28.1.2023 20:20:13
28 eur – 28,4 eura


Veríme, že väčšina používateľov slovenčiny už vie, že slovo euro patrí medzi podstatné mená stredného rodu a skloňuje sa podľa vzoru mesto. Nie každý však vie, ako skloňovať toto slovo v spojení s desatinným číslom. Ako napr. vyjadriť sumu 28,4€?
Predmet v spojení s desatinným (zlomkovým) číslom je v tvare genitívu jednotného čísla, či označuje čas, mieru, váhu alebo počet niečoho, napr. 41,2 s (čítame štyridsaťjeden celých dve desatiny sekundy), 0,25 m (nula celých dvadsaťpäť stotín metra), 396,4 g (tristodeväťdesiatšesť celých štyri desatiny gramu), 2,531 % (dve celé päťstotridsaťjeden tisícin percenta). Podobne vyjadríme slovne aj sumu 28,4 € - dvadsaťosem celých štyri desatiny eura. Danú sumu môžeme prečítať alebo zapísať aj ako dvadsaťosem eur štyri centy. Tento spôsob sa uplatňuje najmä pri vypĺňaní peňažných poukážok, kde sa sumy v eurách a centoch vypisujú tak ako predtým sumy v korunách a halieroch.
Pristavme sa ešte pri skloňovaní slova celá označujúcom celé číslo. V základnom tvare sa používa v spojení s číslovkou jedna – jedna celá, t.j. jedna celá jednotka. V spojení s číslovkami 2 až 4 je v tvare nominatívu množného čísla – dve (tri, štyri) celé (myslia sa jednotky). Od číslovky 5 vyššie sa slovo celá spája s genitívom množného čísla – osem celých (jednotiek). Aj v spojení so slovom nula je slovo celá v tvare genitívu množného čísla, teda nula celých, pretože slovo celých tu zastupuje spojenie celých jednotiek (slovo jednotiek sa vypúšťa).
Autor (zdroj): Silvia Duchková, JÚ. Ľ.Štúra SAV