28.1.2023 20:34:18
Spomienky a poďakovania

Poďakovania

Evka BENKOVÁ
So zármutkom v srdci vám oznamujeme, že 28. apríla 2015 nás po ťažkej chorobe vo veku 61 rokov opustila naša milovaná manželka, mama a stará mama
Evka BENKOVÁ z Valaskej.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, bývalým spolupracovníkom a známym za účasť na poslednej rozlúčke a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina


Spomienky

Jaroslav POBOŽNÝ
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 20. mája uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, otec, starý otec a brat
Jaroslav POBOŽNÝ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Ondrej NEMEC
Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, nestihol si sa ani rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostávaš a budeš stále s nami.“
Dňa 30. mája 2015 si pripomenieme nedožitých päťdesiat rokov a 3. júna osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný
Ondrej NEMEC z Valaskej.
S láskou a úctou na neho spomínajú manželka, synovia, rodičia a sestra s rodinou
Ján BRAŠO
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije spomienkami.“
Dňa 4. júna uplynie osem rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom
Jánom BRAŠOM z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami
Milan DANDUL
„Odišiel, snáď stopu zanechal, potrvá v synoch i veciach, slovách čo vyslovil a možno z tvárí i pováh potomkov niektorá črta jasne svieti. Čosi tu ostane a bude vravieť áno, keď zvykli sme už hovoriť, že bol.“
Dňa 9. júna si pripomenieme pätnáste výročie odvtedy, ako nás vo veku nedožitých päťdesiatdeväť rokov navždy opustil náš drahý manžel a otec
Milan DANDUL z Brezna.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
S úctou a láskou spomínajú manželka Vlasta a synovia Milan a Ivo s rodinami
Martin URBAN
Čas ubieha, zastaviť sa nedá, na nášho otca zabudnúť sa nedá“.
Dňa 15. mája uplynulo trinásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil otec a starý otec
Martin URBAN z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínameAutor (zdroj): v texte