20.7.2023 11:03:02
Na prahu nového roka - prihovára sa vám predseda predstavenstva ŽP a.s. a Dozornej rady ŽP a.s.


Vážení spolupracovníci,

dovoľte mi na prahu roku 2010 v mene svojom, i v mene Predstavenstva ŽP a.s. a Dozornej rady ŽP a.s., popriať vám všetkým veľa zdravia, šťastia, osobnej pohody a vysloviť želanie, aby bol nasledujúci rok pre našu spoločnosť lepší ako ten predchádzajúci.
Nedá mi nezhodnotiť rok 2009. Aj napriek tomu, že bol obdobím veľkej celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy, naše výsledky, aj vďaka tomu, že sme sa snažili zredukovať všetky možné náklady, vrátane zníženia počtu zamestnancov, sú pre našu spoločnosť dobré. Mnohé firmy rok 2009 neprežili a mnohé v tomto roku pocítia ťažké dopady finančných strát z uplynulého obdobia.
Železiarne Podbrezová rok 2009 uzatvoria s nie veľkou stratou, sú finančne v dobrej kondícii. Vďaka dobrej komunikácii s bankovými ústavmi nemáme problém do budúcnosti a som presvedčený, že stav mierneho zlepšenia zákaziek, ktorý sme pocítili v štvrtom štvrťroku, bude pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Chcem vás požiadať, aby sme si všetci viac ako v minulosti uvedomili, že výsledky hospodárenia našej spoločnosti sú závislé od kvality práce nás všetkých.
Verím, že v novom roku sa nám podarí zlepšiť pracovnú a technologickú disciplínu a že v oblasti kvality našej produkcie urobíme ďalšie významné posuny. Podarí sa nám zlepšiť komunikáciu našich obchodníkov s odberateľmi a Železiarne Podbrezová využijú rok 2010 na to, aby si svoje pozície v rámci svetových a európskych trhov upevnili. Máme na to všetky predpoklady.

Vážení spolupracovníci,

chcem vás ubezpečiť, že v tomto roku urobíme maximum preto, aby sme zabezpečili vaše sociálne istoty. Pokiaľ sa nám podarí zlepšiť výsledky hospodárenia, vedenie spoločnosti má mimoriadny záujem na tom, aby došlo aj k zvýšeniu zárobkov. Zdôrazňujem však, že na tento pôžitok si musíme najprv zarobiť.

Obchodný a finančný plán na rok 2010 počíta s využitím minimálne 75 percent našich výrobných kapacít. Som presvedčený, že toto číslo je reálne. Konkurenčný boj vo svete je neúprosný a sme si vedomí, že konkurencia je kedykoľvek pripravená obsadiť naše trhy. Tú istú pozíciu však musíme byť pripravení kedykoľvek zaujať aj my. Železiarne Podbrezová sú spoločnosťou s veľkou tradíciou, ktorá dokáže garantovať kvalitu a dobrý servis. A to je cesta, ktorou sa budeme ďalej uberať.Vážení spolupracovníci, rok 2010 je rokom osláv nášho 170. výročia a my by sme mali urobiť všetko preto, aby bol pre nás úspešný po všetkých stránkach. Do nového roku vám, i vašim rodinám veľa dobrého zdravia a k tomu primerané šťastie.


Autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a GR ŽP a.s.