10.12.2022 07:38:41
STABILITA, d.d.s., a.s.

V zmysle stanoviska Daňového riaditeľstva SR k vystavovaniu potvrdení na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby, podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2009 si vás dovoľujeme informovať, že:
- ak zamestnávateľ zráža príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie na základe účastníckej (resp. predtým ešte zamestnaneckej) zmluvy, nie je potrebné dokladovať zrážky ešte aj tlačivom od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti z dôvodu, že zrazené a odvedené príspevky sú preukázateľné priamo zo mzdového listu zamestnanca.

STABILITA, d.d.s., a.s. bude teda automaticky zasielať potvrdenia iba samoplatcom a SZČO, a to najneskôr do konca januára 2010.

Ostatní klienti môžu v prípade nevyhnutnej potreby o potvrdenie požiadať spoločnosť :

- na ktoromkoľvek kontaktnom pracovisku STABILITA, d.d.s., a.s.,
- prostredníctvom infolinky 0800 11 76 76 (v tomto prípade je nevyhnutné nahlásiť číslo účastníckej zmluvy, z ktorej si klient želá potvrdenie vyhotoviť)

Stabilita má za sebou excelentný rok, jej klienti dôvod k maximálnej spokojnosti

STABILITA, d.d.s., a.s. pripravila pre svojich viac ako 163 tisíc klientov veľmi príjemný „vianočný darček“ v podobe nadštandardného zhodnotenia ich úspor. V priebehu roka 2009 vzrástli totiž účty sporiteľov o viac ako 8,5% p.a., pričom uvedené percento zhodnotenia predstavuje už čistý výnos (teda výnos po odpočítaní všetkých účtovaných poplatkov, ktoré účastníci platia za správu). Takéto výnosy si pamätajú len „tí najvernejší sporitelia“, ktorí si v STABILITE šetria takmer od začiatku jej vzniku. Podobne vysoké zhodnotenie dosiahla STABILITA naposledy v roku 2000, kedy bola situácia na finančných trhoch diametrálne odlišná a zhodnotenia na úrovni dvojciferných čísiel patrili u klientov obdobných inštitúcii k bežným očakávaniam. Dnes, keď sa väčšina z nás uspokojí s 2,5 percentným zhodnotením na termínovaných bankových vkladoch, je dosiahnutý výnos o to cennejší.
A to by sme prirodzene nemali zabúdať na základný prínos celého produktu, ktorým je lukratívny a pravidelný mesačný príspevok zamestnávateľa, či ďalší benefit v podobe daňových úľav, ktoré si klienti tretieho piliera môžu každoročne uplatniť. Spoločnosti sa darilo aj pri napĺňaní ďalších plánovaných ukazovateľov. Pribudlo 5 tisíc nových sporiteľov a objem spravovaných aktív vo fondoch vzrástol na takmer 208 miliónov eur.
Viac o podrobnejšie sa o výsledkoch minulého roka dozvedia klienti STABILITY z pripravovaného Spravodajcu, ktorý spolu s výpismi z individuálnych účtov za rok 2009 bude spoločnosť zasielať 15. februára 2010.
Autor (zdroj): Stabilita, d.d.s., a.s.