27.7.2021 13:03:14
Z celoslovenskej súťaže ZENIT

Študent tretieho ročníka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, odboru obrábač kovov, Jozef Bartošík sa 9. až 11. februára zúčastnil celoslovenskej súťaže Zenit v strojárstve. V poradí už 13. ročník sa uskutočnil v SOŠ Košice Šaca, pre žiakov stredných škôl.

Zámerom súťaže je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. V nemalej miere tiež prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.
Súťaž pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej si súťažiaci overili svoje vedomosti z predmetov technické kreslenie, strojníctvo, technológia, a v praktickej museli najskôr vyhotoviť technologický postup a potom vyrábali na sústruhu tŕň s kužeľom a závitom, potom na frézke úpinku. Súčasťou hodnotenia bolo tiež dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súťaž bola oganizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a končila sa celoštátnym kolom. Výsledky súťažiacich hodnotili trojčlenné až päťčlenné odborné komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe. Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť, spojenú so súťažou, vykonával Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava a Slovenská komisia súťaže ZENIT. Jozef Bartošík sa umiestnil celkove na peknom 7. mieste v rámci škôl celej Slovenskej republiky.
Autor (zdroj): Ing. Ivan Majer