7.12.2022 00:04:28
Z polročnej analýzy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyberáme:

O ŠESTNÁSŤ PRACOVNÝCH ÚRAZOV MENEJ


Pracovná úrazovosť
V prvom polroku 2009 bolo v Železiarňach Podbrezová a.s. registrovaných šesť pracovných úrazov, z dôvodu ktorých bolo vymeškaných 188 kalendárnych dní. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k zníženiu o šestnásť pracovných úrazov a 533 zameškaných kalendárnych dní.

T1
Pracovná úrazovosť za I. polrok 2009

RokPočet úrazovPočetnosť na 100 zamestnancovZameškané kalendárne dniPercento
práceneschopných
I. polrok 2009
6
0,19
188
0,03
I. polrok 2008
22
0,58
721
0,11
Rozdiel ±
-16
-0,39
-533
-0,08

Za sledované obdobie bol zaznamenaný jeden závažný pracovný úraz v prevádzkarni centrálna údržba, s dĺžkou liečenia nad 42 kalendárnych dní.

T2
Pracovná úrazovosť podľa jednotlivých prevádzkarní

Prvý polrok
Vo
Vvr
Vt
Vd
Gork
Te
Tcú
Td
Ez
Ostatní
2009
-
2
1
-
-
-
3
-
-
-
2008
1
7
6
-
-
-
6
2
-
-
Rozdiel ±
-1
-5
-5
-
-
-
-3
-2
-
-

K zníženiu pracovnej úrazovosti došlo v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr, centrálna údržba, doprava a oceliareň.


T3
Rozbor ukazovateľov PÚ podľa jednotlivých prevádzkarní

Počet zamest-nancovPočet úrazovPočet-
nosť
Zameškané
kalendár. dni
Percento pracovnej neschopnosti
oceliareň
236
-
-
8
0,02
valcovňa bezšvíkových rúr
480
2
0,42
61
0,07
ťaháreň rúr
822
1
0,12
38
0,03
druhovýroba
79
-
-
-
-
odbor riadenia kvality
139
-
-
-
-
energetika
179
-
-
-
-
centrálna údržba
634
3
0,47
75
0,06
doprava
138
-
-
6
0,02
zásobovanie
69
-
-
-
-
ostatné útvary
428
-
-
-
-
ŽP a.s. spolu:
3204
6
0,19
188
0,03

Podľa početnosti (počtu pracovných úrazov na sto zamestnancov) bola najvyššia pracovná úrazovosť v prevádzkarňach centrálna údržba a valcovňa bezšvíkových rúr. Priemerná početnosť za celú akciovú spoločnosť bola 0,19, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 predstavovalo zníženie 67 percent.
Z podrobnejšieho rozboru úrazovosti vyplýva, že najviac pracovných úrazov bolo v prevádzkarňach: centrálna údržba (v prevádzkovej strojnej údržbe oceliarne a u prevádzkových zámočníkov valcovne bezšvíkových rúr) a valcovňa bezšvíkových rúr (na pracoviskách riadenie odvalcovacieho stroja a expedícia).
V oblasti pracovnej úrazovosti žien nebol zaznamenaný ani jeden úraz, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje zníženie o štyri úrazy. Z dôvodu pracovných úrazov bolo vymeškaných 188 kalendárnych dní, čo predstavuje zníženie o 533 dní v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Priemerné percento pracovnej neschopnosti bolo 0,03 (-0,08 v porovnaní s rokom 2008), priemerný denný stav práceneschopných bol jeden zamestnanec (-3) a jeden prípad pracovného úrazu bol priemerne liečený 31 dní (-2).
Z pracovnej úrazovosti podľa poranených časti tela vyplýva, že najviac boli postihnuté dolné končatiny - v dvoch prípadoch išlo o poranenie nohy vrátane kolena, po jednom pri poranení členku a prsta. Dva prípady boli zaznamenané aj na hornej končatine, kde išlo o poranenia prsta. Podľa druhu poranenia išlo v troch prípadoch o rany a povrchové poranenia, špecifikovaná bolo jedna zlomenina kosti, a po jednom prípade u ukazovateľov vykĺbenia – vyvrtnutia - natiahnutia a popáleninách – obareninách - omrzlinách.
Rovnakým percentuálnym podielom (33,33) sa na úrazovosti v oblasti zdrojov podpísali:
materiál, bremená a predmety,
pracovné, prípadne cestné dopravné priestory – ako zdroje pádov zamestnancov.
Hlavnými príčinami úrazov boli nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon a riziko práce.

K úrazom dochádzalo najčastejšie pri pracovných procesoch:
pohyb, vrátane pohybu na palube dopravného prostriedku (50 percentný podiel),
údržba, oprava, ladenie, nastavenie, príprava, inštalácia a montáž (33,33 percentný podiel).

Pri špecifikácii pracovných činností najčastejšie dochádzalo k úrazom pri chôdzi, behu, stúpaní a klesaní (50 percent) a pri manuálnej práci s ručnými nástrojmi (33,33 percenta).
Päťdesiatpercentným materiálovým činiteľom boli komponenty strojov a dopravných prostriedkov, ako aj montážny spojovací materiál.

Choroby z povolania

V prvom polroku tohto roka nebola klinikou pracovného lekárstva a toxikológie Rooseveltovej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici priznaná žiadna choroba z povolania. Z analýzy vyplýva, že za posledných päť rokov bolo v železiarňach priznaných šesť chorôb z povolania:
jedna z dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže (DNJZ) vo valcovni bezšvíkových rúr,
dve z DNJZ v ťahárni rúr,
jedna borelióza v energetike,
jedna z DNJZ v centrálnej údržbe,
jedna z DNJZ v odbore riadenia kvality.

Odškodnenie, regresy

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. – v platnom znení, bolo v železiarňach odškodnených šesť pracovných úrazov a v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. – v platnom znení, boli odškodnené ďalšie tri evidované úrazy, pri ktorých zamestnanci boli v lekárskom ošetrení a liečenie ich zranenia si nevyžadovalo pracovnú neschopnosť.
Za pracovné úrazy bolo Sociálnou poisťovňou postihnutým vyplatených 28 345,96 €, z toho úrazový príplatok za dočasnú pracovnú neschopnosť predstavoval 5 575,57 €, náhrada za bolesť 14 068,96 € a za sťaženie spoločenského uplatnenia 8 701,43 €. Zo strany zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nebola uplatnená výzva na uznanie a dobrovoľné plnenie náhrad dávok poskytnutých z poistenia zodpovednosti za pracovný úraz.

Rizikové práce

Po prehodnotení zdravotných rizík, faktorov práce a pracovného prostredia pracovalo k 30. júnu 2009 v železiarňach v tretej a štvrtej kategórii na 215 rizikových miestach 1 430 zamestnancov, z toho 236 žien. Z celkového počtu zamestnancov to predstavovalo 48,6 percenta, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bolo zníženie o 1,3 percenta. V tretej kategórii rizikových prác pracovalo 1330 zamestnancov, v štvrtej ich bolo sto.
V prvom polroku boli títo zamestnanci exponovaní šiestimi rizikovými škodlivinami v rôznych kombináciách:
hluk 1407 zamestnancov, z toho 236 žien,
fyzická záťaž 241 zamestnancov, z toho 45 žien,
prach 97 zamestnancov, z toho jedna žena
tepelná záťaž 83 zamestnancov,
IR žiarenie 46 zamestnancov,
vibrácie 57 zamestnancov, z toho 11 žien.
Z rozboru vyplýva, že najviac zamestnancov bolo exponovaných hlukom (72,9 percenta), fyzickou záťažou 12,5 percenta, prachom 5 percent, tepelnou záťažou 4,2 percenta, infračerveným žiarením 2,4 percenta a vibráciou 3 percentá.
Jednou škodlivinou bolo exponovaných 1017 zamestnancov (z toho 179 žien), dvomi 323 (57) a tromi 90.

Rekondičné pobyty

V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania boli aj v prvom polroku zabezpečované, v spolupráci s oddelením ekonomiky personálneho úseku, rekondičné pobyty pre vybraný okruh zamestnancov. Uskutočňované boli po prvý raz v rekreačnom zariadení akciovej spoločnosti Tále. Z celkového počtu zamestnancov splnilo v tomto roku kritériá sedemdesiatštyri zamestnancov z tridsiatich troch profesií. V prvom polroku sa rekondičných pobytov zúčastnilo štrnásť zamestnancov.

(Dokončenie v budúcom čísle novín)


Rekondičné pobyty sa konali v hoteli Stupka na Táľoch.
Foto: I. Kardhordová


Pracovná úrazovosť podľa dní v týždni

Autor (zdroj): Odbor bezpečnosti a hygieny