5.10.2022 20:06:50
Národné štandardy zamestnaní
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo pripravuje
NÁRODNÉ ŠTANDARDY ZAMESTNANÍ

Nezamestnanosť nie je len problémom Slovenska, čelia mu viaceré štáty v rámci Európy. Častou príčinou neuplatnenia sa uchádzačov o zamestnanie je, že ich vzdelanie a zručnosti nie sú v súlade s požiadavkami či potrebami zamestnávateľov.
Východiskom by mal byť Jednotný informačný systém opisu štandardu nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Bude to výsledok projektu Národná sústava povolaní v rámci operačného systému Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V rámci uvedeného projektu budú stanovené požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti, potrebné pre výkon konkrétnej pracovnej činnosti. Z národných štandardov zamestnaní vznikne Register zamestnaní, ktorý sa bude tvoriť na báze sektorových rád ( je ich spolu dvadsať) a jednou z nich je Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Prvýkrát zasadala v posledný aprílový piatok v U.S. STEEL Košice. Našu spoločnosť v nej zastupuje Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka a Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, nakoľko poslaním sekcie je aj aktívna podpora vzdelávania a vzdelávací systém je nevyhnutné zosúladiť s potrebami trhu práce.
Ako nás informovala personálna riaditeľka, predmetom prvého rokovania bol okrem samotného schválenia inštitucionálneho a personálneho zloženia sektorovej rady akčný plán napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní a schválenie zoznamu garantovaných zamestnaní. Jednotliví členovia sektorovej rady budú ďalej pracovať na popisoch jednotlivých národných štandardov zamestnaní, ktoré vyšli z návrhu národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. Naša spoločnosť bude spracúvať popisy štandardov z oblasti hutníctva od pozícií špecialistov až po pomocných pracovníkov v hutníckej výrobe.
Poslaním Sektorovej rady je okrem iného monitorovanie a prognózovanie vývoja na trhu práce, kvantifikácia a deklarácia potrieb kvalifikovanej pracovnej sily, určovanie požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností v hutníctve, zlievarenstve a kováčstve a získavanie komplexných informácií na naplnenie opisov zamestnaní na trhu práce, vrátane kompetencií, vo forme národných štandardov zamestnaní.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová