20.7.2023 11:03:32
Prihovára sa vám Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a.s. a generálny riaditeľ

Na prahu nového roka

Vážení spolupracovníci,
do nového roku želám veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov vám, vašim pracovným kolektívom i rodinným príslušníkom. Uplynulý rok možno opäť označiť za veľmi dobrý, čomu nasvedčuje predbežný výsledok hospodárenia, ktorý by mal po zdanení dosiahnuť takmer jednu miliardu korún, pri tržbách vyše osem miliárd korún. Som presvedčený, že aj nasledujúci rok bude obdobím úspešného plnenia finančného a obchodného plánu našej spoločnosti.

Máme za sebou úspešný rok, neznamená to však, že bol bezproblémový. Zásadným negatívom bola cena elektrickej energie. V dôsledku vysokých požiadaviek Enel - u sme boli nútení kupovať elektrickú energiu z Čiech. V tomto smere neočakávame podstatné zmeny ani v tomto a žiaľ, ani v nasledujúcich rokoch. Ponuky Enel- u totiž predstavujú 30 - 40 percentný nárast cien elektrickej energie. Druhým negatívom pre veľkých exportérov, medzi ktorých nesporne patríme, bolo posilňovanie koruny. Aj napriek tomu, že sme zabezpečili rast priemerných zárobkov tak, ako sme si predsavzali, vývoj kurzu koruny mal na nás nepriaznivý dopad. Pri globálnom hodnotení skupiny ŽP možno vyjadriť spokojnosť s dosiahnutými výsledkami hospodárenia, nepriaznivo sa však vyvíjala situácia v spoločnosti Prako v Prakovciach, kde sme boli na sklonku roka nútení prijať komplex opatrení smerujúcich k revitalizácii.
Dostatok zákaziek vo všetkých výrobných prevádzkarňach umožnil plne využiť technologické zariadenia v súlade s plánovanými úlohami, až na drobné výnimky.

To považujem za najpozitívnejšiu skutočnosť, ovplyvňujúcu dosiahnuté výsledky hospodárenia. Môžeme byť spokojní, že sa vlani nevyskytli žiadne závažné havárie, požiare, či iné udalosti, ktoré by mali negatívny dopad na plnenie výrobných úloh. Sociálny program, zabezpečovaný pre našich zamestnancov dosahoval veľmi slušnú úroveň. Napriek tomu mi nedá nespomenúť názor funkcionára, ktorý sa vyjadril, že „zo sociálneho programu sa ľudia nenajedia“. Zarážajúcim pre mňa bolo, že na spoločnom zasadnutí vedenia spoločnosti so ZV OZ KOVO, ktoré sa uskutočnilo 7. januára, sa ukázalo, že program starostlivosti o zamestnancov nie je dostatočne známy ani členom závodného výboru. Prostredníctvom Podbrezovana vám ho preto opätovne v najbližšom čísle priblíži Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka.
V roku 2007 sme dosiahli pokrok aj v oblasti prípravy mladej generácie prostredníctvom dvoch našich stredných škôl. Je to perspektívny krok, ktorý garantuje, že v budúcnosti nebudeme mať núdzu o kvalifikovaných mladých ľudí, dostatočne pripravených pre prácu v ŽP a.s. To je naša obrovská devíza, pretože z dostupných informácií viem, že žiadna výrobná firma si takýmto spôsobom nezabezpečuje prípravu kvalifikovanej pracovnej sily a na druhej strane, zahraniční investori považujú nedostatok mladých kvalifikovaných ľudí za kľúčový problém na Slovensku.
Vážim si pozitívny prístup našich odberateľov, bankových inštitúcií..., všetkých, s ktorými sme prichádzali v minulom roku do styku. Som presvedčený, že za to vďačíme našej pracovnej a technologickej disciplíne, vysokej kvalite našej produkcie a kvalitnému servisu. Na dobrých výsledkoch hospodárenia má nepochybne svoj podiel každý zamestnanec, na akomkoľvek poste.

Vážení spolupracovníci,
v závere roka sa začala diskusia Závodného výboru OZ KOVO s vedením spoločnosti na tému kolektívna zmluva. Niekoľkokrát som upozorňoval na to, že ak chcú odborári bojovať za novelizáciu Zákonníka práce, našou povinnosťou (pokiaľ je z 3800 zamestnancov asi 2500 odborárov), bude rozdeliť sociálnu starostlivosť do dvoch častí. Jedna by mala byť súčasťou kolektívnej zmluvy a bude v súlade so Zákonníkom práce. Paradoxné však je, aby mal ZV OZ KOVO o čom vyjednávať, musíme do tejto oblasti pridať aj niečo navyše. Nadštandardné podmienky sociálnej starostlivosti, ktoré sú roky u nás samozrejmosťou, budú predmetom sociálneho programu ŽP a.s. Je namieste zdôrazniť, že v roku 2006 sme dosahovali priemerný zárobok v „R“ kategórii 19 196 korún, v roku 2007 predstavoval 20 843 korún. V kategórii technicko – hospodárskych pracovníkov, bez zamestnancov so zmluvnými platmi, v roku 2006 to bolo 24 669 korún a v roku 2007 dosiahol priemerný zárobok 26 375 korún. Plánovaný priemerný zárobok za spoločnosť predstavoval 23 973 korún a skutočne bol 25 034 korún. Možno tieto čísla vyvolajú vo vás polemiky, ale je to skutočne tak. Len pre porovnanie, produktivita práce v US STEEL je trikrát vyššia, ako v ŽP a.s., v Matadore Púchov je o tretinu vyššia. Porovnávajúc s uvedenými firmami je to, čo dostávajú naši zamestnanci, veľmi zaujímavé. V uplynulom roku sme mali naplánované zvýšenie miezd indexom medziročného rastu 105, 6 percenta. Splnenie obchodného a finančného plánu nám umožnilo vyplatiť mzdy indexom rastu 110,3 percenta. Ak zvýšime produktivitu práce, a ja verím, že áno, bude to aj viac.
A tu sa natíska otázka: Do akej miery potrebujete kolektívnu zmluvu podľa novelizovaného Zákonníka práce? Vašim garantom zvyšovania miezd a životnej úrovne bolo, je, a aj zostane, len predstavenstvo. Inak to nebude. Vy starší si pamätáte, že som tu bol aj pred rokom 1989 a poznám aj vtedajšie pomery. Za posledné roky sme urobili obrovský kus práce a dnes môžeme hrdo hovoriť o Železiarňach Podbrezová ako o modernej, funkčnej, dobre prosperujúcej spoločnosti, v ktorej sa vedenie stará o svojich zamestnancov, myslí na budúcu generáciu, prejavuje patričnú úctu tým, ktorí odišli zo železiarní do dôchodku. A to je cesta, po ktorej pôjdeme aj naďalej, bez ohľadu nato, čo si kto myslí.

Vážení spolupracovníci,
veľmi nerád, ale musím upozorniť aj tých nespokojných, ktorých požiadavky adresované vedeniu nie sú primerané. Ako nemôžeme rozdeliť viac, ako nám to pravidlá dobrého hospodára dovolia do miezd, tak nemôžeme vypočuť ani hlasy minoritných akcionárov, ktorí len preto, že predstavenstvo nie je ochotné nechať sa vydierať a nechať vyplatiť na dividendách viac, ako si môže dovoliť dobrý hospodár, pozerajúci aj na budúcnosť. Ubezpečujem všetkých nespokojných, že nečakáme vďaku. Odporúčam však každému zamyslieť sa, čo by bolo, keby sme sa neriadili touto filozofiou. Som presvedčený, že väčšina zamestnancov pochopila správne moje slová a spoločným úsilím sa nám podarí naplniť aj tohtoročný obchodný
a finančný plán.
Len tak budeme môcť aj v roku 2008 zabezpečiť primeraný rast miezd, aby sme mohli v rámci sociálnej starostlivosti všetkým zamestnancom vyplatiť dovolenkový a vianočný plat a zabezpečiť všetko, na čo sú naši zamestnanci zvyknutí.
Nemyslím si, že to musí byť podmienené kolektívnou zmluvou. Veľmi rád však privítam, ak ZV OZ KOVO poskytne svojim členom ďalšie výhody, zlepšenú starostlivosť, len ich prosím, aby nepýtali peniaze od vedenia.
Autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a GR ŽP a.s.