované aj creepové vlastnosti materiálov (dlhodobé medze pevnosti pri tečení ocele).
Overenie kvality výrobku ( v našej a.s. sú to prevažne bezšvíkové rúry rôzneho prevedenia), jeho nepriepustnosť a celistvosť so zameraním na povrchovú kvalitu je úlohou nedeštruktívneho skúšania rúr v celom rozsahu sortimentu vyrábanom v ŽP a.s. Oddelenie defektoskopie zabezpečuje kontrolu rúr prechodu cez štrnásť kontrolných liniek s rôznou kombináciou metód skúšania (ET, MT, UT PMI...). Nedeštruktívne je skúšaná celá produkcia rúr, či už valcovaných za tepla, alebo ťahaných za studena. Mobilná defektoskopia podľa požiadaviek zabezpečuje preventívne kontroly súčiastok a zariadení, nádrží, kotlov, potrubia
(hrúbka materiálu, chyby, totožnosť materiálu, zostatkový magnetizmus...).
Finálne vlastnosti kovu sú smerodajné pre celú oblasť výroby hutníckeho výrobku, toto platí aj pre mechanické a technologické vlastnosti, ako jedno z kritérií uvoľňovania rúr v medzioperačnom cykle výroby, ale aj ako hodnoty a charakteristiky konečného výrobku, overené pred expedíciou k zákazníkovi. Z činnosti kontrolného a atestačného oddelenia za polrok 2012 možno konštatovať, že bolo z rúr našej a.s. vyrobených, odskúšaných a vyhodnotených v mechanickej skúšobni 68 857 ťahových skúšok, 79 899 technologických skúšok a 7 305 skúšok vrubovej húževnatosti. Následne atestačné oddelenie vystavilo v tomto období 31 756 hutných osvedčení. Bolo vykonaných 99 inšpekčných prebierok našich výrobkov kontrolnými a dozornými spoločnosťami ( TÜV NORD, TÜV SUD, LR EMEA, BV, DNV, GL PL, UDT...) v celkovom objeme 1 096 t rúr. Bolo uskutočnených 90 náhodných kontrol v zmysle S-461 s vystaveným protokolom.
Hodnovernosť vykonávaných skúšok, rozborov a meraní v priebehu výrobného cyklu, ako aj presnosť a vhodnosť používanej meracej techniky, musí byť pravidelne overovaná. Kalibráciu pracovných meradiel (KMS) a meracích obvodov vykonávajú kontrolné metrologické strediská v rámci referátu metrológie.
V KMS 1 bolo skalibrovaných 5 175 meradiel dĺžky, vyradených 178 meradiel,
v KMS 2 bolo skalibrovaných 1 288 meradiel tlaku, snímačov teploty, prístrojov (meračov) a meracích obvodov, vyradených bolo 27 meradiel a snímačov.
V KMS 3 bolo vykonaných 49 kalibrácií technologických a laboratórnych váh a vykonaných 777 kontrol a 32 opráv.
V KMS 4 bolo vykonaných 86 kalibrácií panelových a osobných viac rozsahových prístrojov, vyradených bolo 14 prístrojov.
KMS 5 zaisťovala pravidelnú dennú kontrolu spektrometrov referenčnými materiálmi.
Plnenie náročných požiadaviek výrobných prevádzkarní, resp. zákazníkov z oblasti kvality výroby, musí byť zabezpečené prostredníctvom spoľahlivej skúšobnej techniky a vedomostnou znalosťou a odbornou zručnosťou zamestnancov vo svojich profesiách.
Autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, vedúci odboru riadenia kvality