10.12.2022 07:35:14
S Ing. Jozefom URBANOM, generálnym riaditeľom ŽP Informatika, s.r.o.Pilotná info tabuľa bude v ťahárni rúr

Ako hodnotíte prvých päť mesiacov tohto roku vo vašej spoločnosti?
- Prvých päť mesiacov ubehlo neuveriteľne rýchlo, odštartovali sme implementáciu niekoľkých nových projektov (sledovanie nákladov na výrobok, ochranné pomôcky, aplikačná podpora pre ŽP EKO QELET, dochádzkový a stravovací systém pre SG a SSOŠH v Lopeji ...), finišujeme s prípravou na recertifikáciu ISO 20 000, ktorá prebehne koncom mája, začali sme marketingovú kampaň na SW produkt FIRIS, prebiehajú školenia novoprijatých zamestnancov a navyše z už tak dosť natesno naplánovaných termínov nám odkrojil požiar vo valcovni bezšvíkových rúr. Napriek všetkému môžem konštatovať, že sme rozhodujúce úlohy zvládli a úspešne naštartovali splnenie tohtoročného plánu.

Spomínate marketingovú kampaň na programové vybavenie FIRIS. Ako hodnotíte jeho ujatie v praxi po roku a pol prevádzky?

- FIRIS ako SW nástroj na riadenie udalostí, ktoré vznikajú pri plnení dohodnutej služby je možné posudzovať zo štyroch pohľadov:
- z pohľadu zákazníka, ktorému je služba poskytovaná,
- z pohľadu zamestnanca, ktorý vykonáva úlohy s cieľom poskytnúť službu čo najlepšie,
- z pohľadu vedenia, kde riadiaci pracovníci prideľujú a kontrolujú plnenie úloh,
- z pohľadu kontrolných orgánov, ktoré sledujú kvalitu poskytovanej služby.
Každý z uvedených pohľadov sleduje rôzne kritériá a pre každého z používateľov FIRIS-u má každé kritérium rôznu váhu. Stanovili sme dvanásť kritérií s cieľom sledovať a vyhodnocovať prínosy a rast kvality poskytovaných služieb. Za ročné hodnotiace obdobie sme sa dostali k nasledujúcemu grafu, ktorý myslím si nepotrebuje žiadny komentár.
V tomto polroku pripravujeme implementácie zjednodušeného variantu FIRIS-u do vybraných prevádzkarní ŽP a.s. Som presvedčený, že po roku prevádzkovania budú konštatovať rovnaké prínosy.
Určite najobjektívnejším hodnotením FIRIS-u bude výsledok májového recertifikačného auditu.

Ako pokračujete na projekte prepojenia všetkých spoločností ŽP GROUP?
- Projekt, ktorý sa javil v úvodnej fáze ako pomerne jednoduchý, poodhalil po spracovaní podrobnejšej analýzy viacero problémov. Aby bolo možné splniť jednotlivé body zadania definované rozhodnutím predsedu Predstavenstva ŽP a.s., musíme vykonať zásadné zmeny v aplikačnom programovom vybavení sledovania výroby, plánovania, obchodu. Bude to niekoľkoročný proces, ktorý prinesie nielen aplikačnú zmenu, ale aj zmenu organizácie práce a modernizáciu informačných technológií. Prebehlo niekoľko pracovných stretnutí s vedením dcérskych obchodných spoločností, pomenovali sme výhody a nevýhody zjednotenia ich informačných systémov (každá dcéra má iný), mieru prepojenia s informačným systémom ŽP a.s., nezanedbateľnou otázkou sú predpokladané náklady spojené s realizáciou, všetko je potrebné realizovať „za pochodu“ – bez obmedzenia výroby a obchodu. Závery z pracovných stretnutí a návrhy riešenia boli spracované do uceleného dokumentu, ktorý bol predložený Predstavenstvu ŽP a.s. na schválenie.

Prezradíte nám, na čom pracujete momentálne – čím prekvapíte užívateľov v najbližšom období?
- Prekvapením pre zamestnancov ŽP a.s. bude sprístupnenie moderných informačných panelov s dotykovou obrazovkou. Na tento rok pripravujeme pilotný projekt s prevádzkarňou ťaháreň rúr. Panely budú plniť jednak funkciu elektronickej nástenky (informácie o výrobe, udalostiach v prevádzke, atď.), sprístupnia širšiemu okruhu zamestnancov využitie intranetu, prípadne internetu, budú plniť funkciu grafického terminálu (ovládaného cez dotykovú obrazovku).

Ako sa vám darí v práci s mládežou?
- Práca s mládežou patrí k strategickým cieľom našej spoločnosti. Ako každý rok, sme viacerým študentom umožnili v našej spoločnosti vypracovať bakalárske a diplomové práce, ktoré nájdu uplatnenie v IS ŽP a.s..
Netreba opakovať ako je ťažké získať kvalifikovaných IT špecialistov. Jednou z ciest ako získať záujem o prácu v ŽP Informatika, s.r.o., je postupne vzdelávať študentov formou letných kempov. Aj tohto roku pripravujeme vzdelávacie kempy pre stredoškolákov (prioritne študentov SG Železiarne Podbrezová) a vysokoškolský kemp pre študentov v odbore Informatika. Čitajte na strane 7.

Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová