27.7.2021 14:34:35
S Ing. Máriou Niklovou, personálnou riaditeľkou.


Odborné školstvo – aktuálna téma týchto dní

Nový minister školstva Dušan Čaplovič svojimi vyjadreniami rozvíril hladinu jednak v školských vodách, ale i v odbornej a laickej verejnosti. Začalo sa veľa diskutovať na tému kvality školstva, reforiem, ich zmysluplnosti a efektívnosti. Ešte pred uvedením do funkcie sme mali tú česť privítať ho na pôde našich stredných škôl a tak sme už poznali jeho predstavy, názory, veľa o nich diskutovali a stotožnili sa s ním. Sme firma, ktorá práve preto, že pociťuje akútny nedostatok dobre pripravenej pracovnej sily pre trh práce, zobrala už takmer pred desiatimi rokmi výchovu do vlastných rúk a obnovila tradíciu hutníckeho učilišťa, dnes Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová.

To, o čom sa teraz diskutuje, dôverne poznáme. V praxi totiž takto fungujeme už od roku 2003, kedy sa Železiarne Podbrezová opäť stali zriaďovateľom svojho učilišťa.


Rok čo rok pribúda realizácia nových myšlienok, ktoré skvalitňujú vzdelávací proces v úzkom kontexte s potrebami vnútropodnikového trhu práce, ktorý formuje aj profil absolventa. Súčasnosť ukazuje, že to bol zo strany vedenia ŽP a.s. vynikajúci a priam vizionársky krok, ktorý chcú teraz nasledovať i ďalší zamestnávatelia. Samotný štát si uvedomuje, že odborná príprava musí ísť ruka v ruke s praxou, pretože iba tak má absolvent šancu dobrého uplatnenia bez dlhej adaptácie sa v pracovnom kolektíve.Práca ŽP a.s. a našich škôl sa stále viac dostáva do povedomia verejnosti a my ju prezentujeme navonok na rôznych konferenciách, workshopoch, neustále si vymieňame názory a postrehy s odbornou verejnosťou z tejto oblasti. Spomeniem z aktivít posledných týždňov napríklad:

- 12. apríla sme sa s riaditeľkou našich škôl Ing. A. Pavlusovou zúčastnili ako hostia v Novom Meste nad Váhom na stretnutí, ktoré zvolal primátor mesta a otváral minister školstva Dušan Čaplovič. Výsledkom bolo memorandum podnikateľov a škôl pre zlepšenie spolupráce v budúcnosti,

- 17. apríla sa konala konferencia Trendu na tému Štruktúra absolventov verzus štruktúra hospodárstva. V rámci konferencie Trend udelil ceny najaktívnejším stredným školám a výnimočným projektom spolupráce firiem a vysokých škôl. V kategórii súkromných škôl bola ocenená naša Súkromná stredná odborná škola hutnícka. Udelením týchto cien vyzdvihuje TREND inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou, rozsah a dopad spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania a tiež schopnosť školy dlhodobo technicky aj materiálne napredovať. Na konferencii Trendu bola aj panelová diskusia pre stredné školy, v ktorej boli riešené témy: Chýbajú na Slovensku absolventi technických škôl s maturitou? Máme naozaj príliš veľa gymnázií? Ako zatraktívniť technické odbory? Ako sa osvedčuje zákon o odbornom vzdelávaní a ako fungujú regionálne „sektorové rady“? Čo chýba školám od firiem a čo očakávajú firmy od škôl? Ako „panelisti“ svoje názory prezentovali: Igor Gallus riaditeľ odboru stredných škôl a jazykových škôl Ministerstvo školstva SR, Martin Heveri Getrag Ford Košice, Michal Baľo riaditeľ SPŠ strojníckej v Košiciach, Anna Pavlusová riaditeľka Súkromnej SOŠ ŽP Podbrezová, Mária Niklová personálna riaditeľka, Železiarní Podbrezová a.s., Peter Goliaš riaditeľ INEKO a Marian MEŠTER vedúci úseku Automatizácia sietí VSE a.s.

Môžem povedať, že náš projekt fungovania školy sa tak, ako vždy, stretol s úprimným záujmom, obdivom a naše názory doplnené množstvom otázok z pléna na tému: Ako to funguje v Podbrezovej? V pléne boli zástupcovia škôl, firiem, ministerstva školstva a myslím si, že prezentácia našej práce dopadla na výbornú,

- 19. apríla riaditeľka SSOŠH ŽP Ing. A. Pavlusová prebrala pre školu a jej zriaďovateľa Cenu ministra hospodárstva SR (čítajte v článku na 4. strane),


- 21. apríla zasadala Asociácia súkromných škôl Slovenska, ktorej členom je aj naša škola.

V týchto dňoch sa veľa diskutuje aj na tému významu súkromných škôl, ich dotácií zo štátneho rozpočtu. Otvára sa zákon o odbornej príprave a vzdelávaní, ďalšie zákony z tejto oblasti a veľa sa hovorí o prehodnocovaní normatívov, na základe ktorých sú prideľované limity financií pre školy. Veríme, že rovnostársky prístup „na žiaka„ bude prehodnotený a prostriedky budú bez ohľadu na typ školy – štátna či súkromná – prideľované podľa spoločenskej potreby absolventov, ktorých škola dáva k dipozícii pre pracovný trh.
Na záver môžem iba konštatovať známe fakty:

- napriek vysokej miere nezamestnanosti pociťujú firmy akútny nedostatok odborne vzdelanej pracovnej sily na každom stupni potreby,

- úplne absentujú učebné odbory, v strednom školstve (ak abstrahujem od gymnázií) nie sú pripravované profesie, ktoré potrebuje prax, ale skôr podľa atraktívnosti, príp. náročnosti,

- veľmi málo vysokoškolákov sa orientuje na technické smery, v ponuke pracovného trhu (aj u nás) je množstvo humanitných odborov, ktorých uplatnenie v praxi je veľmi malé a preto absolventi často pracujú v inom odbore, často v pozícii robotníckych profesií,

- nedostatky v znalostiach technických predmetov a matematiky začínajú už v základnej škole a pokračujú v období štúdia na strednej škole. Potrebné je zaoberať sa vyučujúcimi odborných predmetov, aj majstrami odborného výcviku a zmeniť podmienky pre týchto pedagógov,

- sme za návrat k povinným prijímacím pohovorom s vopred stanovenými hodnotiacimi pravidlami. Aj to je jeden z momentov, ktorý napomôže selektu žiakov pre odborné školy a pre gymnáziá, ktoré by mali byť výhradne prípravou na vysokoškolské štúdium.

Určite všetci súhlasia s tým, že je nutné, aby štát v spolupráci so zamestnávateľmi prognózoval potreby pre trh práce, tomu prispôsoboval otvárané učebné odbory, stredné školy, i štúdium na vysokých školách. Nemôžeme si dovoliť ďalšie mrhanie prostriedkami štátu na niekoľkoročné štúdiá mladých ľudí, ktorí potom nenájdu uplatnenie a skončia ako nepripravená nekvalifikovaná pracovná sila, bez ohľadu na ukončenú vysokú školu. Sme radi, že minister školstva otvára tieto témy a chce ich riešiť.

Veríme, že aj ďalší zamestnávatelia budú nasledovať náš príklad a budú spolupracovať so štátom na príprave svojich budúcich zamestnancov. Je veľmi krátkozraké spoliehať sa iba na štát, trh práce a čakať, že sa to všetko nejako vyrieši. Čísla sú alarmujúce a budúcnosť nás v prípade nečinnosti v tejto oblasti poriadne zaskočí.

Autor (zdroj): Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka