20.7.2023 11:03:02
Zo 170. ročnej histórie


V roku 2010 podbrezovské železiarne oslávia 170. výročie svojej existencie. V nasledujúcich číslach novín sa budete mať možnosť oboznámiť s históriou podrobnejšie. Pripravujeme totiž seriál článkov, z ktorých sa viac dozviete nielen o výstavbe valcovne na výrobu železničných koľajníc, prechode na nový výrobný program železiarní, ktoré v novodobej histórii píšu dejiny minihuty na výrobu bezšvíkových ťahaných a valcovaných rúr, ale nezabudneme ani na skutočnosť, že s existenciou železiarní bol stále úzko spätý aj život niekoľkých generácií horehronských rodín. Na úvod si však pripomenieme všetky tohtoročné jubileá:

170. výročie
Myšlienka postaviť dvanásť železničných tratí v Rakúsko - Uhorskej monarchii prerástla do návrhu bansko-štiavnického komornogrófstva v roku 1836, postaviť závod na výrobu koľajníc v blízkosti Hroneckého komplexu. Druhého februára 1838 bolo vydané nariadenie na vypracovanie plánov valcovne a o rok sa rozhodlo o jej umiestnení pod vŕškom Brezová. V roku 1840 sa začalo s výstavbou valcovne stavebnými prácami na vodných dielach a vyvlastňovaním pozemkov. (Podľa údajov kronikára z roku 1853 mal závod tvar podkovy, v ktorej od zadnej časti až do stredu viedol vodný náhon.)

140. výročie
V roku 1870 boli zapálené tri desaťtonové siemens - martinské pece na kyslý pochod.

135. výročie
V roku 1875 bol v (Pod)brezovej (poznámka: osada Brezová bola premenovaná na Podbrezovú v roku 1919) vyvalcovaný prvý plech.

125. výročie
V roku 1885:
- bola ukončená veľká rekonštrukcia železiarní, smerujúca k preorientovaniu výroby na valcovaný materiál. Z komorného domu (Kamerhof) v Hronci bola preložená správa Hroneckého komplexu do (Pod)brezovej,
- boli dostavané trate na valcovanie rôzneho profilového železa a valcovňa plechov,
- bol zrealizovaný prvý parný pohon (2223 HP namiesto vodného 240 HP pohonu bývalej valcovne) a kúrenie plynom.

115. výročie
V roku 1895:
- bola dokončená výstavba hrubej trate na sochory,
- začali sa práce napojenia (Pod)brezovej na železničnú trať Tisovec – Pohronská Polhora – Brezno – (Pod)brezová. Stavba trvala dva roky,
- značný hospodársky efekt prinášala aj výroba kremíkovej pružinovej ocele, ktorú tavili v siemens – martinskej peci s kyslou výmurovkou a po vyvalcovaní zasielali do závodu Uhorskej akciovej spoločnosti v Budapešti.

105. výročie
V roku 1905:
- bola dokončená stavba budovy rúrovne, v ktorej sa v nasledujúcom roku začala výroba na dvoch tratiach O. Briede,
- boli odstavené pudlovacie pece,
- v oceliarni bola otvorená kováčska vyhňa.

100. výročie
V roku 1910:
- bola postavená univerzálna trať vo valcovni a parná turbína o výkone 1200 HP,
- došlo k rozšíreniu oceliarne o SM pece č. 4, 5, 6, 7 na zásaditý pochod s kapacitou 20 ton,
- dostavaná bola vodná centrála v Dubovej,
- realizovaný bol vodovod na trase Lopej – (Pod)brezová.

95. výročie
V období prvej svetovej vojny bola otvorená prevádzka na šikmom výťahu (1915).

90. výročie
V roku 1920:
-1. januára bola daná do prevádzky jedna martinská pec, koncom júna aj druhá, čím železiarne zabezpečili trvalú prevádzku valcovne.

85. výročie
V roku 1925 bola zrušená tzv. „stará rúrovňa“ a na jej mieste bola vybudovaná nová jemná valcovňa.

80. výročie
V roku 1930:
- bola skúšobne spustená výroba v Mannesmannovej valcovni rúr,
- vyšlo prvých sedem čísel prvých robotníckych novín na Slovensku – Podbrezovan.

75. výročie
V roku 1935:
- bol v oceliarni daný do prevádzky paketovací lis,
- železiarne začali výstavbu rafinérie olejov v Dubovej,
- bola dokončená výstavba obrábacej dielne v Piesku, kde sa začalo aj so zbrojnou výrobou (tzv. mozaiky, súčasti zbraní).

65. výročie
V roku 1945:
- po druhej svetovej vojne bolo na obnovu závodu potrebné vynaložiť viac ako 32 miliónov korún československých (do konca roka 1946 náklady stúpli na 75 miliónov a v roku 1947 na 95 miliónov),
- národná správa bola na Železiarne Podbrezová a k nim prislúchajúcim závodom, uvalená 11. júna 1945.

60. výročie
Siedmeho novembra 1950 bol otvorený nový Učňovský domov Švermovych železiarní v hrade v Slovenskej Ľupči, ktorý zanikol 1. augusta 1952.

50. výročie
V roku 1960:
- bola v oceliarni postavená prvá elektrická pec (A), v ktorej prvá tavba bola 22. septembra 1960,
- sa začalo s výstavbou druhej EOP (B), ktorá bola ukončená o rok neskôr.

45. výročie
V roku 1965:
- bolo vybudované šrotové pole v Piesku,
- skončila sa výroba surového železa vo vysokej peci v Tisovci,
- v Podbrezovej bolo odovzdané ústredné laboratórium.

40. výročie
Prvá linka na výrobu navarovacích oblúkov bola sprevádzkovaná v roku 1970.

30. výročie
Treťou stavbou Rúrového programu bola výrobná prevádzkareň ťaháreň rúr 2, v ktorej sa začalo vyrábať 19. mája 1980.

20. výročie
V roku 1990:
- 7. mája bol položený základný kameň novej elektrooceliarne,
- 14. septembra bola zrušená jemná valcovňa profilov s výrobou rebierkovej ocele, aby uvoľnila miesto novej – 60 tonovej elektrickej oblúkovej peci.

15. výročie
V roku 1995:
- vo februári prijalo Predstavenstvo ŽP a.s. Revitalizačný program,
- 9. mája získala spoločnosť certifikát ISO 9002, 11. júla certifikát spoločnosti Germanischer Lloyd pre oceľové bezšvíkové rúry,
- 25. mája získala firma právo na ochrannú známku a v tento deň získala zvarovňa rúr veľkých priemerov certifikát TÜV,
- 19. októbra vznikla spoločnosť s ručením obmedzeným ŽP obchodno-stravovacie služby, dnes ŽP Gastro servis, s.r.o.

10. výročie
V roku 2000:
- bola prijatá Koncepcia a stratégia kvality a environmentálneho manažérstva ŽP a.s., ktorej súčasťou je Politika kvality ŽP,
-1. marca bola otvorená pobočka Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita v Podbrezovej,
- v máji odkúpili železiarne závodný klub a premenovali ho na Dom kultúry ŽP,
- v júni získala spoločnosť certifikát podľa normy VDA 6.1, ktorý jej umožňuje presadiť sa aj v náročnom konkurenčnom prostredí automobilového priemyslu,
- augusta bola zaregistrovaná Nadácia Železiarní Podbrezová,
- v prvom polroku zmenil svoju tvár vstup do starého závodu rekonštrukciou budovy personálneho odboru, odboru riadenia kvality (moderné laboratóriá) a vybudovaným parkoviskom. Poslednou z akcií bolo vybudovanie prírodnej expozície za budovou hutníckeho múzea, s trojrozmernými exponátmi z histórie výroby (strojné zariadenia z bývalej stripovacej haly, SM oceliarne, valcovne jemných profilov, rúrovne Mannesmann...),
-20. júla získala firma certifikát ISO 14 000.


Autor (zdroj): Viera Kúkolová