9.2.2023 14:14:20
AKO PROJEKTY PREMIEŇAJÚ ŠKOLU


Je to tak. Prirodzená cesta k školskému vzdelávaciemu programu vedie cez projekty. Učí totiž učiteľov premýšľať o obsahu i forme vzdelávania inak, než boli doteraz zvyknutí. Myslieť hlavne na žiakov, nielen na učivo. Svoje o tom vedia aj učitelia zo Súkromnej SOŠ hutníckej Železiarní Podbrezová.
Už po tretíkrát sme využili šancu a reagovali na výzvu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie, ktorej cieľom je premena tradičnej školy na modernú. Náš projekt „Reforma a tvorba školského vzdelávacieho programu s inováciou didaktických prostriedkov“ bol úspešný a bol nám schválený príspevok v sume vyše dvestotisíc eur.
Projekt sme začali realizovať v októbri 2009 a bude trvať dvadsaťtri mesiacov. Je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní a na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu). Aktivity projektu sú postavené tak, aby umožnili zmeniť spôsob výučby z tradičnej na záživnú elektronickú, založenú na informačných technológiách, simuláciách a automatickom vyhodnocovaní údajov. V priebehu realizácie jednotlivých aktivít dôjde k vytvoreniu lineárnych pomôcok, učebných textov, skúšobných testov a videoprezentácií. Staneme sa tak školiacim a vzdelávacím pracoviskom, ktoré bude mať vlastné materiály v oblasti mechatroniky a strojárstva v audiovizuálnej podobe.
V priamej nadväznosti na uvedené aktivity projekt dáva škole možnosť inovovať didaktické prostriedky. Úroveň školy sa zvýši prostredníctvom zakúpenia a využívania nových technológií a učebných materiálov. Zrealizuje sa vytvorenie pracoviska pneumatiky a elektropneumatiky pre praktické zapájanie obvodov.
Prostredníctvom projektu zabezpečíme vzdelávanie s ohľadom na regionálne podmienky a potreby trhu práce, a zvýšime adaptabilitu absolventov podľa požiadaviek zamestnávateľa. Na záver projektu zostanú pre účely výučby novovytvorené moderné didaktické materiály a učebňa vybavená moderným zariadením, ktorá bude slúžiť odbornej príprave v škole.
Uvedený projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie (www.esf.gov.sk).
    Autor (zdroj): PaedDr. Katarína Zingorová, manažér publicity