9.2.2023 13:37:35
Spomienky a poďakovania


Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a ostatníým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom
Ivanom DIMITROVOM z Podbrezovej - Štiavničky.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Manželka a synovia s rodinami

...

„Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 22. júna uplynie 15 rokov, ako nás opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ivan SCHUSTER z Podbrezovej.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami, a ostatná rodina

Dňa 20. júna uplynie jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
František PÔBIŠ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami

„Ten kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne!“
Dňa 30. júna uplynie rok odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný otec, starý a prastarý otec
Jozef POLÁK z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 23. júna si pripomenieme prvé výročie odvtedy, ako nás náhle opustil náš drahý manžel, otec, starý otec a spolupracovník
František PAVLÍK z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka s rodinou

„Sú ľudia, ktorí pre vás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.“
Dňa 15. júna sme si pripomenuli prvé výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca, syna, brata a švagra
Zdenka ADÁMEKA z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomíname s láskou - manželka s deťmi, mama, sestra a švagor s rodinou


Dňa 29. júna uplynie 9-rokov, ako nás navždy opustil náš syn, brat a švagor
Peter ZEMKO z Čierneho Balogu – Krámu.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú mama, bratia a sestry s rodinami

Autor (zdroj): v texte