28.1.2023 21:11:42
Prvých 181 dní v odbore riadenia kvality

Kvalita výrobku je rozhodujúcim faktorom v podmienkach trhu a možno ju chápať ako znak obchodného úspechu a mena firmy, pokiaľ má výrobok zhodné vlastnosti s požiadavkami zákazníkov. Výrobky z produkcie Železiarní Podbrezová akciová spoločnosť sú kvalitatívne hodnotené počas celého výrobného toku a aby bol plynulý a bezproblémový, už na vstupe musí byť zabezpečená kvalita dodávaných surovín, nástrojov, náradia a iných komponentov, vrátane režijného materiálu, osobných ochranných pracovných pomôcok, kancelárskych potrieb, feroprísad, plechov, náhradných dielcov, odliatkov, výkovkov....

Toto je úlohou referátu vstupnej kontroly, ktorého činnosť za prvých šesť mesiacov roku 2013 zahŕňa prebierku 159 127 ton oceľového odpadu, bolo uplatnených 293 ton zrážky za nekvalitu dodávok a 479 ton za znečistenie dodávok.Oceľový odpad nám bol dovezený na 2709 vagónoch a 3074 dodávok bolo dovezených automobilmi. Kontrola hmotnosti dodaného a expedovaného tovaru bola realizovaná na koľajovej váhe v počte vážení 10 195 a na dvoch automobilových váhach v počte vážení 15 731.

Pre zabezpečenie správneho chemického zloženia ocele je potrebné v procese technologického výrobného toku vykonať medzioperačné chemické analýzy pri každej vyrábanej tavbe. Od začiatku roku 2013 bolo vykonaných v oddelení chémie 17 612 analýz vzoriek ocele, 7 108 meraní rádioaktivity oceľových vzoriek a vápna, 6 247 analýz oceliarenských trosiek. Spolu bolo vykonaných 33 280 rozborov a analýz – vody, ferozliatiny, oleje, kaly, odprašky... Pre oblasť chemických analýz odpadových vôd bolo vykonaných 173 akreditovaných skúšok.

Ďalšia činnosť pri vývoji, výrobe, hodnotení a servisnej podpore výrobkov zabezpečuje metalografické laboratórium. V priebehu polroka 2013 bolo v metalografickom laboratóriu spracovaných a následne vyhodnotených 1 849kusov vzoriek na svetelnom a elektrónovom mikroskope. Na základe požiadaviek prevádzkarne oceliareň bolo odobratých a vyhodnotených 1 107Baumannových otlačkov. Najväčší počet vzoriek bol dodaný z prevádzkarní ťaháreň rúr, valcovňa rúr, oceliareň a druhovýroba. Najčastejšie požadované metalografické skúšky sú: hodnotenie štruktúry, oduhličenie povrchov rúr, veľkosť zrna,mikročistota. Metalografické laboratórium sa podieľalo na riešení reklamácií týkajúcich sa kvality výrobkov. V priebehu roku bolo posúdených 23 reklamácií na výrobky ŽP a.s.V spolupráci so zamestnancami výrobných prevádzkarní boli riešené úlohy týkajúce sa kvality produkcie. Výsledky rozborov sú zhrnuté v 305 metalografických správach. V creepovom laboratóriu bolo odskúšaných 10 vzoriek, pričom 4 z nich v skúške pokračuje aj v druhom.polroku 2013.

Kontrolu kvality povrchu bezšvíkových rúr z produkcie ŽP a.s. so zameraním na skúšky nepriepustnosti a celistvosť zabezpečuje oddelenie defektoskopie. V jednotlivých výrobných prevádzkarňach je umiestnených 13 kontrolných liniek, prechodom rúr cez jednotlivé zariadenia s rôznou kombináciou metód skúšania je kontrolovaná celá výroba bezšvíkových rúr ( 92 425 ton valcovaných za tepla, 24 414 ton rúr ťahaných za studena). Mobilná defektoskopia má v rozsahu svojej činnosti hlavne preventívne prehliadky zariadení so zameraním na meranie hrúbok stien tlakových zariadení, zvarov, skúšky zámeny materiálu, zostatkový magnetizmus, zisťovanie chýb...

Výrobky z produkcie ŽP a.s. sa používajú ako konštrukčné materiály na stroje, zariadenia, konštrukcie, stavby, v doprave, energetike... Pre použitie výrobkov majú rozhodujúci význam jeho konečné vlastnosti, v našom prípade ide hlavne o základné mechanické a technologické vlastnosti. Skúšanie, kontrolu a vyhodnocovanie uvedených vlastností našich výrobkov má pod palcom kontrolné a atestačné oddelenie, ktoré za šesť mesiacov roku 2013 vyrobilo, odskúšalo a vyhodnotilo 64 588 ťahových skúšok, 57 375 technologických skúšok a 3 195 skúšok vrubovej húževnatosti pri rôznych teplotách.

Na zákazky bolo vystavených 29 553 hutných osvedčení, v ktorých sú zahrnuté všetky údaje požadované zákazníkom a stanovené normou s podkladmi charakterizujúcimi daný výrobok. Bolo vykonaných 52 inšpekčných prebierok výrobkov ŽP a.s. kontrolnými a dozornými spoločnosťami, ako aj samotnými zákazníkmi v objeme 932 ton výrobkov.

Aby analýzy, rozbory, skúšky boli hodnoverné, musia byť jednotlivé kontrolné zariadenia pravidelne overované. Kalibráciu jednotlivých meradiel a obvodov má v popise činnosti referát metrológie a ten v rámci svojej kompetencie skalibroval za polrok 2013 spolu 4 899 dĺžkových meradiel a vyradil z dôvodu opotrebovania, alebo poškodenia 184 meradiel. Bolo skalibrovaných aj 1 769 meradiel tlaku, teploty a meracích obvodov, vyradených bolo 27 meradiel. Ďalej bolo vykonaných 798 kontrol a 41 kalibrácií technologických a laboratórnych váh, 133 kalibrácií panelových prístrojov a 36 kalibrácií osobných viac rozsahových prístrojov, pričom bolo vyradených 11 prístrojov.

Zabezpečenie požiadaviek kladených či už zákazníkom, alebo samotnou normou na jednotlivé druhy výrobkov z produkcie ŽP a.s. z oblasti kvality výroby musí byť nie všeobecné, ani deklaračné, ale záväzné. A preto je potrebné poznať celú históriu výroby ocele a rúr v celom výrobnom toku. Kvalita sa totiž musí vyrobiť ( dá sa aj vykontrolovať, čo je ale finančne náročné), je potrebné vzájomné prepojenie a spolupráca všetkých výrobných, technologických a kontrolných metód a postupov, spoľahlivosť výrobnej, skúšobnej techniky, ako aj technickej a odbornej vedomosti všetkých zamestnancov.


Autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, vedúci odboru riadenia kvality