22.10.2020 20:17:58
S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc: „Bol to rok kotlových akostí“.

S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc.Ako hodnotíte uplynulý rok?

- Rok 2012 možno hodnotiť z dvoch pohľadov. Jedným je oblasť výskumu a druhým zabezpečenie výskumnej činnosti finančnými prostriedkami, projektmi a podobne.
Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, ak uplynulý rok z hľadiska našich hlavných zámerov - inovácie materiálov a technológií, označím za rok kotlových akostí (výrobu rúr predovšetkým pre energetický priemysel). Nie je to samozrejme výsledok len našej práce.
Ide o úzku spoluprácu s výrobnými a obslužnými prevádzkarňami Železiarní Podbrezová. Spoločnými silami sme dosiahli, že naše teoretické poznatky v oblasti mikroštruktúry a mechanických vlastností kotlových akostí, v nadväznosti na investičnú podporu výrobných agregátov, hlavne vo valcovni bezšvíkových rúr, vytvárajú predpoklady, že už v blízkej budúcnosti budeme môcť povedať, že Železiarne Podbrezová patria medzi svetových a renomovaných výrobcov rúr kotlových akostí.
Budeme totiž schopní zabezpečiť ich výrobu v širokom spektre, až po aplikácie na úroveň ultrasuperkritických podmienok (do teplôt 620 stupňov Celzia pri tlaku 30 megapascalov).

V rámci operačného programu 02,ktorý je koordinovaný odborom technického a investičného rozvoja, sme prezentovali tri výskumné správy, ktorých kľúčovým prínosom je nový prístup: tzv. chemická a mikroštruktúrna koncepcia mechanických vlastností žiarupevných ocelí. Pre dané chemické zloženie dokážeme presne predikovať potrebný stav mikroštruktúry,ale aj karbidických fáz, aby sme dosiahli požadované mechanické vlastnosti vrátane creepovej odolnosti. Vieme dokonca vypočítať, aký má byť stav mikroštruktúry, ktorú dokážeme ovládať na základe predpísaných parametrov technológie výroby.

V úzkej súčinnosti s výrobnými prevádzkarňami sme v minulom roku realizovali špičkovú akosť, v našej branži nazývanú P91. Myslím, že v roku 2012 sme ju zvládli a môžeme ju ponúkať zákazníkom. Dňa 5. novembra 2012 sme prvýkrát valcovali aj akosť P92, ktorá je „sestrou“ akosti P91, ale s vyššou koróznou odolnosťou. Predchádzali tomu teoretické štúdie vedúce k definovaniu technológie výroby kotlových rúr. Pochopiteľne, bez investícií do výrobných agregátov valcovne bezšvíkových rúr by to nebolo možné splniť. Ide totiž o vysokopevné materiály s veľkými deformačnými odpormi. Vďaka prístupu vedenia Železiarní Podbrezová sa ich podarilo zvládnuť. Verím, že aj túto akosť zvládneme a potom bude platiť, že Železiarne Podbrezová skutočne bezkonkurenčne v danom rozmerovom sortimente valcovaných rúr môžu ponúkať špičkové kotlové akosti. Je to jeden zo smerov, ktorý sme si vytýčili, aby sme zvyšovali výrobu rúr s vyššou pridanou hodnotou. Kotlové akosti sú prioritou a následne sú to aj ocele pre konštrukčné aplikácie.„Spoluprácu s valcovňou hodnotíme vysoko. Je totiž unikátne, ako sme schopní výskumno – vývojové zámery realizovať priamo počas prevádzky, priamo na výrobnom agregáte,“ povedal profesor Parilák. F: A. Nociarová

Druhou z oblastí podpory inovácie technológií je fakt, že sme schopní prostredníctvom modelovania a simulácie termicko – defomačných procesov vo valcovni bezšvíkových rúr, od karuselovej pece až po výstup rúry z ťahovej redukovne, počas výroby popísať všetky analytické, metodické postupy a termické, deformačné a napäťové procesy. To je veľmi dôležité pre plnú algoritmizáciu technologického procesu, až po riadenie online (plnoautomatizovaného režimu z hľadiska voľby technologických parametrov) v budúcnosti. Už v tomto roku pristúpime k priamej aplikácii pre výrobu rúr z konkrétnych akostí. Výsledkom bude optimalizácia a upresnenie technologických parametrov pre zvýšenie kvality a zníženie nepodarkov. Toto riešenie opätovne vyvoláva investičné vstupy do procesov, hlavne regulácie a merania príslušných veličín v priebehu technologického cyklu. Aj preto budeme, spolu so ŽĎAS a.s. a valcovňou bezšvíkových rúr , riešiť projekt Technologickej agentúry ČR, ktorého hlavným cieľom je vyriešiť problematiku chladenia valcovacích stolíc na ťahovej redukovni. Spoluprácu s valcovňou hodnotíme vysoko. Je totiž unikátne, ako sme schopní výskumno - vývojové zámery realizovať priamo počas prevádzky, priamo na výrobnom agregáte. Dosiahli sme dobré výsledky aj v environmentálnej oblasti, oblasti riešenia povlakovaných nástrojov, je tam aj otázka sledovania analýzy kvality rúr kontrolovaných ultravukom, uzavreli sme projekt, ktorý sa priamo podieľal na realizácii dynamického modelu riadenia ZPO, ale o tom inokedy.

A čo váš tím?

-Máme štyri výskumné oddelenia a veľmi mladý riešiteľský kolektív. Našou prioritou je stabilizovať činnosť a skvalitňovať výskumnú prácu. To si vyžaduje vytváranie experimentálneho zázemia a neustále štúdium. Všetci postupne prechádzajú na ďalšie štúdium s cieľom získania titulu PhD., čo je pri výskume nevyhnutné. Úzko spolupracujeme s fakultami technického zamerania v Bratislave, Ostrave, Košiciach a v Prešove.

Na začiatku ste spomenuli dva pohľady. A čo ten druhý?

-Vstupom do dvoch operačných programov sa nám podarilo priamo zabezpečiť aj financie pre činnosť výskumno – vývojového centra, v tejto etape na úrovni 15 – 20 percent, čo je nový moment a očakávame, že v tomto roku bude tento prínos podstatne vyšší. Vlani sme zvýšili aj svoju publikačnú činnosť. Dve naše práce boli v Leobene a v Rijeke ocenené na prvých miestach v posterovej sekcii. Za významné pokladáme aj vytvorenie prvých kontaktov s výskumom a vývojom vo firme Benteler, pretože v súlade s názorom Predstavenstva ŽP, napriek konkurenčnému prostrediu je dôležité, aby sme spolupracovali s renomovanými firmami a boli účastní v moderných vývojových smeroch a trendoch.

Vaše ciele na nasledujúce obdobie?

-Ako som už spomenul, hlavným cieľom bude opätovné riešenie inovácií a kvality, hlavne kotlových akostí. Otvárame nové zadanie v spolupráci s výrobnými prevádzkarňami a centrálnou údržbou v oblasti inovácie nástrojových materiálov na technologických agregátoch. Chceme urobiť v spolupráci s odborom riadenia kvality výrazný krok v priebežnom sledovaní kvality rúr vyrábaných ultrazvukom. Samozrejme, pripravujeme sa aj na úzku spoluprácu s výrobnými a obslužnými prevádzkarňami po realizácii investičných zámerov v oblasti zariadenia pre plynulého odlievania ocele a odprášenia oceliarne.
Kotlové rúry vyrobené v ŽP a.s., ako súčasť membránovej steny vyrábanej v SEZ Tlmače


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová