9.2.2023 14:09:49
Želania a predsavzatia riaditeľov ŽP GROUP


1. Ako hodnotíte rok 2009

2. Čo očakávate od roku 2010


Ing. Anna KOVÁČOVÁ, riaditeľka ZANINONI Slovakia, s.r.o.
1. - Do roku 2009 sme vstupovali s vedomím, že máme pred sebou náročné obdobie, ktoré si vyžaduje rešpekt a disciplínu v každej oblasti. Boli prijaté úsporné opatrenia a hľadali sme tie najlepšie spôsoby riešenia, na elimináciu dopadov krízy v našej spoločnosti. Myslím si, že práve vďaka dodržiavaniu týchto zásad nebudeme o minulom roku hovoriť len v negatívach.
V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Čo sa týka celkového počtu prepráv, je to menej zhruba o 30 percent. V roku 2009 sme obstarali spolu 5 641 prepráv, z toho 4 555 exportov. Podiel exportu a importu je pritom porovnateľný s predchádzajúcim obdobím. Rozdielna je však teritoriálna skladba prepráv. Najviac sa nám udržali prepravy na kratšie vzdialenosti do Rakúska, Maďarska a prepravy na území Slovenska. Evidentný pokles exportov bol práve v tých najsilnejších destináciach, ako Taliansko, Nemecko, Poľsko a Čechy. Vyšší počet prepráv, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, sme zaznamenali do Turecka, Chorvátska, Rumunska, Grécka a Slovinska. V minulom roku sme po prvýkrát úspešne realizovali prepravy tovaru do Iránu.
Chcela by som vyzdvihnúť aj prepravy nadrozmerného tovaru, spolu 27 špeciálnych kamiónov, čo v predchádzajúcom období pre nás bolo ojedinelosťou. Úspešne sme zvládli organizáciu nadrozmernej prepravy dlhého tovaru, tovaru s presahujúcou šírkou vozidla a tiež tovaru s rozdielnou hmotnosťou a presahujúcimi rozmermi, v rámci jedného prepravovaného celku.
Z importov by som spomenula najmä priaznivý nárast pri obstaraní prepráv z Nemecka a Čiech. Podarilo sa nám len s miernym prepadom udržať aj importy z Poľska. Ostatné sú porovnateľné a zodpovedajúce celkovému minuloročnému vývoju.
V nami obstaranej železničnej preprave došlo k poklesu až o 60 percent. Prepravených bolo 23 966 ton v 476 vagónoch, do Talianska, Nemecka a Chorvátska. Pre zaujímavosť môžem uviesť, že v minulom roku sme priamo obstarali alebo spolupracovali pri preprave tovaru do 28 krajín sveta a zabezpečovali prepravu tovaru z 13 krajín.
Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že tieto čísla sú na úrovni medzi rokmi 2003 a 2004, kedy spoločnosť dosiahla lepšie, ako priemerné výsledky počas svojej existencie.
A takto by sa to malo odraziť aj vo výsledkoch hospodárenia spoločnosti. Primeraný pokles tržieb za predaj vlastných služieb, s ohľadom na počet prepráv, teritoriálne rozdelenie a tiež znižovanie cien v priebehu celého minulého roku.
Nebudem teraz uvádzať konkrétne čísla, tie budú zverejnené až po schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2009. Očakávame však kladný výsledok hospodárenia, zisk. Za tento výsledok ďakujem predovšetkým svojim kolegom a všetkým obchodným partnerom. A veľké poďakovanie patrí spoločníkom Zaninoni Slovakia, s.r.o., za ich správne rozhodnutia a odporúčania k tomu, aby sme minulý rok zvládli a mohli našu činnosť vykonávať aj naďalej.

2. - Slovo doprava, kamióny, slovenské mýto a podobne sa v tomto čase skloňuje všade a od prvého dňa nového roku je situácia v doprave zložitá. Ja som koncom minulého roku v príspevku pre Podbrezovan uviedla niekoľko zásadných zmien, ku ktorým vlani došlo v súvislosti s medzinárodnou prepravou tovaru a činnosťami s ňou súvisiacimi. Zároveň som tam uviedla skutočnosť, že od januára 2010 čaká dopravcov nový slovenský mýtny systém. Dnes je realitou a realitou sú aj reakcie naň a momentálna situácia na hraničných priechodoch, čerpacích staniciach, priamo na cestách, v médiách, na stretnutiach dopravcov, v celej verejnosti.
Je to situácia, ktorú by nebolo vhodné podceňovať a ja osobne mám obavy, akým smerom, aké rozmery alebo aké dopady to všetko bude mať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
Neočakávam, že rok 2010 bude ľahší, jednoduchší. Prajem si len, aby bol lepší. Aby sme mali možnosť robiť viac prepráv, aby dopravný trh fungoval v zdravšom a serióznejšom prostredí.
A preto prajem všetkým ešte veľa trpezlivosti, chuti a elánu v pracovnom i osobnom živote.

Ing. Anna KOVÁČOVÁ, riaditeľka ZANINONI Slovakia, s.r.o


Martin ČERMÁK, generálny riaditeľ ŽP TRADE BOHEMIA, a.s.1. - Na prahu nového roka možno konštatovať, že minulý rok, z pohľadu objemu predaja výrobkov ŽP a.s. na českom trhu, zodpovedal ekonomicko – hospodárskej situácii vo svete. U väčšiny odberateľov došlo k poklesu výroby i predaja. Možnosti českého hospodárstva sú vďaka proexportne orientovanému priemyslu tesne naviazané na oživenie alebo recesiu, predovšetkým v štátoch Európskej únie.
V prvom polroku uplynulého roka dochádzalo k dramatickému znižovaniu tempa hospodárskeho rastu v okolitých štátoch. Od júla 2009 sme zaznamenali mierne zlepšenie a vývoj naznačuje dosiahnutie krízového „dna“, čo potvrdzujú objednávky získané na štvrtý štvrťrok roku 2009, čo bolo z celého roka najpozitívnejšie. V konfrontácii s obchodným výsledkom roku 2008 došlo k markantnému poklesu predaja v komoditách kontinuálne odlievaných oceľových blokov a presných bezšvíkových rúr ťahaných za studena. Z hľadiska použitia a spracovania boli tieto výrobky zasiahnuté hospodárskou krízou veľmi citeľne.

Konkrétny predaj sortimentu ŽP a.s. v ČR v roku 2009:

Sortiment: Tony:
Kontinuálne odlievané oceľové bloky
6 614
Valcované rúry
8 137
Presné rúry bezšvíkové + I.Q 2009 ŽPTTS s.r.o.
3 447
Zvárané rúry kalibrované DIN 2394
272
Zvárané rúry ťahané DIN 2393
47
Zvárané rúry veľkých priemerov
840
Navarovacie oblúky a redukcie
217
Hutnícka druhovýroba
575


2. - Ako som už povedal, ekonomicko – hospodársky vývoj v Českej republike v roku 2010 je veľmi úzko zviazaný s hospodárskou situáciou v okolitých štátoch. Bude preto závisieť od dynamiky oživenia dopytu a výrobných potrieb v zahraničí a na domácom trhu. Veľkoobchodné spoločnosti s hutníckym sortimentom znížili stavy skladových kapacít a avizujú pre prvý polrok roku 2010 zvýšenie odberu o zhruba 10 percent. Zníženie stavu skladových kapacít je patrné aj z pohľadu pribúdajúcich urgencií a zisťovania výrobného rozpracovania uplatnených objednávok, čo je v ostatnom čase veľmi častým javom. Výrobné spoločnosti orientované na oblasť automobilovej výroby, výroby poľnohospodárskych strojov, prípadne strojárskej výroby, s ktorými ŽP Trade Bohemia, a.s., spolupracuje, avizujú naplnenie výroby v objemoch zodpovedajúcich roku 2009, prípadne s opatrnosťou uvádzajú mierny nárast produkcie.
ŽP TRADE Bohemia, a.s., disponuje tímom skúsených zamestnancov, ktorí kvalitným zákazníckym servisom, aktívnym kontaktom zákazníkov a v neposlednom rade hľadaním nových obchodných možností, vyvinú v roku 2010 maximálne úsilie pre zabezpečenie čo najväčšieho objemu objednávok pre sortiment Železiarní Podbrezová a.s.
Martin ČERMÁK, generálny riaditeľ ŽP TRADE BOHEMIA, a.s.Emil KOKLES, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.1. - Uplynulý rok nemožno ani v našej spoločnosti hodnotiť kladne. Po prvýkrát od svojho vzniku zaznamenala stratu. Naša produkcia oceľového šrotu poklesla v porovnaní s rokom 2008 takmer o 40 percent a okolnosti si vyžiadali 20 percentné zníženie stavu zamestnancov. V prvom kvartáli roku 2009 sme pracovali v 60 percentnom pracovnom režime. Situácia v druhom a treťom kvartáli sa čiastočne stabilizovala a my sme predpokladali, že prijaté opatrenia sú dostatočné. V štvrtom kvartáli sme však zaznamenali obrovský prepad v odbyte. V tom čase sme dodávali oceľový šrot len do ŽP a.s. a US STEEL Košice. Vzhľadom na naše spracovateľské kapacity to bolo nedostatočné a spôsobilo to nárast straty. Na základe analýz vývoja vedenie spoločnosti prijalo opatrenia a rozhodlo sa od 1. januára 2010 posilniť manažment skúsenými riadiacimi pracovníkmi zo ŽP v oblasti ekonomiky a obchodu, a od 1. októbra 2009 dať do prenájmu materskej spoločnosti ŽP prevádzku Piesok.
Pozitívne môžeme hodnotiť situáciu v oblasti zberu a spracovania autovrakov. Nielenže sme úspešne zvládli akciu šrotovné, ale v Žiline sme vybudovali aj autorizované pracovisko a legislatívne sme zvládli otvorenie šestnástich zberných miest. Celkovo sme v roku 2009 vyzbierali a spracovali 8 030 autovrakov, zaradili sme sa medzi popredných spracovateľov na Slovensku a splnili sme aj záväzok voči Recyklačnému fondu SR.

2. - Na základe analýz hospodárskej situácie vo svete v oblasti hutníctva je predpoklad mierneho oživenia o zhruba desať percent a na Slovensku má byť v štvrtom kvartáli tohto roku začatá výroba v Slovakia Steel Mills v Strážskom, kde sa bude vyrábať stavebná oceľ. Ich nábehová výrobná krivka je 600 000 až 800 000 ton hotových výrobkov za rok a dosiahnutá má byť v roku 2014. Zlepšujú sa aj prognózy v oblasti výroby a produkcie Železiarní Podbrezová a.s., s predpokladom odberu oceľového šrotu z našej spoločnosti v objeme 12 000 ton mesačne. Takýto vývoj nás napĺňa optimizmom. Napriek uvedeným priaznivým prognózam však musíme naďalej pokračovať v začatej reštrukturalizácii, t.j. znižovaní stavu zamestnancov a nákladov v obchodnej, mzdovej a prepravnej oblasti, v oblasti reklamácií, servisu a údržby tak, aby sme sa stali na trhu s oceľovým šrotom akčnou spoločnosťou. Cieľom tohto procesu v ŽP EKO QELET a.s. je neustále zlepšovanie sa v celom cykle nákupu - spracovania - predaja oceľového šrotu, t.j. rozvíjať a zdokonaľovať riadiace procesy a jasné priradenie zodpovednosti za plnenie úloh v riadiacich štruktúrach. Konečným výsledkom musí byt úspešná a prosperujúca firma. Tento cieľ si musia osvojiť a svojou každodennou pracou napĺňať nielen akcionári spoločnosti, ale aj zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia a výroby.

Emil KOKLES, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.Ing. Václav SMAZAL, generálny riaditeľ TS Plzeň a.s.


1. - Som rád, že môžem konštatovať, že aj rok 2009 bol pre našu spoločnosť rokom úspešným, aj keď rozhodne nie rokom jednoduchým. Dopady celosvetovej finančnej krízy sa dotkli pochopiteľne aj našej firmy, ale napriek všetkým problémom sa nám podarilo dosiahnuť plánovaný výsledok hospodárenia, mimochodom najlepší za ostatných päť rokov. Podarilo sa nám zabezpečiť toľko zákaziek, že sme nemuseli pristúpiť k zásadnejším krízovým opatreniam. V roku 2009 sme úspešne dokončili rad významných projektov, najmä v odbore Hydraulické lisy. Bol to napríklad projekt moderného lisu CKV 2650 pre Pilsen Steel, pre poľského zákazníka sme zrealizovali modernizáciu vytlačovacieho lisu CXT 3000. Úspešná bola aj modernizácia lisu CDR pre Mincovňu Kremnica. Pre juhokórejského zákazníka sme dodali nový kovací lis CKW 60/70. Za najvýznamnejšiu zákazku vlaňajška však považujeme projekt modernizácie kovacieho lisu 113 MN pre francúzsku renomovanú spoločnosť CREUSOT FORGE. Táto francúzska firma je súčasťou skupiny AREVA a patrí k najvýznamnejším svetovým dodávateľom výkovkov pre zariadenia atómových elektrární. Zákazka bola extrémne náročná ako po technickej stránke, tak aj z hľadiska požadovaného termínového priebehu. Projekt bol dokončený v predstihu a zákazník nešetril chválou nad perfektnou prácou celého realizačného tímu. Úspešné splnenie tejto zákazky má pre TS nesmierny referenčný význam.
V odbore Valcovne a Vulkanizačné lisy sa však naplno prejavila súčasná situácia na svetových trhoch, že sa prakticky neinvestuje a zákaziek je veľmi málo, Aj napriek tomu sa nám však podarilo dodať niekoľko zákaziek, napr. pre nemeckú firmu SMS, pokračovali, aj keď v obmedzenej miere, dodávky do USS Košice, menšie dodávky boli aj do Poľska pre WMN Gliwice.
Významná časť našich výrobných kapacít bola v roku 2009 vyťažená výrobou zariadení pre rozsiahlu dodávku kovacieho lisu 105 MN pre Pilsen Steel. Lis má byť uvedený do prevádzky v druhej polovici roku 2010. Za zmienku rovnako stojí úspešné uvedenie nového obrábacieho centra do prevádzky v našej výrobe. Niekoľkonásobné zvýšenie produktivity pri obrábaní dielcov by malo prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich výrobkov.
Veľkú pozornosť sme venovali zabezpečeniu zákaziek pre nasledujúce obdobie. Začiatkom roka sme spoločne so ŽĎAS, a.s. uzatvorili kontrakt na dodávku nového kovacieho lisu CKW 45/50 MN pre čínskeho zákazníka. Za historický úspech považujeme podpísanie „Letter of intent“, na dodávku kovacieho lisu CKV 140/170 MN pre juhokórejského zákazníka a kovacieho komplexu pre zákazníka v Turecku. Podľa pôvodných predstáv mali byť kontrakty už podpísané, avšak vďaka finančnej kríze sa realizácia projektu oneskoruje. Netrpezlivo očakávame ďalší vývoj v týchto, pre nás významných, projektoch. Za významnú pomoc musím v tejto súvislosti poďakovať Železiarňam Podbrezová a.s., najmä pri prerokúvaní projektu v Turecku, či už prostredníctvom slovenského veľvyslanca v Turecku, alebo prostredníctvom vládnych inštitúcií pri návštevách najvyšších tureckých predstaviteľov na Slovensku. Okrem uvedených projektov prerokúvame rad ďalších, najmä pre zákazníkov na ázijských teritóriách a Ruskej federácie. Domnievam sa, že v mnohých ponúkaných projektoch máme reálnu šancu na ich získanie.
Za zásadný prínos roku 2009 považujem výrazné zvýšenie imidžu našej firmy na svetových trhoch v oblasti dodávok veľkých kovacích lisov.
2. - Pre rok 2010 máme zabezpečených zhruba 80 percent potrebných zákaziek. Je to samozrejme slušná štartovacia čiara. Aj napriek tomu, že máme rozpracovaný rad nádejných obchodných prípadov, rozhodne nebude jednoduché potrebných dvadsať percent zabezpečiť, a to najmä pre doplnenie výrobných kapacít.
V roku 2010 neočakávame žiadne výrazné zlepšenie situácie na trhu. Naopak, konkurenčný boj o zákazky bude ešte tvrdší a my sme si toho plne vedomí. Nekompromisné znižovanie nákladov a ďalšie zefektívnenie práce celej firmy musí byť preto našou hlavnou prioritou.

Ing. Václav SMAZAL, generálny riaditeľ TS Plzeň a.s.


Ing. Jozef URBAN, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.1. - Pre spoločnosť ŽP Informatika s.r.o., bol uplynulý rok, ako pre väčšinu spoločností rokom, na ktorý by sme najradšej čo najskôr zabudli. Ak by som mal predsa len nájsť nejaké pozitívum, tak kríza nás donútila zodpovednejšie narábať s nákladmi, efektívnejšie využívať zdroje, výrazne sme sa posunuli v oblasti preukazovania kvality poskytovaných služieb. Dopady na našu spoločnosť neboli zďaleka také, ako napríklad na ŽP a.s. Ukáže čas, či prijaté opatrenia koncom roku 2008 a počas roku 2009 nevyvolajú do budúcnosti neúnosnú potrebu zvýšenia nákladov na modernizáciu IT.


2. - Našou snahou je v roku 2010 zvýšiť o sto percent podiel realizovaných zákaziek mimo ŽP GROUP. Všetko závisí od toho, ako sa bude dariť ostatným spoločnostiam. Vďaka globalizácii veľkých IT spoločností, sa zvyšuje dopyt po špecialistoch, je čoraz ťažšie udržať si špičkových odborníkov. Verím, že sa nám plán na rok 2010 podarí realizovať, a tým eliminovať túto hrozbu a zároveň úspešne napĺňať stratégiu rozvoja IS. Asi najťažšie v tomto období je zachovať si optimizmus. Prajem každému, aby sa mu to v roku 2010 podarilo.

Ing. Jozef URBAN, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.
Ing. Anna KOVÁČOVÁ, riaditeľka ZANINONI Slovakia, s.r.o.1. - Minulý rok hodnotím z hľadiska fungovania našej spoločnosti ako náročný, ale z hľadiska histórie, ako jeden z najúspešnejších. Úspešne sme zvládli, i keď s veľkým úsilím, prechod na EURO, spojený s uvedením nových programov do praxe. V roku 2009 sa prejavili personálne zmeny, ktoré prebehli v spoločnosti v druhej polovici roku 2008. Ukázalo sa, že personálne zmeny posilnili firmu z hľadiska kvality, ale aj zníženia vekového priemeru zamestnancov. Spoločnosť vsadila na mladosť a pružnosť, so zodpovedným prístupom k plneniu náročných úloh a v neposlednom rade s ústretovým postojom k našim klientom, čo sa oplatilo a posilnilo stabilitu a dobré meno firmy navonok.
V roku 2009 sme rozpracovali obnovu štyroch bytových domov, od projektovej prípravy až po stavebné povolenie. Výsledkom metodickej prípravy a práce s vlastníkmi sú v súčasnosti kompletne pripravené dva bytové domy na komplexnú obnovu začiatkom roku 2010. Financovanie obnovy bude zabezpečené komerčným úverom za výhodných úrokových podmienok. Ako správcovia sa chceme pri financovaní pokúsiť o zdroje z Európskej banky pre obnovu a rozvoj, cez program SLOFSEFF, v spolupráci so SLSP, ktorá v súčasnosti dopracúva s EBRO posledné podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov.
Výhodou uvedeného programu je, že pri splnení bankou stanovených podmienok sa vracia späť 20 percent z investičných nákladov do fondu opráv a údržby. Ide o veľmi zaujímavé sumy, preto chce správca využiť i túto možnosť, a tak pomôcť svojim klientom, aby ich „bolesť“ z financovania týchto projektov bola čo najmenšia.

2. - V tomto trende chceme pokračovať i v roku 2010. Samozrejme, bežné činnosti spojené so správou bytov a nebytových objektov, ako i poradenskú činnosť, chceme poskytovať na čo najvyššej úrovni, s cieľom uspieť v konkurencii správcovských spoločností v tomto regióne.
Začiatkom roku 2010 sa podarilo dohodnúť rozšírenie poistných udalosti aj na vandalizmus, ktorý v predchádzajúcej poistnej zmluve nebol zahrnutý. Považujeme to za posun dopredu, nakoľko skutočnosť je taká, že i v súčasnosti obnovené bytové domy, ktoré vlastníci splácajú niekoľko rokov, sú často znehodnotené, predovšetkým výtvormi sprejerov, čím dochádza k znehodnoteniu obnovy. Bytové domy, ktoré boli už v minulosti poistené na nové hodnoty, túto zmenu v nákladoch nepocítia. Do roku 2010 prajem všetkým zamestnancom spoločností ŽP GROUP, vrátane ich vedenia, rodinným príslušníkom, zdravie, šťastie, veľa lásky a nádej na lepšiu budúcnosť.

Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP BYTOS, s.r.o.Autor (zdroj): v texte