28.1.2023 20:47:30

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 13/2009
            PDF verzia
10 rokov novovybudovanej vrátnici v starom závode S Emilom KOKLESOM, GR ŽP EKO QELET a.s.: „Naša spoločnosť zámer šrotovného naplnila“ Recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002. Platnosť predĺžená na ďalšie tri roky. Svet ocele: Prečítali sme za vás Posledné zvonenie Jazykové okienko: Slová dopad aj dosah môžeme nadradiť slovami: dosah, vplyv, účinok, dôsledok Dôchodcovia ďakujú Poďakovania za umožnenie vypracovať bakalársku prácu v Železiarňach Podbrezová a.s. V detskom letnom tábore v Repišti: „U Daniela“ opäť bez problémov Ondrej Demian, riaditeľ pobočky STABILITA, d.d.s. v B. Bystrici: S cieľom zjednotenia metodiky Zamestnanci tradične so zľavou. Voda má dvadsaťsedem stupňov Celzia Pozývame vás na výstavu reportáží z podbrezovského športu - STRETNUTIE v Horehronsom múzeu Blahoželáme jubilantom – júlovým Zdravotnícke okienko: Kliešte sa vyskytujú nielen na Slovensku Rady pre dovolenkárov Horoskop 28. -29. týždeň Naša anketa: Čo pre vás znamená šťastie? Inzertná služba, oznamy V máji odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Pozývame vás v júli Benko sa stal trénerom brankárov v Podbrezovej „... veríme, že z nich vyrastú rovnako úspešní futbalisti ako Breznaník a Kucka“ Český pohár Kvačkaj si vybojoval prvenstvo ŠIMOROVÁ OPAŤ PRVÁ Vo svojej kategórii je jednotkou Jedálny lístok 13. – 19. júl 2009 & 20. – 26. júl 2009

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002. Platnosť predĺžená na ďalšie tri roky.

Systém manažérstva kvality a jeho ďalšie normalizačné zabezpečenie

V dňoch 24. - 26. júna sa uskutočnil v našej spoločnosti recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s r. o. Auditom bol preverovaný súlad činností, v zmysle uvedenej normy, vo vedení podniku, v personálnom odbore, v obchode a marketingu, v odbore zásobovania, v odbore riadenia kvality, v ťahárni rúr, v druhovýrobe a v centrálnej údržbe.

Systém manažérstva kvality bol podrobne preverovaný počas recertifikačného auditu dvomi audítorskými skupinami. Audítorská skupina č.1 bola v zložení Ing. Jozef Ažaltovič z SGS Slovakia, spol. s r.o., ako vedúci audítor a Ing. Peter Peťko, manažér kvality ŽP a.s. a audítorská skupina č. 2 bola v zložení Ing. Marek Šoffa z SGS Slovakia spol. s r.o., ako audítor a Ing. Iveta Dančová, špecialista kvality ŽP a.s. Na začiatku auditu boli skontrolované nezhody a odporúčania z predchádzajúcich auditov v období troch rokov.
Počas auditu boli systémovo preverované všetky riadiace, kľúčové a pomocné procesy s cieľom preukázania zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníkov z automobilového priemyslu.
Auditované boli procesy: zodpovednosť vedenia a podniková stratégia, krízový manažment, obchodná stratégia, nákup a hodnotenie dodávateľa, obchod a marketing, riadenie kvality, interné a externé reklamácie, riadenie ľudských zdrojov, vstupná kontrola, mechanická skúšobňa, výroba delených a opracovaných rúr v druhovýrobe, výroba presných ťahaných a zváraných rúr, riadenie dokumentov a záznamov, metrológia, chemické laboratórium, metalografia, defektoskopia, údržba, vystavenie atestov a audity.
Počas auditu neboli zistené žiadne nezhody. Pre zlepšenie systému je vypracované Opatrenie č. 6 generálneho riaditeľa, v ktorom sú stanovené úlohy pre zabezpečenie zlepšenia a efektívneho fungovania nášho systému manažérstva kvality .
Po ukončení recertifikačného auditu bolo certifikačnou organizáciou potvrdené, že certifikát podľa ISO/TS 16949: 2002 ostáva naďalej vo vlastníctve ŽP a.s. Jeho platnosť bude predĺžená na obdobie ďalších troch rokov.
V závere by som chcel poďakovať vedeniu ŽP a.s. a všetkým zamestnancom preverovaných oblastí za profesionálny prístup a ochotu počas auditu.

Autor (zdroj): Ing. Peter Peťko, manažér kvality