27.7.2021 14:07:53
PARTNERI SA STRETLI ZA OKRÚHLYM STOLOM

Burza informácií


Nielen o tohtoročnej Burze informácií, ktorú zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Brezno 7. novembra 2012 v hoteli Ďumbier,
ale aj o rokovaní zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Brezna, stredných a stredných odborných škôl, základných škôl, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sociálnej poisťovne, zamestnávateľova úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
hovoríme s Mgr. Jankou Turisovou:

Čo vás viedlo k organizovaniu Burzy informácií a ako hodnotíte priebeh tohtoročnej?

- Žiaci základných škôl a ich rodičia sa v tomto období začínajú zamýšľať nad výberom strednej školy, resp. ďalším smerovaním ich budúcnosti, kedy končí jedna etapa ich života a začína nová, preto každoročne v jesenných mesiacoch organizujeme Burzu informácií (ďalej BI). A to z dvoch dôvodov, aby zástupcovia stredných odborných škôl mali priestor na predstavenie svojich odborov a žiaci 8. a 9. ročníkov získali v jednom priestore prehľad o možnostiach smerovania ich prípravy na budúce povolanie. Snažíme sa o zachovanie tradície a to aj napriek tomu, že musíme osloviť zamestnávateľov nášho regiónu a požiadať o pomoc pri zabezpečovaní tejto aktivity. Chcela by som využiť tento priestor a poďakovať našim sponzorom: Železiarňam Podbrezová a.s., ŽP - Gastroservis, s.r.o. Podbrezová, Súkromnému gymnáziu ŽP, SSOŠH ŽP a prevádzkovateľovi hotela Ďumbier Brezno, ktorí nám vyšli v ústrety a pomohli zorganizovať BI.

Ako hodnotíme priebeh akcie?

-Stretli sme sa naozaj s rozporuplnými názormi. Niektorí zástupcovia prezentujúcich sa škôl boli spokojní s prostredím a atmosférou, ktorá bola nabitá energiou, vzruchom, kde mali možnosť prejaviť svoje schopnosti a tým zaujať cieľové skupiny. Pre iných naopak, v stiesnených priestoroch a hluku, bolo ťažké a snáď aj nepríjemné prezentovať sa. Určite aj táto skúsenosť bude pre nás ponaučením. Vždy sme mali snahu reagovať na podnety zúčastnených. V minulosti bol dopyt po jednom, a nie delenom priestore, a podľa tohtoročnej BI to tiež nebolo to pravé.

Prináša podľa vás akcia požadovaný efekt?

-Minimálne, pomôže žiakom 8. a 9. ročníkov zorientovať sa v spleti rôznych odborov a profesií, stredným a stredným odborným školám osloviť a získať potenciálnych študentov. Na základe ankiet z predchádzajúcich BI sa nám táto skutočnosť potvrdila.

Aké boli ciele tohtoročnej diskusie za okrúhlym stolom?

-Zo záverov diskusie partnerov za okrúhlym stolom opätovne vyplynulo, že je potrebné prispôsobiť študijné odbory požiadavkám trhu práce so zreteľom na nedostatkové profesie a možnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Jednoznačne tu odznela myšlienka riadenia vzdelávania štátom, kde by mali hľadať spoločné riešenie najmä Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tak zabrániť disproporcii na trhu práce. Rovnako by bolo vhodné , aby sa nenásilnou formou už v základných školách dostávala do povedomia žiakov myšlienka o dôležitosti robotníckych profesií.

Vychádzajúc z praxe ÚPSVR Brezno realizuje 15. novembraburzu informácií aj pre žiakov horehronských základných škôl. Bolo by nereálne, aby sa stredné odborné školy dostatočne odprezentovali žiakom všetkých základných škôl z nášho regiónu v tak krátkom časovom horizonte a v priestoroch, aké máme k dispozícii v Brezne.

Niektoré okolité ÚPSVR neorganizujú BI, ale prostredníctvom - Aktivity poradenstvo k voľbe povolania - ponúkajú možnosť stredným odborným školám, prezentovať sa informačnými materiálmi, DVD o odboroch a podmienkach štúdia. Oslovili sme odborné školy z nášho regiónu, ktoré túto možnosť využijú. Dúfame, že aj táto aktivita pomôže zviditeľniť školy nášho regiónu a žiakov správne usmerní.

Autor (zdroj): V. Kúkolová+foto