27.7.2021 14:37:35
Diskutovali o praktickom živote: Vzdelávanie v kontexte stratégie Európa 2020


Vzdelávanie v kontexte stratégie Európa 2020

Dňa 8. februára 2012 sa v klubovni SSOŠH ŽP a SG ŽP uskutočnila beseda na tému: „Vzdelávanie v kontexte stratégie Európa 2020“. Na pôde školy privítali Mgr. Oľgu Nachtmanovú, PhD., vysokoškolskú pedagogičku, ktorá prednáša na EU v Bratislave a je gestorkou predmetov riadenia ľudských zdrojov a organizácie práce a Ing. Vladimíra Pokojného, riaditeľa Odboru rezortného informačného systému Ústavu informácií a prognóz školstva MŠ SR. Hostí sprevádzala Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka ŽP.

Téma: „Vzdelávanie v kontexte stratégie Európa 2020“ vychádza z podstaty strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave . Vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú v tejto stratégii kľúčovú úlohu, najmä v rámci integrovaných usmernení, národných programov reforiem členských štátov a odporúčaní pre jednotlivé krajiny, vydané s cieľom usmerniť reformy členských štátov. Strategický rámec ET 2020, ako kľúčový nástroj na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy, môže významne prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európy 2020.
V diskusii maturanti SG ŽP a SSOŠH ŽP, ale aj tretiaci z obidvoch škôl kládli otázky súvisiace s praktickým životom. Zaujímalo ich uplatnenie absolventov vysokých škôl na Slovensku, na základe akých kritérií sa hodnotí úroveň vysokých škôl, atď. Oľga Achtmanová zdôraznila, že je veľmi dôležité vybrať si taký odbor štúdia, pre ktorý absolventi nájdu aj uplatenie v praxi, čo je dnes veľmi problematické.





    Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová