20.7.2023 11:02:40
Spokojnosť zamestnancov

Samozrejme, existujú ľudia, ktorí vo svojom každodennom zamestnaní nachádzajú „špeciálnu príchuť“. Kamenár, ktorý sa pozerá na výsledok svojej práce a vidí v nej dokonalý tvar; ladič klavírov, ktorý hľadá a nachádza zvuk, čo lahodí jeho uchu; viazač kníh, ktorý zachraňuje kúsok histórie i požiarnik, ktorý zachraňuje životy. Všetci potrebujeme cítiť, že práca, ktorú vykonávame je užitočná, zmysluplná a uspokojuje nás v rôznych smeroch. Ktoré aspekty pracovného života nás najviac i najmenej uspokojujú, to sa snažíme pravidelne zisťovať aj prostredníctvom anketového prieskumu spokojnosti.
Tento rok sa do novinovej ankety zapojilo 39 zamestnancov rôznych organizačných útvarov. Ukazovatele spokojnosti sme rozdelili do dvoch kategórií a to na tie, ktoré priamo súvisia s pracovnou činnosťou a na tie, ktoré uskutočňujeme v mimopracovnom čase. Získané údaje sme vyhodnotili a dosiahli sme nasledovné výsledky.
Zistili sme, že spokojnosť zamestnancov v pracovnej sfére najviac ovplyvňuje istota stáleho zamestnania. Tento ukazovateľ respondenti ocenili na prvé miesto. Za ním najviac motivuje pracovníkov vyplatenie ďalších miezd (2. miesto), možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti (3. miesto), možnosť zvyšovania si kvalifikácie a bezpečnosť na pracovisku (obidva na 4. mieste), rast miezd (5. miesto). Ďalšie ukazovatele zamestnanci zapojení do prieskumu ohodnotili: dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku (6. miesto), hrdosť na prestíž akciovej spoločnosti (7. miesto), informovanosť o náplni vlastnej práce (8. miesto), dobré medziľudské vzťahy na pracovisku (9. miesto), informovanosť o výsledkoch pracoviska (10. miesto), kvalita stravovania (11. miesto), lepšie technické vybavenie pracoviska (12. miesto) a nakoniec kvalita vybavovania osobných a pracovných záležitostí na sekretariátoch (13. miesto).
Z ukazovateľov spokojnosti v mimopracovnom čase zamestnanci zapojení do prieskumu označili na prvých miestach: vyššie odchodné do dôchodku (1. miesto), zdravotná starostlivosť (2. miesto), možnosť dôchodkového pripoistenia (3. miesto), zabezpečenie úrazového poistenia a odmeny pri významných pracovných a životných jubileách (oba na 4. mieste), odmeny darcom krvi (5. miesto). Za menej významné faktory spokojnosti respondenti určili: regenerácia síl vo vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa, masáže), poukážky na nákup liekov, sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, kúpeľná liečba), ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy, zabezpečenie dopravy do zamestnania, možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase, možnosť návštevy kultúrnych podujatí, možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika).
Spomedzi zamestnancov, ktorí sa zapojili do novinovej ankety a poslali nám vyplnený kupón, sme vyžrebovali Vladimíra Dančíka z valcovne bezšvíkových rúr. Výhercovi srdečne gratulujeme a odmeníme ho vecnou cenou, ktorú si môže prísť vyzdvihnúť na 1. poschodie personálnej budovy v starom závode. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do nášho prieskumu spokojnosti a dúfame, že tak urobia aj nabudúce.Autor (zdroj): Personálny odbor