17.10.2021 05:49:13
Začiatky elektronickej formy Podbrezovana

Začiatky elektronickej formy PodbrezovanaMáloktoré noviny na Slovensku sa môžu pochváliť, že v elektronickej forme existujú pätnásť rokov. Ako ste sa mali možnosť dočítať v minulom čísle, naše toto výročie majú. Kto z pracovníkov informatiky stál pri zrode tejto myšlienky a aké boli začiatky?, na túto tému sme sa porozprávali s Ing. Slávkou Trajteľovou, projektantkou WEB a MUME aplikácií, ktorá sa o export Podbrezovana na internet stará aj dnes:

Ak sa nemýlim, začínali sme v rovnakom čase ako celoslovenské denníky SME, Pravda ... Ako si na to spomínate?

-Významným medzníkom v histórii IS Železiarní Podbrezová bolo pripojenie počítačovej siete ŽP a.s. do celosvetovej počítačovej siete Internet v máji 1995. Zaradili sme sa medzi informačne vyspelé firmy na Slovensku. Autorom myšlienky a realizátorom prvej www stránky bol Ing. Jozef Bánik, v tom čase vedúci výpočtového strediska. Áno, Železiarne Podbrezová patrili na Slovensku medzi prvé firmy, ktoré mali na internete svoj WEB sever (HTTP server), ktorý v tom čase bežal v prostredí operačného systému VMESA v textovom móde. Náš prvý firemný web obsahoval pár jednoduchých html textových stránok so základnými údajmi o firme prelinkovaných s index stránkou firmy. A Ing. Jozef Bánik, ako predseda Redakčnej rady Podbrezovana, navrhol publikovanie elektronickej verzie novín na internete. Jozef bol vtedy môj šéf, takže nám pridelil úlohu a museli sme vymyslieť realizáciu . Bol to rok 1998 a Železiarne Podbrezová patrili azda medzi prvé firmy, ktoré mali svoje firemné noviny v elektronickej verzii na internete prístupné celému svetu.

Priblížite nám aj technológiu elektronickej formy na začiatku?

-Na svojom začiatku, rok 1998, bol Podbrezovan v internete publikovaný ako jedna dlhá html stránka, ktorá mala v úvode zoznam článkov a pod zoznamom jednotlivé články. Zoznam článkov a jednotlivé články boli prepojené URL odkazmi – tzv. bookmarkmi. Čiže - obsahoval jednoduchú navigáciu „klik“ zo zoznamu na konkrétny článok a z článku „klik späť“ na zoznam článkov . Postupne bol budovaný archív stránok čísel Podbrezovana, stránka tiráže a stránka kontakt na redakciu. Úplne na začiatku boli jednotlivé čísla novín v internete čisto textové.
Postupne sme vkladali do článkov ilustračné čierno - biele a neskôr farebné obrázky. Technológia výroby WEB stránky čísla Podbrezovan bola zabezpečená nasledovne: redakcia podnikových novín Železiarní Podbrezová nám dodávala elektronickú verziu textov, článkov a jednotlivých čísel. Ja som napísala program, ktorý texty načítal a generoval z nich html súbor – stránku aktuálneho čísla Podbrezovana pre internet. Vygenerovanú stránku sme preklopili na náš HTTP server a v archíve stránok Podbrezovana sme na ňu vytvorili odkaz. Vždy, keď vyšlo nové číslo, redakcia nám dodala texty článkov, ja som spustila program, ktorý z textov vygeneroval html súbor čísla Podbrezovan a daný súbor sme publikovali na náš HTTP server a „prilinkovali“ do archívu stránok Podbrezovana. Tento systém bežal dva roky, do roku 2000, kedy sme v súvislosti s rozvojom html editorov a rozvojom PC grafiky systém generovania čísla Podbrezovan pre internet trocha pozmenili.

Čo sa za pätnásť rokov zmenilo?

-Vývoj web technológii Podbrezovana kopíroval vývoj používaných web technológií v našej firme. Ako som v predchádzajúcom uviedla v súvislosti s rozvojom .html editorov a rozvojom PC grafiky sme od roku 2000 systém generovania čísla Podbrezovan pre internet pozmenili. Vypracovala som html šablóny /s obsahom grafických komponentov/ na tvorenie a napĺňanie textov jednotlivých článkov strán čísla firemných novín. Dievčatá v zmene prevádzky VS texty a ilustračné obrázky plnili do preddefinovaných html šablón, s využitím html editora FrontPage. Každé číslo obsahovalo logo Podbrezovan, ročník, číslo, dátum vydania a hlavnú navigáciu, teraz už podľa strán firemných novín, keďže každá strana bola venovaná inej tematickej oblasti. Pre každé číslo sme generovali 7. html stránok, prvá stránka bola prehľadom článkov aktuálneho čísla kategorizovaných podľa strán, čiže navigácia a URL odkazy boli na články podľa strán a podľa názvov článkov, URL odkazy na archív stránok čísel Podbrezovana, na stránku tiráže a na stránku kontakt na redakciu. Ďalšie stránky 2 - 7, obsahovali stránky novín 1 – 6 s príslušnými článkami, s navigáciou medzi článkami v rámci strany a s navigáciou medzi stranami.
Tento systém statických stránok trval až do roku 2007, kedy sme už päť rokov vyvíjali dynamické web stránky v prostredí Lotus Notes na serveri Lotus Domino. Z marketingu Železiarní Podbrezová sme obdržali požiadavku na prepracovanie WEB-u Podbrezovan do nového prostredia, graficky aj technologicky.
V priebehu roku 2007 som za spolupráce odboru infomédií a propagácie a marketingu ŽP a.s. realizovala analýzu, logický a dizajnový návrh WEB aplikácie Podbrezovan ŽP a.s. a následne samotnú realizáciu v prostredí Lotus Notes. WEB aplikácia obsahuje Lotus Notes CMS klienta na správu a vkladanie článkov čísel Podbrezovana a WEB šablónu, ktorá z dokumentov článkov plnených cez CMS klienta generuje kompletný WEB portál firemných novín. Následne som v Lotus Notes klientovi vytvorila dizajnové šablóny pre články príslušných rubrík a CMS klient WEB portálu Podbrezovan bol pripravený na plnenie článkov čísel Podbrezovana.
A tak prvé internetové číslo v roku 2008 bolo publikované v internete v novej technológii, ako portál dynamicky generovaných stránok a v podstate s menšími úpravami čísla novín v tomto dizajne a technológii, ho publikujeme v internete do dnes. Aktuálny internetový portál našich firemných novín obsahuje mnoho funkčných komponentov. Základ samozrejme tvorí prehľad článkov kategorizovaných podľa čísla a rubriky s URL odkazmi na jednotlivé články. Hlavné menu WEB-u PODBREZOVAN tvoria rubriky novín (Železiarne Podbrezová, ŽP Group, Výroba a technika, Obchod a ekonomika, Vzdelávanie a kariéra, Sociálna oblasť, Spoločenská rubrika, Región a Šport) so svojimi pod rubrikami. Každé číslo obsahuje aj svoju kompletnú .PDF verziu (kópia printových novín v PDF-ku), rolovateľný prehľad článkov a TOP články každého čísla. Veľmi hodnotný je unikátny elektronický archív WEB vydaní Podbrezovana od roku 1998 do dnes, ktorý je rozdelený na dve časti. Prvú tvoria čísla od roku 1998 do roku 2008, tvorené v pôvodných technológiách ako statické stránky. Druhá časť archívu sú články čísel od januára 2008 do dnes, sú generované dynamicky Lotus Domino serverom z dokumentov plnených v aplikácii CMS Lotus Notes klienta. Tu je možné články prehľadávať podľa čísla, podľa rubriky a podľa autora článku. Je možne zobraziť prehľad TOP článkov po číslach a rokoch a všetky čísla v PDF verzii. Ďalšou neodmysliteľnou funkcionalitou WEB portálu je fultextové vyhľadávanie v celej databáze článkov čísel od roku 1998. Špecialitkou je aj funkcionalita e-mail servisu, teda možnosť cez WEB portál požiadať vložením e -mail adresy o e-mail notifikáciu pre čitateľa o publikovaní nového čísla v internete. Portál samozrejme obsahuje stránku tiráže a kontakt na redakciu firemných novín. V roku 2011 sme v spolupráci s Ing. Marcelom Adamčákom, PhD., WEB portál firemných novín rozšírili o automatické generovanie reklám ETARGETU. Automatizácia preklápania nového čísla Podbrezovan na WEB portál je zabezpečená nasledovne: redakcia podnikových novín Železiarní Podbrezová nám dodáva elektronickú verziu textov článkov jednotlivých čísel a príslušné ilustračné obrázky k článkom. WEBHOTLINE služba ŽP Informatika s.r.o., texty a ilustračné obrázky prekopíruje cez CMS Lotus Notes klienta do databázy preddefinovaných šablón článkov. Ja články kontrolujem a preklápam na ostrý WEB server v internete. Súčasne s printovou verziou Podbrezovana je v Internete publikovaná jeho elektronická verzia a odoslaná e-mail notifikácia všetkým prihláseným účastníkom na odber noviniek e-mail servisu. V tomto roku, resp. na prelome budúceho roka, plánujeme vynoviť dizajn Podbrezovana v internete po stránke grafickej, funkčnej a po stránke kvality html kódu a SEO optimalizácie. V minulosti Podbrezovan informoval o aktuálnom dianí firmy Železiarne Podbrezová a.s., no postupne s mohutnením ŽP Group, tu nachádzame aj články zo života všetkých spoločností ŽP Group, zo života výrobných (ŽĎAS a.s., TS PLZEŇ a.s., ŽIAROMAT a.s. Kalinovo, ŽP EKO QELET a.s., KBZ s.r.o., TRANSMESA, S.A. a T.A.P.) a obchodných spoločností (PIPEX International AG, PIPEX ITALIA S. p. A., PIPEX SLOVAKIA, ZP-HUNEX Kft., SLOVRUR, Sp. z o.o., ŽP TRADE Bohemia, a.s., TS Steel Pipe & Fittings S.r.I.,Flero.), zo života spoločností poskytujúcich služby (Tále a.s., ZANINONI Slovakia s.r.o., ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., ŽP Informatika s.r.o., ŽP- Invest a.s., ŽP - Gastroservis s.r.o., ŽP Šport, a.s., ŽP Bytos, s.r.o., ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., ŽP Rehabilitácia s.r.o.), zo života súkromných škôl , Nadácie ŽP a.s., Hradu Ľupča a v konečnom dôsledku zo života a prezentácie ŽP Group vo svete ako celku.
Podbrezovan je akousi kronikou udalostí, histórie a súčasnosti skupiny ŽP Group, a som rada, že som mala možnosť prispieť k vytvoreniu databázy zmysluplného elektronického média v internete, ktoré kopíruje udalosti a vývoj firmy ŽP a.s. a ŽP Group od histórie dodnes. WEB Podbrezovan je WEB portál aktualít spoločnosti ŽP Group v inetrnete a je z celej skupiny webov ŽP Group najnavštevovanejším portálom. Na tomto mieste chcem ešte poďakovať za vynikajúcu kreatívnu dlhoročnú spoluprácu pri tvorbe WEB aplikácií s marketingom Železiarní Podbrezová pod vedením Ing. Marcela Adamčáka, PhD., s odborom infomédií a propagácie pod vedením Mgr. Oľgy Kleinovej a samozrejme Ing. Jozefovi Bánikovi, že ma dokázal pre toto dielko namotivovať.
A úplne na záver WEB portal Podbrezovan v internete : http://www.podbrezovan.sk/
Autor (zdroj): Ing. Slávka Trajteľová, ŽP Informatika