10.12.2022 07:43:46

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 22/2008
            PDF verzia
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a.s.: Na aktuálnu tému Zaninoni Slovakia, s.r.o. - Bilancia činnosti ŽĎAS - V OEMK sa začalo s montážou inšpekčných liniek S Ing. Milanom Srnkom, PhD., vedúcim odboru TIR: Zrekonštruovaná kantína bude čoskoro otvorená Stretli sa zástupcovia obchodných spoločností skupiny: Predstavili globálny projekt Euro – info: Klienti bánk prejdú na euro bez starostí Študentské okienko: Ocenenie pre školu i zriaďovateľa Vnútropodnikový trh práce Jazykové okienko: spojenie „nový rok" Vy sa pýtate, my hľadáme odpoveď Dámsky krajčír v Podbrezovej Kultúrne podujatia: „Návrat ku koreňom“ 170. výročie dychovej hudby: SLÁVNOSTNÝ KONCERT Román na pokračovanie: DIEVČA S MOTORKOU XXXXIII. časť Eurosúťaž: Žrebujeme v každom čísle Naša anketa: Ako prejavujete v Mesiaci úcty svoju úctu starším ľuďom? Zapojte sa do vianočnej súťaže Chcete si kúpiť osobné vozidlo značky ŠKODA? Pripomeňme si sviatok zosnulých Spomienky a poďakovania ICE je uznaný pseudonym: Núdzový kontakt je dôležitý Podbrezová objektívom Tibora Matušeka Kuchárová vybojovala bronz Z kolkárskych dráh VK Spišská Nová Ves – ŽP 3:0 Grand Prix Chantal Biya & Tour de Senegal Šport v skratke Beh okolo Sidorova Jedálny lístok 3. - 9. novembra 2008 & 10. - 16. novembra 2008

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zaninoni Slovakia, s.r.o. - Bilancia činnosti
Jedenásť rokov sa spoločnosť s ručením obmedzeným ZANINONI SLOVAKIA zaoberá zasielateľskou činnosťou, v ktorej ponúka komplexné služby pre zákazníkov pri exporte, importe či kombinovanej doprave.
Riaditeľku spoločnosti - Ing. Annu Kováčovú, sme požiadali o zhodnotenie doterajších výsledkov:
  Výsledky hospodárenia za deväť mesiacov tohto roku, podľa účtovnej závierky, sú dobré. Tržby za predaj vlastných služieb boli na úrovni deväťdesiatjeden percent z celkového plánovaného objemu tržieb na rok 2008. Zisk za uvedené obdobie bol vyšší, čo nasvedčuje, že dôjde k prekročeniu plánovanej hodnoty.
  Samozrejme, že nemôžeme počítať s priamoúmerným rastom týchto ukazovateľov do konca kalendárneho roku. Pred sebou máme ešte celý jeden štvrťrok, vrátane decembra, kedy dopyt po našich službách je nižší z dôvodu čerpania dovoleniek a uzavretia niektorých skladov.
  Pri pohľade na výsledky hospodárenia nemôžem nespomenúť vplyv pre nás nepriaznivého faktora, a to posilňovanie kurzu koruny voči euru a doláru, čoho dôsledkom je, že máme podstatne vyššie kurzové straty, ako kurzový zisk.
  Od začiatku roka sme sa snažili vytvoriť úspešnú bilanciu, ktorá zabezpečí splnenie plánovaných úloh a cieľov pre rok 2008 a dnes môžem povedať, že budú splnené.

  Výsledky hospodárenia za deväť mesiacov tohto roku, podľa účtovnej závierky, sú dobré. Tržby za predaj vlastných služieb boli na úrovni deväťdesiatjeden percent z celkového plánovaného objemu tržieb na rok 2008. Zisk za uvedené obdobie bol vyšší, čo nasvedčuje, že dôjde k prekročeniu plánovanej hodnoty.
  Samozrejme, že nemôžeme počítať s priamoúmerným rastom týchto ukazovateľov do konca kalendárneho roku. Pred sebou máme ešte celý jeden štvrťrok, vrátane decembra, kedy dopyt po našich službách je nižší z dôvodu čerpania dovoleniek a uzavretia niektorých skladov.
  Pri pohľade na výsledky hospodárenia nemôžem nespomenúť vplyv pre nás nepriaznivého faktora, a to posilňovanie kurzu koruny voči euru a doláru, čoho dôsledkom je, že máme podstatne vyššie kurzové straty, ako kurzový zisk.
  Od začiatku roka sme sa snažili vytvoriť úspešnú bilanciu, ktorá zabezpečí splnenie plánovaných úloh a cieľov pre rok 2008 a dnes môžem povedať, že budú splnené.
  Zaninoni Slovakia, s.r.o., zabezpečuje prepravu tovaru najmä pre Železiarne Podbrezová a ostatné spoločnosti ŽP Group. Zároveň poskytujeme služby iným zákazníkom, ktorí sa v súčasnosti osem a pol percentami podieľajú na tržbách za predaj našich služieb.
  Pre zaujímavosť uvediem niekoľko čísel týkajúcich sa samotných prepráv, ktoré sa podpísali pod doterajšie výsledky. Za deväť mesiacov sme obstarali 6 262 prepráv, z toho 5 096 exportov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 418 prepráv viac.
  Deväťdesiatpäť percent z celkového počtu prepráv bolo realizovaných kamiónmi. Tovar sme prepravovali do sedemnástich krajín Európy, vrátane prístavov, odkiaľ smeroval loďou do ďalších ôsmich krajín sveta. Dovoz tovaru na Slovensko, alebo do inej krajiny, sme zabezpečovali z jedenástich európskych krajín. Zrealizovali sme tiež 126 vnútroštátnych prepráv.
  V celkovom počte prepráv je zahrnutých viac ako 45 tisíc ton tovaru zo ŽP a.s., ktorý bol prepravený po železnici v 930 vagónoch, hlavne do Nemecka, ale aj do Talianska, Francúzska, Belgicka, Chorvátska a Poľska. Len niekoľko vagónov bolo odoslaných jednotlivo. Z ekonomického hľadiska boli odosielané najmä skupiny vagónov alebo ucelené vlaky.
  V týchto číslach nie je započítaných stojeden kontajnerov, naložených v Podbrezovej, pri ktorých sme organizovali nakládku pre obstarávateľa celej prepravy Zaninoni SpA Italia.


  Ako ste pripravení na prechod na EURO?
  - Zaradenie zástupcov dcérskych spoločností do pracovnej skupiny ŽP a.s. na zavedenie eura, považujem za veľmi správne. Dobrá informovanosť, účasť na riešení problémov a aktuálne dokumenty v závislosti od prijímanej legislatívy, nám značne napomohli v príprave.
  Kľúčovou úlohou prvého polroka bolo dostať od našich softvérových dodávateľov, či už do účtovného alebo nášho špedičného programu, duálny prepočet peňažných hodnôt, ktorý sa týkal viacerých oblastí. Išlo o objednávky na prepravu, fakturáciu, mzdy, vzťahy s bankou a pod... Vo všetkých oblastiach bolo duálne zobrazovanie zrealizované včas a úspešne. Samozrejme, že naši externí dodávatelia softvérov pokračujú na zabezpečení transformácie na euro, čo si vyžaduje ďalšie riešenia. V oblasti cien za obstaranie prepráv a samotnej fakturácie, pracujeme minimálne posledné dva roky prevažne v eurách. Vyplýva to z predmetu činnosti organizácie, ktorým je medzinárodná preprava a zo skutočnosti, že našimi zákazníkmi sú najmä zahraničné spoločnosti. Za spomínané obdobie sa postupne rozvíjala platba v eurách aj medzi nami a slovenskými dopravcami, nadobudli sme skúsenosti s určovaním a dohadovaním cien v tejto mene.
  Na prechod na euro sme pripravení a predpokladám, že ho zvládneme bez väčších problémov.

  Môžete konkretizovať úlohy na najbližšie obdobie?
  - Pre posledný štvrťrok každého roka je príznačné, že zhruba do polovice decembra je snaha vyviezť maximálne množstvo tovaru z tohtoročných objednávok.
  To znamená, že v najbližších týždňoch bude naša činnosť sústredná najmä na splnenie všetkých požiadaviek na obstaranie prepravy tovaru z Podbrezovej. Množstvo vyvezeného tovaru však nezáleží len od nás alebo od zamestnancov obchodného úseku, s ktorými tieto úlohy zabezpečujeme. Rozhodujúcim článkom je zákazník.
  Pritom je potrebné si uvedomiť, že obstaranie prepravy je koordináciou mnohých vplyvov a s prepravou súvisiacich faktorov. Spomeniem niektoré, ako časový priestor medzi požiadavkou a termínom nakládky, voľné dopravné kapacity pre požadovaný termín a požadovanú krajinu určenia, špecifické požiadavky (kamión s rozoberateľnou konštrukciou, kamión pre nadrozmernú prepravu s ohľadom na dĺžku tovaru, pre možnosť naloženia vyššej tonáže, nevyhnutnosť dvoch vodičov a pod.), nakládka na jednom alebo viacerých nakladacích miestach, nakládka kontajnera do šiestich hodín - vrátane colného konania (možná len na jednom nakladacom mieste pre tovar aj z iných prevádzkarní), nakládka pre jedného alebo viacerých zákazníkov, možnosti kombinácie tovaru rôzneho druhu a rôznej dĺžky, rôzny čas realizácie prepravy do konkrétnych krajín s ohľadom na dodržanie termínu vykládky, obmedzenie jázd počas sviatkov a cez víkend nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, časový priestor pre jednu alebo viac vykládok v mieste určenia, čas potrebný na presun z prvej vykládky, pracovné režimy u odosielateľa a u príjemcu tovaru, časové pásmo - kedy má príjemca objednaný žeriav na vykládku, pracovná doba colnice v prípade vývozu tovaru do tretích krajín... Mohla by som vymenovávať ďalšie a ďalšie vplyvy, ktoré je pre každú prepravu potrebné vyriešiť, zosúladiť s objednávkou prepravy a vyjasniť podmienky jej realizácie. Uvedené požiadavky k nám smerujú z viacerých obchodných kanálov a preto nie je možné napĺňať predstavy každodenného a pravidelného pristavovania presného počtu kamiónov pre jednotlivé pracovné zmeny. Je tu tiež ďalšia nezanedbateľná skutočnosť, a to určité priestorové a kapacitné podmienky pre nakládku i vykládku tovaru. Som presvedčená, že z našej strany - ale aj zo strany obchodníkov, zamestnancov centrálnej expedície a expedícií výrobných prevádzkarní ŽP a.s., robíme všetko preto, aby sa nám darilo naložiť a vyviezť tovar zo skladov čo najskôr k zákazníkom. Pritom záujem mať tovar na vozidle čo najkratšiu dobu je spoločným záujmom odosielateľa, aj dopravcu. Zároveň naši zamestnanci robia všetko preto, aby sme splnili požiadavky objednávateľov a prepravu realizovali k plnej spokojnosti ich zákazníkov.
  Prepravu možno chápať ako spojnicu medzi zasielateľom a dopravcom, medzi príkazcom a príjemcom, medzi exportérom a importérom, a preto je potrebná snaha pochopiť každý tento článok a len spoločným úsilím je možné zvládnuť úlohy a ciele, ktoré sme si všetci predsavzali.

  Autor (zdroj): Viera Kúkolová