10.12.2022 07:39:11
Najväčšou akciou linka na galvanické pozinkovanie HPL rúr

S Ing. Milanom Srnkom, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

Hoci hospodárska kríza priniesla množstvo opatrení smerujúcich k maximálnemu znižovaniu nákladov, modernizácia zastať nemôže. Môžete nás preto informovať o aktuálnych investičných projektoch?
- Iste viacerí zamestnanci nového závodu postrehli čulý rúch v bývalom sklade oblúkov, pod oporným múrom. Uvedený ruch je spôsobený realizáciou najväčšej investičnej akcie tohto roku, a to vybudovaním linky na galvanické pozinkovanie HPL rúr. Do konca apríla prebehli stavebné úpravy v hale, boli vybudované základy pod samotnú galvanickú linku a neutralizačnú stanicu. Od polovice mája začala samotná montáž neutralizačnej stanice a galvanickej linky. vestičné akcie, ktoré sú schválené v tohtoročnom investičnom pláne. Na uvedenej investičnej akcii sa výrazne podieľajú aj zamestnanci centrálnej
údržby a energetiky. Pre tieto zariadenia budujú prívody jednotlivých médií a vo veľa prípadoch v ťažkých podmienkach robia doslova zázraky, za čo im úprimne ďakujem. Zároveň sa uvedení zamestnanci podieľajú aj na montáži technologického zariadenia pozinkovacej linky. Pripravujeme aj ďalšie investície. V oblúkarni onedlho pribudne nová píla na delenie úpichov, ktorá pôvodne bola určená pre našu dcérsku spoločnosť ŽP Prako. Technicky pripravujeme podmienky aj na ďalšie investície. V oblúkarni onedlho pribudne nová píla na delenie úpichov, ktorá pôvodne bola určená pre našu dcérsku spoločnosť ŽP Prako. Technicky pripravujeme podmienky aj na ďalšie investičné akcie, ktoré sú schválené v tohtoročnom investičnom pláne.
Autor (zdroj): Mgr. oľga Kleinová