9.2.2023 14:11:48
Prvá tretina roka bola úspešná
Hospodárenie spoločnosti Žiaromat a.s. za prvé štyri mesiace roka 2011, čo sa týka plnenia ukazovateľov vykonávacieho plánu, bolo úspešné. Celkové výnosy dosiahli hodnotu 3 137 542 eur, keď ich podstatnú časť tvorili tržby za predaj výrobkov a služieb. Tieto predstavujú sumu vo výške 3 063 400 eur a sú o 582 259 eur väčšie, ako vlani za to isté obdobie.
V tejto súvislosti musíme poukázať na fakt, že prvé mesiace minulého roka boli stále ešte ovplyvnené prebiehajúcou hospodárskou krízou. Ale ani uvedená skutočnosť nemení fakt, že sú tieto tržby z hľadiska histórie spoločnosti rekordné a o 221 486 eur väčšie, ako dosiahnuté maximálne tržby v roku 2008.
Na druhej strane hospodárenia spoločnosti celkové náklady dosiahli výšku 2 946 898 eur. Takmer 90 percent nákladov tvoria tri základné nákladové skupiny, a to spotreba materiálu 52,50 percenta (v tejto skupine je dominantná spotreba surovín, ktorých podiel na celkových nákladoch predstavuje 45,12 percenta), spotreba energií s podielom 10,08 percenta a osobné náklady s podielom 27,39 percenta na celkových nákladoch spoločnosti.
Sumarizáciou celkových výnosov a nákladov spoločnosti je výsledok hospodárenia, ktorý predstavuje zisk vo výške 190 644 eur. Výsledky obchodu v máji (predaj 842 571 eur) a počet zákaziek v júni a na júl, nás napĺňajú optimizmom. Sme presvedčení, že úlohy vykonávacieho plánu aj v ďalších mesiacoch roka 2011 budeme plniť.


Autor (zdroj): Ing. Dušan Brečka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ