9.2.2023 13:46:20
Absolventi Súkromnej strednej školy hutníckej sa začlenili do výrobného procesu

PRÍNOSOM JE OVLÁDANIE VIACERÝCH PROFESIÍ

Na deliacej linke na medzioperačnom delení v ťahárni rúr pracovali ďalší dvaja absolventi – Zdeno Vodál a Tomáš Vaník
Prioritou mladej generácie je úspešne ukončiť školu, nájsť si vhodné zamestnanie, prostredníctvom ktorého by si mladí ľudia mohli plniť svoje sny. Po absolvovaní štúdia prichádzajú do reálneho života, v ktorom pretrvávajúca hospodárska kríza zriedila trh pracovných miest na minimum a tak šanca nájsť si vhodné zamestnanie, je pre väčšinu z nich minimálna.
V úplne opačnej situácii sú absolventi Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, ktorým zriaďovateľ garantuje zamestnanie vo svojich výrobných a obslužných prevádzkarňach. Tridsaťšesť z nich aj v tomto roku využilo ponuku a nastúpilo do Železiarní Podbrezová a.s.

Mnohí z nich na pracoviská, s ktorými sa oboznámili už počas štúdia, v rámci odbornej praxe. Sedemnásti rozšírili kolektív valcovne bezšvíkových rúr, osemnásti sú zamestnancami ťahárne rúr a jeden pracuje ako prevádzkový zámočník v centrálnej údržbe. V zamestnaneckom pomere už majú prvé týždne za sebou a nás pri návšteve ich pracovísk zaujímalo, ako prebieha ich adaptácia na nové podmienky.
V dielni prevádzkových zámočníkov v súčasnosti skladajú čerpadlo


„Splnili sa vaše očakávania, prekvapila vás v niečom výrobná prax?,“ opýtali sme sa našich vyučencov:


Erik Poprovský, strojný zámočník
- Výrobný proces pre mňa nebol prekvapením. Vyučil som sa v odbore mechanik strojov a zariadení a už od tretieho ročníka som v rámci odbornej praxe spoznal aj pracovisko strojných zámočníkov. Zmenil sa však môj život, už sa nepripravujem do školy, čo je asi jediná výhoda, ale denne nastupujem do jednozmennej prevádzky. Pracujem pod dohľadom inštruktora pána Jozefa Maráka, ktorý sa vyzná vo svojom odbore a ochotne mi odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti. Práca je zaujímavá, nie je jednotvárna, vždy je to niečo iné, takže si neustále zdokonaľujem zručnosť, nakoľko opravujeme rôzne technologické zariadenia. Zúčastnil som sa už aj opráv vo výrobných prevádzkarňach, v súčasnosti skladáme čerpadlo na výmenu za poškodené.


Andrej Švantner, ťahač rúr
- Očakávania? Splnili sa mi, v ťahárni rúr a na tomto pracovisku som absolvoval v štvrtom ročníku aj odbornú prax ako hutník operátor pre tvárnenie kovov. Takže prostredie i pracovný postup mi neboli neznáme. Pracovne som zaradený ako ťahač rúr, avšak som vyučený na prácu vo viacerých profesiách - ako viazač bremien, žeriavnik mostového žeriavu a hrotovač. Prvé dva týždne prebehlo zaučenie pod neustálym dozorom majstra Štefana Vojteka a v súčasnosti, keď už pracujem samostatnejšie, mi ochotne spolu s predákom či pracovne staršími spolupracovníkmi poradia a samozrejme, aj skontrolujú výsledok mojej práce. Nakoľko pracujem v trojzmennom pracovnom režime, musel som si zvykať aj na nový životný rytmus.


Michal REHULA, valcovňa bezšvíkových rúr
- Zatiaľ to ide podľa očakávania. S prevádzkarňou a jej pracoviskami sme sa oboznámili počas odbornej praxe, vyučil som sa v odbore hutník operátor pre tvárnenie kovov. Po mesiaci som spokojný, je tu dobrý kolektív a v tejto dobe môžem byť len povďačný za možnosť, že som sa hneď po škole mohol zamestnať. Začiatky boli ťažké, asi tak dva týždne trvalo kým som si zvykol na cyklus striedania zmien, robím v trojzmennej prevádzke. Viac si teraz cením víkendy. Vykonávam profesiu riadiča paletizácie, popri tom aj riadiča optimalizácie a peciara vyťahovača. Črtajú sa aj ďalšie perspektívy, ako absolvovanie kurzu žeriavnikov. Po mojom nástupe do zamestnania mi bol pridelený inštruktor, s ktorým som sa zapracoval v priebehu dvoch týždňov a teraz som už samostatnejší, samozrejme tieto tri skúšobné mesiace budú pod väčším dozorom majstra.O odbornej pripravenosti absolventov a ich prínose pre jednotlivé prevádzkarne nás informovali ich nadriadení:


Anton Beraxa, majster prevádzkových zámočníkov
- V súčasnosti v dielni prevádzkových zámočníkov máme dvoch absolventov SSOŠH, z toho jeden má už za sebou ročnú prax a pracuje samostatnejšie. Konkrétne zadania však absolventi od začiatku vykonávajú pod dozorom inštruktorov, nakoľko si to vyžaduje charakter práce a získanie praktických skúsenosti v tejto profesii. Absolventi prišli zo školy so základnými vedomosťami a zručnosťou, ktorú nadobudli aj odbornou praxou v našej dielni. Konkrétne Erik u nás praxoval pred ukončením školy, takže s prácou sa oboznámil pod dozorom inštruktora, už aj v danom období. Našu činnosť robí špecifickou široká škála technologických zariadení, ktoré opravujeme. Preto je len samozrejmosťou, že si vyžaduje dlhodobejšiu prax, pri ktorej pracovníci získavajú profesijnú zručnosť a samostatnosť. V tomto je každému mladému pracovníkovi veľmi nápomocný kolektív starších zamestnancov, ktorí mu ochotne pomáhajú pri nadobúdaní profesijných skúseností. To podstatné pre zdokonalenie tkvie v samotnom prístupe jednotlivca k svojej práci a prejavovanému záujmu o to, čo robí.Ing. Jozef Michálik, vedúci výroby ťahárne rúr
- Prednosťou absolventov SSOŠH je ich špecializácia a praktická príprava pre výkon povolania vo výrobnom procese a skúsenosti získané vo viacerých profesiách – viacprofesijnosť, získané už počas štúdia, z čoho vyplýva možnosť ich všestranného využitia pri rôznych výrobných činnostiach. Dôležitou výhodou sú odborné vedomosti z oblasti hutníctva ich prehľad týkajúci noriem pre riadenie kvality , tokov materiálu, náväznosti jednotlivých operácií a ich vzájomný vplyv na kvalitu. Po ukončení štúdia vedia samostatne obsluhovať a zoraďovať počítačmi riadené prevádzkové zariadenia, orientovať sa v prevádzkovej dokumentácii a obsluhovať prevádzkové terminály. Majú výbornú východiskovú pozíciu pre výkon profesie, po získaní praxe majú perspektívu profesijného postupu na pozície vedúcich pracovných čiat, majstrov a vedúcich zmien čoho príkladom je aj skutočnosť, že veľkú časť zamestnancov, ktorí pracujú v ťahárni rúr na uvedených riadiacich profesiách, tvoria práve absolventi nášho odborného učilišťa.Miroslav Lang, majster dispečer valcovne bezšvíkových rúr
- Inštruktori z našej prevádzkarne spolu s majstrami odborného výcviku sa už počas odbornej praxe študentov snažia, aby sa čo najlepšie oboznámili s celým výrobným procesom valcovne bezšvíkových rúr, tzn. pracujú vo všetkých zmenách výrobnej prevádzkarne Z tohtoročných absolventov SSOŠH do našej zmeny nastúpili dvaja, Milan Rehula praxoval aj v našej zmene – v kabíne 3 na lise a Michal Boháčik v stredisku výroby rúr v kabíne 7. Už v závere štúdia boli ich odborné vedomosti a zručnosti podrobné záverečným skúškam, čo potvrdzuje ich odbornú pripravenosť.
Adaptačný proces zvládajú dobre, Rehula sa zaučil na dve profesie v priebehu troch týždňov a čaká ho ešte absolvovanie kurzu žeriavnikov, Boháčik je na zložitejšej – prácnejšej profesii, preto zatiaľ pracuje len v jednej kabíne, ale do budúcnosti počítame aj u neho s rozširovaním profesijnej zdatnosti. Myslím si, že ide o perspektívnych zamestnancov, ktorí budú pre našu zmenu prínosom.
Foto: I. Kardhordová

Autor (zdroj): Viera Kúkolová