28.1.2023 20:57:09

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 13/2009
            PDF verzia
10 rokov novovybudovanej vrátnici v starom závode S Emilom KOKLESOM, GR ŽP EKO QELET a.s.: „Naša spoločnosť zámer šrotovného naplnila“ Recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002. Platnosť predĺžená na ďalšie tri roky. Svet ocele: Prečítali sme za vás Posledné zvonenie Jazykové okienko: Slová dopad aj dosah môžeme nadradiť slovami: dosah, vplyv, účinok, dôsledok Dôchodcovia ďakujú Poďakovania za umožnenie vypracovať bakalársku prácu v Železiarňach Podbrezová a.s. V detskom letnom tábore v Repišti: „U Daniela“ opäť bez problémov Ondrej Demian, riaditeľ pobočky STABILITA, d.d.s. v B. Bystrici: S cieľom zjednotenia metodiky Zamestnanci tradične so zľavou. Voda má dvadsaťsedem stupňov Celzia Pozývame vás na výstavu reportáží z podbrezovského športu - STRETNUTIE v Horehronsom múzeu Blahoželáme jubilantom – júlovým Zdravotnícke okienko: Kliešte sa vyskytujú nielen na Slovensku Rady pre dovolenkárov Horoskop 28. -29. týždeň Naša anketa: Čo pre vás znamená šťastie? Inzertná služba, oznamy V máji odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Pozývame vás v júli Benko sa stal trénerom brankárov v Podbrezovej „... veríme, že z nich vyrastú rovnako úspešní futbalisti ako Breznaník a Kucka“ Český pohár Kvačkaj si vybojoval prvenstvo ŠIMOROVÁ OPAŤ PRVÁ Vo svojej kategórii je jednotkou Jedálny lístok 13. – 19. júl 2009 & 20. – 26. júl 2009

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ondrej Demian, riaditeľ pobočky STABILITA, d.d.s. v B. Bystrici: S cieľom zjednotenia metodiky

Na úvod, poznačila hospodárska kríza výsledky dosiahnuté za prvých päť mesiacov v spoločnosti?
- Výsledky prvých päť mesiacov sú nad očakávanie dobré. Súčasná kríza sa v prvej fáze prejavila ako finančná a prerástla do globálnej hospodárskej recesie. To samozrejme prinieslo výrazné turbulencie na finančných trhoch.
Veľmi ťažko je očakávať a predpovedať vývoj na trhoch. Preto uvádzam, že reálne výsledky sú dobré. Konkrétne ešte v januári a februári zaznamenal príspevkový fond miernu stratu na úrovni –0,39, resp. –0,17 percenta.
V ďalších mesiacoch sa zhodnocovanie pohybovalo na úrovni +0,92 (11, 4 percent v ročnom prepočte), +0,7 (8,4 percenta v ročnom prepočte) a + 0,74 (8,88 percenta v ročnom prepočte), čo predstavuje kladný výsledok v rámci tohoto časového obdobia.

V DDS Stabilita bola zavedená od 1. júna 2009 doplnková dôchodková jednotka.
- V roku 2009 sme realizovali zavedenie doplnkovej dôchodkovej jednotky. Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú povinné začať s evidenciou doplnkových dôchodkových jednotiek najneskôr do 30. júna 2009. V našom prípade to bolo k 1. júnu 2009, čím sme splnili zákonom danú povinnosť. Cieľom zákona, ktorý tento pojem zaviedol do doplnkového dôchodkového sporenia, bolo zjednotiť metodiku s druhým pilierom.

Čo je doplnková dôchodková jednotka a v akej podobe sa s ňou budete stretávať ?

- Doplnkové dôchodkové jednotky (ďalej len DDJ) evidované na osobnom účte, vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Hodnota DDJ, sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest. Počiatočná hodnota - pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré začali vznikať ešte pred 1. januárom 2009 určuje doplnková dôchodková spoločnosť počiatočnú hodnotu jednotky vo výške 0,033194 eura k dňu začatia vytvárania fondu (v prípade STABILITA, d.d.s., a.s. teda spätne k 1. aprílu 2007). Po tomto dni sa už denne vypočítava aktuálna hodnota DDJ.
Aktuálna hodnota DDJ doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek, evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde, v deň výpočtu.

Čo znamená čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde?
- Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku vo fonde a jeho záväzkami. Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť ju Národnej banke Slovenska a depozitárovi.
Na účte účastníka, a následne aj na výpise z účtu, budú každý mesiac (za ktorý bol uhradený príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie účastníkom a zamestnávateľom), evidované pripísané DDJ, ktoré si účastník za aktuálnu hodnotu nakúpil.
Aktuálna hodnota účtu sa dá jednoducho vypočítať, ak celkový počet dôchodkových jednotiek na osobnom účte vynásobíte práve aktuálnou hodnotou DDJ.

Vyplývajú zo zavedenia DDJ zmeny v spôsobe stanovovania príspevkov?
- V súvislosti so zavedením DDJ nedochádza k žiadnym zmenám v doterajšom spôsobe stanovenia individuálneho, či zamestnávateľského príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ani k zmenám v spôsobe doterajšieho zasielania príspevkov a rozpisov.


V čom spočíva prínos pre klienta?
- Celá táto metodika sa môže na prvý pohľad zdať zložitá, ale pre klienta je dôležité, že jeho konto je prepočítané denne na eurá. Takisto i konečný výsledok na výpise z účtu bude v eurách. Výhodou je, že klient dokáže prostredníctvom internetovej stránky http://www.stabilita.sk sledovať vývoj majetku fondu na dennej báze.

KLIENT MÔŽE DENNE SLEDOVAŤ STAV SVOJHO ÚČTUAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová