9.2.2023 14:25:10
Spomienky a poďakovania
Ďakujem všetkým priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a prastarým otcom
Samuelom LÁMEROM z Lopeja.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
Smútiaca rodina
...


Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ, pri poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou
Boženou BÁNIKOVOU z Podbrezovej.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP a.s.
Smútiaca rodina


Dňa 4. mája sme si pripomenuli štvrté výročie čo nás opustil náš starostlivý manžel, otec a starý otec
Otto MISTÍK z Podbrezovej.
Spomínajte prosím s nami.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami
...


„Kyticu kvetov ti na hrob kladieme, s láskou a úctou na teba ocko spomíname.“
Dňa 17. mája si pripomenieme nedožitých štyridsať rokov nášho milovaného manžela, otca, syna, brata, zaťa, vnuka, švagra a krstného otca
Zdena PREDAJŇU z Brezna.
S láskou spomína smútiaca rodina
...Autor (zdroj): v texte