10.12.2022 05:28:30
S Ing. Věrou Bulákovou, riaditeľkou ŽP BYTOS, s.r.o.: ROZŠÍRILI SME SPRÁVU O ĎALŠIE BYTY
Minulý rok bol pre vašu spoločnosť úspešný. Plynulo ste zvládli duálne zobrazovanie, ako aj prechod na euromenu a ukončili ste ho so ziskom. Ako sa vám darilo zabezpečovať hospodárenie za prvých desať mesiacov tohto roka?
- Naša spoločnosť, ako ste už spomenuli, zvládla prechod na euromenu veľmi úspešne. Všetky softvérové produkty boli riešené spoločnosťou v jeden a pol ročnom predstihu a spolu so zaškolením našich pracovníkovi, sa nám podarilo zvládnuť prechod na novú menu v jednotlivých programoch a aj v podsystémoch plynulo a úspešne. V hospodárení za prvých desať mesiacov tohto roku, vzhľadom na rozšírenie našej správcovskej činnosti, sme dosiahli zisk, ktorý predznamenáva, že pôjde o jeden z najviac úspešných rokov v existencii spoločnosti. Ovplyvnila ho skutočnosť, že naša spoločnosť od 1. januára prevzala správu ďalších bytov v Brezne a rozšírila ju aj o správu Bytového domu Piesok 303, Strojárenská 22 . Túto činnosť zabezpečuje desať zamestnancov ŽP Bytos, s.r.o., z ktorých sedem sa venuje správe bytových domov v osobnom vlastníctve a v nájomnom vzťahu, a tri pracovníčky spravujú ubytovacie zariadenia (na Kolkárni 25-30 v Podbrezovej a ubytovacie zariadenie Strojárenská 22 Piesok.

Zaznamenali ste aj vy dôsledky hospodárskej krízy?
- Našu činnosť hospodárska kríza podstatne neovplyvnila, o čom svedčí aj dosiahnutý výsledok hospodárenia za prvých desať mesiacov. Práve naopak, tak ako som už spomenula, v tomto roku sme rozsah našich služieb nielen zachovali, ale aj rozšírili.
Z hľadiska vykazovania nedoplatkov, spojených s úhradou služieb a opráv však môžem konštatovať, že došlo k nárastu nedoplatkov zo strany majiteľov bytov. V konečnom dôsledku však musím podotknúť, že v oblasti nedoplatkov za byty v osobnom vlastníctve prijímame - ako správcovská spoločnosť, kroky v súlade s platnou legislatívou. Využívame inštitút verejnej dražby, kde na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytového domu sa nám ju vo väčšine prípadov podarí schváliť. Uvedený byt potom s pomocou dražobnej spoločnosti, v priebehu mesiaca - dvoch, aj predáme. Dlhoročného neplatiča vymení nový majiteľ, ktorý si plní mesačné platby tak, ako sú stanovené zálohovým predpisom. Horší problém nám nastáva práve v oblasti nájomných bytov. Vzhľadom na obdobie, kedy Železiarne Podbrezová museli v dvoch etapách riešiť organizačnými zmenami znižovanie stavu pracovníkov sa tento moment prejavil aj v oblasti nájomných bytov. V zmysle platných nájomných zmlúv nám musia nájomníci, v deň ukončenia pracovného pomeru v ŽP, byt vrátiť. Zaznamenali sme aj prípady, že poniektorí nájomné byty nevracajú, samozrejme – na základnom nájomnom a službách s tým spojených začínajú narastať nedoplatky. V takýchto prípadoch musíme v spolupráci s právnym odborom pristúpiť k právnym krokom, aby uvedená pohľadávka bola čo najrýchlejším spôsobom vyriešená. Musím však konštatovať, že zámery – smerujúce k urýchlenému vybaveniu pohľadávok sa zatiaľ neuskutočňujú podľa mojich predstáv, pretože svoju postupnosť pri jej vybavovaní majú súdy i exekútori. A tak nastáva patová situácia, v ktorej správca nemôže takýchto nájomníkov vysťahovať, musí postupovať v zmysle platných predpisov a počkať na súdom schválené exekučné vypratanie bytu.
Konkrétne, v tomto roku sme mali jednu dražbu jednoizbového bytu na Štiavničke a pripravované boli aj ďalšie, avšak neplatiaci majitelia bytov sa po určitých našich krokoch spamätali a splnili si svoje záväzky. Práve spomínané prípady presvedčili ostatných majiteľov bytov v jednotlivých bytových domoch, že situácia je závažná a neplatiči sa nemôžu donekonečna schovávať za ich solidárnosť a humanitu. V konečnom dôsledku neplatiči poškodzujú bytový dom ako komplex, pretože za služby a opravy musia byť úhrady uskutočnené v stanovených termínoch. Ten, kto to ignoruje, žije na dlh ostatných (tam, kde majú majitelia vlastné spoločenstvo, vedia o čom hovorím). V ŽP Bytos, s.r.o., tieto záväzky na seba preberá správca, ktorý ich hradí z vlastných zdrojov v reálnom čase.
Do konca roka chceme vyriešiť ďalšie tri prípady s dlhom na službách. Dvom z neplatičov sme predĺžili termín vysporiadania pohľadávky do 10. a 30. novembra a v jednom prípade pripravujeme dražbu bytu, na základe schválenia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v danom bytovom dome.

Príspevkom Železiarní Podbrezová a.s. k stabilizácii zamestnancov bolo odovzdanie komplexu s tridsiatimi štyrmi nájomnými bytmi v Piesku. Z pohľadu správcu, môžete zhodnotiť jeho ročnú prevádzku?
- K 1. septembru 2008 odovzdali železiarne do užívania bytový dom Strojárenská 20-22 Piesok,
Ilustračné foto

ide o zrekonštruovaný starý internát Strojární Piesok. Tento objekt v sebe združuje kombináciu nájomných bytov a ubytovacieho zariadenia.
Aj v súčasnosti sú nájomné byty prideľované zamestnancom železiarní po splnení určitých kritérií a záujem o ich pridelenie neklesá.
Tak, ako každá novostavba, aj táto mala zo začiatku menšie problémy s vykurovaním a dodávkou teplej úžitkovej vody, ktoré však boli v spolupráci s prevádzkárňou energetika odstránené. Ročná prevádzka tohto zariadenia tak mohla prebehnúť bez problémov.
V závere chcem dodať, že hoci Zákon SNR č. 182 umožnil pôvodným nájomcom bytov na Slovensku ich odkúpenie, nevyriešil však bytovú otázku pre všetky kategórie obyvateľov. Týka sa to hlavne mladej generácie, pre ktorú ceny bytov presahujú ich finančné možnosti a nájomné byty v týchto prípadoch majú svoje opodstatnenie. Železiarne Podbrezová prezieravo pochopili nutnosť – nielen podpory školstva pri budovaní si zamestnaneckého potenciálu, ale aj nutnosť stabilizácie zamestnancov prostredníctvom aj nadštandardných nájomných bytov.

Aktuálnou otázkou týchto dní je vykurovacia sezóna, ako ste do nej vstúpili?
- Dodávateľ má stanovené vykurovacie obdobie od 1. septembra do 31. mája budúceho roka. Teplo začne dodávať, podľa Vyhlášky MH SR č. 152/2005 ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni na túto hodnotu ak vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7., 14. a 21. hod. v tieni – s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21. hod. sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 stupňov Celzia.
V tomto roku, vzhľadom na veľmi priaznivé poveternostné podmienky, sme začali s vykurovaním koncom októbra. Je to veľmi priaznivý vývoj tejto nákladovo najvyššej položky. Predpokladáme, že tohtoročné vyúčtovanie TÚV a UK by mohlo priniesť preplatky, aj keď máme pred sebou ešte dva vykurovacie mesiace.
ŽP Bytos, s.r.o., je okrem toho správcom dvoch tepelných zdrojov – domovej kotolne TDH Valaská a plynovej kotolne v bytovom dome Švermova 27-28 Brezno, ktoré prešli pred zimným obdobím revíziami a tlakovými skúškami, tak ako nám to stanovuje platná legislatíva.Autor (zdroj): Viera Kúkolová