17.10.2021 06:24:35
S Ing. Miroslavom Štulrajterom, projektovým manažérom ŽP Informatika s.r.o., na aktuálnu tému:
Šiesty letný kemp sa začne
15. júlaBlíži sa leto a to je obdobie organizovania letných kempov ŽP Informatika. Ide o projekt, ktorý zastrešujete. Pri jeho zrode ste si stanovili určité ciele. Z dnešného pohľadu, plnia sa?

-ŽP Informatika s.r.o. organizuje letný študentský kemp v tomto roku už po šiestykrát. Je určený predovšetkým pre študentov univerzít a vysokých škôl so zameraním na informačné technológie, ale v minulých ročníkoch sa kempu zúčastnili aj šikovní stredoškoláci. Myšlienka pre organizovanie vzdelávacích aktivít takého druhu priamo pramení z personálnych potrieb spoločnosti ŽP Informatika. Tak široký rozsah činností a služieb, aký spoločnosť zabezpečuje, nie je možné realizovať bez tímu kvalitných, kvalifikovaných a výkonných zamestnancov. Získať takéhoto zamestnanca nie je v súčasnej dobe vôbec jednoduché. Štátny vzdelávací systém produkuje absolventov univerzít rôznej kvality, častokrát nepripravených pre potreby praxe.

Klesajúci záujem o štúdium technických smerov situáciu ešte viac zhoršuje. Spoločnosť ŽP Informatika aj prostredníctvom študentských kempov vyhľadáva už medzi študentmi potenciálnych budúcich zamestnancov. Za uplynulé obdobie spoločnosť týmto spôsobom získala niekoľko kvalitne pripravených zamestnancov. Nezanedbateľné je aj budovanie pozitívneho povedomia o spoločnosti v študentskej komunite a akademickej obci. Naproti tomu, príležitosť získania poznatkov a informácií priamo z praxe vo fungujúcej technologickej spoločnosti, možnosť zapojiť sa do reálnych procesov vývoja softvéru je nesporne výhoda aj pre samotných študentov. Z pohľadu doterajších prínosov môžem hodnotiť zrod a fungovanie študentských kempov jednoznačne pozitívne.

Z uvedeného vyplýva, že pre študentov je to jedinečná príležitosť nielen na získanie nových poznatkov, ale zároveň pre niektorých aj šanca kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom. Aké máte poznatky v tomto smere?

- Potenciál študenta a jeho ďalšie vlastnosti do značnej miery odhalia naši skúsení lektori a školitelia už počas trvania kempu. Šikovní študenti, ktorí rozpoznajú prínosy takejto spolupráce, udržiavajú aj naďalej kontakt so spoločnosťou. Spolupráca po ukončení kempu môže so študentmi pokračovať ďalej individuálne počas štúdia, účasťou na bakalárskych a diplomových prácach, alebo aj priamou účasťou na riešení reálnych úloh z prostredia vývoja softvéru. Ak takto cielene budovaný vzťah so spoločnosťou v budúcnosti prerastie do zamestnaneckého pomeru, potom je to nesporná výhoda pre obidve strany. Spoločnosť získava overeného a pripraveného zamestnanca, ktorého vo veľmi krátkom čase môže zapojiť do svojich procesov, zamestnanec nastupuje do známeho prostredia, v ktorom má už vytvorené určité vzťahy a disponuje poznatkami a informáciami z prostredia spoločnosti.

Ako taký kemp prebieha?

-Prípravná fáza kempu prebieha v spoločnosti ŽP Informatika už približne dva mesiace pred začatím, spúšťa sa propagácia v médiách, prebieha plánovanie a príprava podkladov. Kemp je tradične otváraný v letnom období, kedy študenti majú podstatne menej študijných povinností. V trvaní troch týždňov sa stanú súčasťou spoločnosti. V rámci úvodnej časti získajú informácie o spoločnosti, o vyvíjaných a prevádzkovaných informačných systémoch a používaných informačných technológiách. V rámci odbornej prípravy študenti absolvujú školenia z vybraných oblastí informačných technológií, ktoré im dajú základ pre ďalšiu fázu kempu, ktorá zahŕňa praktické otestovanie získaných vedomostí. V rámci tejto fázy zrealizujú samostatne konkrétne zadanie pre vytvorenie jednoduchého softvéru. Počas celej tejto fázy sú im konzultačne nápomocní našich lektori. Spestrením kempu sú aj činnosti priamo nesúvisiace s IT, napr. krátke školenie ako vytvárať prezentácie, ako prezentovať pred publikom. Aj v tomto prípade si získané znalosti študenti overia v praktickej časti.

Aké sú podmienky pre záujemcov?

-Prvé informácie záujemcovia o letný študentský kemp môžu získať z adresy http://www.zpinformatika.sk/kemp2013/intro.pdf . Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie do kempu je vyplnenie vstupného dotazníka o dosiahnutých znalostiach v oblasti informačných technológií. Kvôli individuálnemu prístupu je študentský kemp kapacitne dimenzovaný pre približne dvanásť záujemcov. Výber účastníkov pre tohtoročný kemp prebehne na základe doručených dotazníkov. Ako bolo v úvode spomenuté, prioritne je kemp určený pre študentov informatických smerov, ale samozrejme každá žiadosť je posudzovaná individuálne a tým pádom rozhodujú znalosti a schopnosti.

Pri tejto príležitosti srdečne pozývam študentov na tohtoročný letný študentský kemp informačných technológií v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.
Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová