9.2.2023 14:23:10
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. Celý proces jej tvorby, pripomienkovania, schvaľovania a zverejňovania sa realizuje v elektronickej forme. Oboznámenie zamestnancov so stanovenými postupmi a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované prostredníctvom vedúcich zamestnancov. Na druhej strane, všetkým zamestnancom je stanovená povinnosť oboznamovať sa s tou vnútornou legislatívou, ktorá je potrebná pri výkone ich funkcie alebo profesie. Aj z tohto dôvodu je tu pravidelná rubrika Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje, kde sú zverejňované informácie o organizačných normách, individuálnych riadiacich aktoch a informačných aktoch, ktoré boli vydané v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

V auguste boli zverejnené organizačné normy:
Poriadok P-01/2015
revízia 4, zmena I
Organizačný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.
Dokument D-01/2015
revízia 2, zmena I
Koncepcia a stratégia kvality, environmentálneho manažérstva a bezpečnosti práce ŽP a.s.
Smernica S-010/2014
revízia 0, zmena I
Vstup a výstup zo ŽP a.s. – identifikačné karty
Smernica S-232/2016
revízia 3, zmena 0
Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
Smernica S-264/2016
revízia 2, zmena 0
Príprava a vzdelávanie zamestnancov ŽP a.s.
Smernica S-514/2015
revízia 1, zmena I
Elektrická požiarna signalizácia
Pokyn PO-213/2016
revízia 1, zmena 0
Postup pri výbere externého dodávateľa stavebných prác
V auguste boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 12/2016Menovanie pracovného tímu na prehodnotenie organizačnej štruktúry a stavu zamestnancov ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 13/2016Menovanie rady požiarnej prevencie
Rozhodnutie č. 14/2016Menovanie finančnej rady
Rozhodnutie č. 15/2016Menovanie komisie na posudzovanie technického stavu a ekonomickej použiteľnosti dlhodobého hmotného majetku
Príkaz č. 07/2016Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ŽP a.s. v roku 2016

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty - úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm


Autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová