7.12.2022 01:44:30
S riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., Ing. Annou Kováčovou: Na dopravnom trhu došlo k zmenám


Pani riaditeľka, ako ste naznačili na začiatku roka, bilancia minuloročných výsledkov hospodárenia bola najlepšia v histórii spoločnosti Zaninoni Slovakia. Záver roka však už aj u vás poznačila celosvetová kríza a na začiatku roka pribudli ďalšie starosti. Ako hodnotíte tohtoročný rozbeh po deviatich mesiacoch?


- Minuloročné výsledky hospodárenia boli skutočne najlepšie od založenia spoločnosti Zaninoni Slovakia. Určite budeme potrebovať dlhší čas na to, aby sme sa k nim opäť vrátili a mohli počítať s ešte lepšími.
Pri hodnotení deviatich mesiacov tohto roku, musím konštatovať, že najlepšie výsledky sme dosiahli v prvom štvrťroku. Pritom mám na mysli tržby, zisk i počet prepráv. Treba však pripomenúť, že ceny za obstaranie prepráv boli upravované až od marca a to sa prejavilo v tržbách a celkovom hospodárskom výsledku spoločnosti neskôr. Dopad krízy sa u nás najviac prejavil v druhom štvrťroku. V treťom štvrťroku došlo k miernemu zlepšeniu.
Ak by sme porovnali tržby za január až september s minulým rokom, došlo k poklesu o 4,8 mil. eura, tj. o 47 percent. Samozrejme, že na tržby okrem dohodnutých cien má výrazný vplyv teritoriálna skladba prepráv, tiež podiel exportu a importu..
Za deväť mesiacov tohto roku sme obstarali 4053 prepráv, z toho 3271 exportov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pokles o 35 percent. Takmer rovnaký pokles je na strane exportov i na strane importov. K najväčšiemu prepadu došlo v nami realizovanej železničnej preprave a to až o 62 percent. Po železnici sme obstarávali najmä prepravu oceľových blokov. Nakládka tovaru do kontajnerov je ešte nižšia.


Ako sa javí situácia dnes?
- Z celkového pohľadu môžem povedať, že sme na tom len trochu lepšie ako v roku 2003, ktorý bol však akýmsi zlomom a zároveň vstupom do zatiaľ najúspešnejšieho obdobia spoločnosti.
Všetci by sme chceli, aby dopyt na prepravy už neklesol. Nie je to však len v našich rukách, v prvom rade výrobné spoločnosti musia mať čo vyrábať pre konkrétnych zákazníkov a potom im my môžeme ponúknuť naše služby.
Na dopravnom trhu došlo v tomto roku k veľkým zmenám. Mnohí dopravcovia znížili vozové parky, niektorí museli svoju činnosť ukončiť. Z niektorých sa stali hazardéri, keď začali ponúkať nízke ceny za prepravy, ktoré im nedokážu pokryť ani ich nevyhnutné náklady. Zaznamenávame aj skutočnosť, že do niektorých krajín Európy už jazdí menej dopravcov a nevylučujeme, že ich bude nedostatok.
Nezanedbateľnou zmenou je, že od 1. mája 2009 je uvoľnená kabotáž (tj. dočasné prevádzkovanie vnútroštátnej prepravy tovaru pre cudziu potrebu v inom členskom štáte bez toho, aby tam mal dopravca sídlo alebo bol inak usadený) so všetkými členskými štátmi EÚ okrem Bulharska a Rumunska. Treba mať však na zreteli, že v rámci 25 členských krajín EÚ je povolené iba dočasné prevádzkovanie vnútroštátnej cestnej prepravy pre cudziu potrebu. Európska komisia vydala Výkladové oznámenie o dočasnej cestnej kabotáži v preprave tovaru, v ktorom uvádza kritéria pre jej vykonanie v jednotlivých krajinách. Určite aj táto skutočnosť sa v budúcnosti ešte viac prejaví a ovplyvní trh dopravy.

Ako vidíte najbližšiu budúcnosť?
- Podľa mňa je dôležité pozerať sa do budúcnosti optimisticky a správať sa tak, aby sa naše priania stali realitou. Verím, že každý z nás vykonal potrebné opatrenia ale ešte aj stále hľadá ďalšie spôsoby riešenia, aby dopady krízy čo najviac eliminoval a spoločnosť bola udržaná v chode.
Snáď situácia už nebude horšia a budeme mať postupne viac a viac objednávok a teda budeme organizovať viac prepráv tovaru. To znamená, že budeme potrebovať viac vozidiel od spoľahlivých dopravcov a preto by som chcela aspoň niekoľkými bodmi rozšíriť náš pohľad na dopravcov, zasielateľov i samotnú prepravu tovaru. Je to napríklad:
- Nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z.z., ktoré zavádza nové povinné reflexné označenie nákladných vozidiel na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti vozidiel.
- Od 1. júla 2009 boli v Maďarsku vydané nové sadzby za nadmerné prepravy (nás sa týkajú hlavne limity na dĺžku tovaru). Na hraniciach s Maďarskom, ako aj na hlavných cestách v okolí Budapešti a na diaľniciach sú vykonávané špeciálne kontroly zamerané na nákladné vozidlá.
- Slovinská vláda stanovila nové ceny diaľničných známok od 1.7.2009. Pokuty za jazdu bez platnej známky alebo so zle nalepenou diaľničnou známkou sú od 300 do 800 euro.
- V Českej republike boli od augusta tohto roku novo spoplatnené ďalšie úseky ciest.
- Talianske orgány v tomto roku začali vyžadovať osobitný formulár, ktorý musí byť pri preprave vo vozidle. Nákladný list CMR je len alternatívou tohto dokumentu. V máji 2009 bola vykonaná aj úprava mýtneho.
- V niektorých krajinách pribúdajú úseky so zákazom jázd ak sa jedná o prepravu špecifických druhov tovaru (Rakúsko). Tiež sa sprísňuje prejazd kamiónov cez citlivé oblasti.
- Vymedzenie (rozšírenie) dokladov, ktorými sa musí preukázať pri kontrole každé vozidlo medzinárodnej nákladnej dopravy prechádzajúce územím Grécka.
- Dopravcov od januára 2010 čaká nový slovenský mýtny systém. Tento projekt systému elektronického výberu mýta je unikátny tým, že pokrýva okrem diaľnic a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest prvej triedy. Cena bude závisieť okrem prejazdených kilometrov aj od emisnej triedy, hmotnosti, respektíve počtu náprav vozidla.
- Od 1. januára 2010 sa mení systém platenia elektronického mýta aj v Rakúsku. Na rozdiel od súčasného stavu bude výška mýta závisieť od EURO normy vozidla.
A mohla by som uvádzať ďalšie skutočnosti, s ktorými sa dopravcovia stretávajú a ktoré sú aj priamym dopadom na rast ich nákladov, tiež mnoho ďalších legislatívnych úprav, povinností a nariadení, ktoré musí ovládať zasielateľ.
Do roku 2009 sme vstúpili a stále sa nachádzame v mimoriadne náročnom období. V zložitom a ťažkom období sa nenachádza len sektor dopravy, ale všetky odvetvia hospodárstva, ekonomiky všetkých krajín. Je ale na každom z nás ako sa so súčasnou i budúcou situáciou vyrovnáme a ako toto obdobie prežijeme s čo najmenšími stratami. To si vyžaduje maximálnu snahu, trpezlivosť a zodpovednú prácu.


Autor (zdroj):