20.7.2023 11:03:33
Spomienky a poďakovania

Perovka: Spomienky
Dňa 2. januára uplynulo dvadsať rokov odvtedy, čo nás navždy opustil
Miko KORIČANSKÝ z Valaskej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...

Dňa 2. januára uplynuli štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.
Spomína manželka s rodinou
...

„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.“
Dňa 28. januára by sa dožil šesťdesiatich rokov
Milan KOVÁČIK z Čierneho Balogu.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami
...

„Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba ostanú navždy v nás.“
Dňa 6. januára uplynulo šesť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Viliam MATULA z Brezna.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami
...

„Zavrel si oči, srdce prestalo ti biť, aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť. Smútok a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbaš otec drahý v ňom.“
Dňa 16. decembra uplynuli dva roky odvtedy, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Otakar BREJZA z Piesku.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou a syn
....

„Trinásť rokov chýbaš medzi nami. Odišiel si náhle, zostali sme sami. Ťažko nám je bez teba, smutno je všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým. Stíchlo srdce i tvoj hlas, no zostali spomienky v nás. Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád,
nevie zabudnúť.“
Dňa 10. decembra sme si pripomenuli nedožité 65. narodeniny
Jaroslava GROLMUSA z Lopeja.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, synovia a dcéra s rodinami a ostatná rodina
...

Dňa 9. januára uplynulo päť rokov od chvíle, čo nás navždy opustil milovaný manžel a otec
Ing. Ladislav KOLLÁR.
Dňa 18. januára si pripomenieme jeho nedožité 75. narodeniny.
S láskou na neho spomínajú manželka a synovia


Perovka: Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ nad stratou milovaného manžela, otca, starého otca, brata a švagra
Emila SELČANA z Bujakova.
Osobitne ďakujeme vedeniu ŽP a.s., Dychovej hudbe ŽP a.s. a ŽP Šport, a.s., za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom za prejavy sústrasti a kvetinové dary na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, synom, otcom a starým otcom
Pavlom ŠTRBOM z Jasenia.
Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého
Martina DANIŠA,
a slovami útechy zmiernili náš hlboký žiaľ.
Manželka, syn a dcéra s rodinami


Autor (zdroj): v texte