20.7.2023 11:03:32
Želania členov stredného manažmentu do nového roka

Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru riadenia kvality
- V prvom rade želám všetkým zamestnancom a.s., ako aj ich rodinám, pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu, veľa osobných a pracovných úspechov.
V celosvetovom meradle stúpajú kvalitatívne nároky na naše výrobky a preto by sme chceli, ako odbor, pri poskytovaní obslužnej činnosti a hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov výrobkov, pokračovať v skvalitňovaní našich služieb pri zdokonaľovaní technológie výroby, zvyšovaní výroby a pričinením všetkých zamestnancov odboru prispieť aj v oblasti hospodárenia k znižovaniu nákladov a zvýšeniu kvalitatívnej úrovne výrobkov.

Ing. Milan MUTIŠ, vedúci prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr
- Valcovňa bezšvíkových rúr v predchádzajúcom roku dosiahla vo svojej histórii najlepšie výsledky. Mojím predsavzatím, a verím, že predsavzatím celého kolektívu valcovne bezšvíkových rúr, je pokračovať v nastúpenom trende splnením náročných úloh v oblasti výroby, kvality a nákladov a prispieť aj tohto roku k dobrému výsledku hospodárenia spoločnosti ŽP a.s.
K naplneniu týchto cieľov bude potrebné veľké úsilie celého pracovného kolektívu valcovne rúr, ako aj spolupracujúcich útvarov. V novom roku želám všetkým veľa síl, zdravia, šťastia a úspechov.


Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc., vedúci prevádzkarne oceliareň
Organizácia výroby v oceliarni bola od 8. januára podriadená strednej oprave, ktorá bola z dôvodu zdraženia elektrickej energie preložená z decembra 2007. Počas uvedenej opravy musíme bezpodmienečne opraviť dvojplášťové potrubie odsávania a pojazd otoče portálu EAF, ktoré nám spôsobili výrazné problémy v plynulosti výroby v závere roka. Je to dôležité preto, lebo napriek dosiahnutej rekordnej ročnej výrobe ocele v roku 2007, v množstve 375 392 ton, chceme v nadchádzajúcom roku vyrobiť ešte viac, zhruba 377 000 ton a k takémuto výkonu potrebujeme bezpodmienečne spoľahlivosť technologického zariadenia a v organizácii práce sa musíme upriamiť na zníženie celkového času prestojov.
Kvôli stúpajúcim požiadavkám na výrobu strednouhlíkových a nízkolegovaných ocelí plánujeme z kvalitatívneho dôvodu prehodnotiť a pozmeniť princíp sekundárneho chladenia kontinuálne odlievaných blokov na ZPO, s cieľom vylúčenia ich dochladzovania tzv. stohovaním, a tým zvýšiť kapacitu tohto sortimentu.
V priebehu roka budeme pripravovať aj niektoré investičné akcie, ako pracovisko pre brúsenie povrchov blokov, resp. nové, účinnejšie odsávanie pre EAF.

Do náročných úloh prajem všetkým spolupracovníkom hlavne dobré zdravie a pohodu v rodinách.


Ing. Marián Matušek, vedúci prevádzkarne zvarovne rúr veľkých priemerov
- Do roku 2008 želám všetkým hlavne pevné zdravie, rodinnú a pracovnú
pohodu, šťastie a spokojnosť. Akciovej spoločnosti a jej dcérskym
spoločnostiam dostatok zákaziek a kladný výsledok hospodárenia.


Ing. Milan PODKONICKÝ, vedúci prevádzkarne centrálna údržba

- Rok 2008 znamená pre celý kolektív pracovníkov zabezpečujúcich starostlivosť o výrobné, ale i nevýrobné zariadenia, budovy a nehmotný majetok výzvu, ale i záväzok, zvládnuť v rámci ukončenej centralizácie údržby náročné úlohy pri plnení stanovených cieľov akciovej spoločnosti.
Na začiatku nového roku želám každému pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov, tak v pracovnom, ako i v osobnom živote.


Ing. Jozef ČERŇAN, vedúci prevádzkarne energetika
- V roku 2008 želám všetkým zamestnancom ŽP a.s. pevné zdravie, veľa šťastia, pracovnú a rodinnú pohodu. Železiarňam Podbrezová a dcérskym spoločnostiam želám dostatok energií a ich spoľahlivú dodávku počas celého roka.


Ing. Miroslav Psotný, vedúci prevádzkarne hutnícka druhovýroba
- Pri ohliadnutí sa za uplynulým rokom mám pre ten nasledujúci želanie - pre všetkých zamestnancov našej prevádzkarne, hlavne pevné zdravie, aby sme
pracovali bez pracovných úrazov, mimoriadnych udalosti a čo najmenšieho počtu porúch strojných zariadení.
Ďalším mojím želaním je mať dostatok zákaziek počas celého roka, aby sme naplno využili kapacity strojných zariadení, a tým zabezpečili prácu pre celý
náš pracovný kolektív.
Keďže sme v uplynulom roku dosiahli najlepší výsledok hospodárenia za posledných desať rokov, aby bol rok 2008 minimálne tak dobrý, alebo ešte lepší. Celému pracovnému kolektívu ŽP a.s. želám pevné zdravie, úspechy v osobnom a pracovnom živote.

Ing. Milan SRNKA, PhD., vedúci odboru technického a investičného rozvoja
Na úvod chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii investičných akcií v uplynulom roku. Do nového roka všetkým prajem pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnú pohodu, spokojnosť a veľa pracovných úspechov.
Zároveň si želám, aby sa nášmu kolektívu - odboru technického a investičného rozvoja, v spolupráci s internými a externými organizáciami, podarilo úspešne zrealizovať pripravované investičné akcie na rok 2008, a tým zabezpečiť rozvoj a prosperitu našej akciovej spoločnosti aj v budúcnosti.
Editoriál
Pred niekoľkými dňami sme si pripíjali na príchod nového roka. Tento slávnostný okamih bol pre mnohých opäť príležitosťou prehodnotiť svoj život a zamyslieť sa nad jeho prioritami. Rebríček hodnôt má každý z nás zostavený inak. Svoje šťastie vnímame rôzne. S pribúdaním rokov si však akosi viac vážime svoje zdravie a tak sa dostáva do popredia.
Denne sa stretávame s množstvom odporúčaní, ako správne žiť a nie vždy si dokážeme uvedomiť, že sme si v tomto smere čiastočne aj sami tvorcami vlastného šťastia.
Zdravý životný štýl však nespočíva len v racionálnej výžive, pravidelnom športovaní, či dodržiavaní zásad, odporúčaných lekármi. Dôležitou súčasťou je duševná pohoda a tá veľmi záleží aj od atmosféry na pracovisku, kde prežijeme značnú časť svojho života. Medziľudské vzťahy sú preto jej dôležitou súčasťou.
Prijímame rôzne predsavzatia, pridajme si jedno spoločné – pokúsme sa správať voči iným tak, ako túžime, aby sa správali oni voči nám.
O.K.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová